2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Šeštinių šventėje – Sutvirtinimas  

Gražiai sutiktas parapijiečių,
lydimas svėdasiškių kunigų Vydo
Juškėno ir Ričardo Banio, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas žengia
į Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią

SVĖDASAI. Šeštinės, dar kitaip vadinamos Jėzaus žengimo į Dangų švente, Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje gegužės 16-ąją sutapo su Sutvirtinimo sakramento suteikimo iškilme. Ta proga į Svėdasus atvyko ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kurį prie savosios šventovės vartų sutiko parapijiečiai ir svėdasiškiai kunigai. Vyskupas kartu su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais, vietiniais ir svečiais kunigais dalyvavo iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią. Šv. Mišias aukojo vyskupas, koncelebravo vyskupijos kancleris kun. Eugenijus Troickis, svečias iš Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas kun. Henrikas Kalpokas, Svėdasų klebonas kun. Vydas Juškėnas ir kun. Ričardas Banys.

Vyskupas J. Kauneckas pamoksle pabrėžė, kad kiekvienas gyvenantis žemėje jau turėtų gyventi ir dangaus prieangyje. Tačiau labai dažnai žmonės žemėje susikuria pragarą, pamiršdami tikėjimą, dorovės ir moralės normas, girtaudami, vartodami narkotikus, skriausdami kitus. Ar šeimos nesukuria tikro pragaro, išsidraskydamos, palikdamos likimo valiai savo vaikus,  ar teisingai elgiasi tie, kurie susikrauna sau milijonus, nuskriausdami kitus žmones? Istorijos vingiuose matyti daug ašarų, skriaudų, karų, žmonių kančių, nors ne kartą buvo žadamas rojus žemėje. Vokiečiai, pradėdami karą, sakė, kad taip daro, norėdami sukurti laimingą visuomenę. Lietuvoje carizmo metais buvo uždrausta lietuviška spauda, žmonės kentėjo baudžiavos pragarą. Sovietmečiu buvo žadamas visiems „komunistinis rojus“, o kiek niekuo nekaltų žmonių buvo ištremta, įkalinta, sunaikinta? Reikia prisiminti gilią tiesą, kad žmonės, užmiršę Dievą, dangiškus dalykus, darantys bloga kitiems, kuria pragarą. Kreipdamasis į jaunimą, vyskupas linkėjo būti dorais, kuriančiais žmonėmis, visur rodyti tiktai gražius pavyzdžius, saugoti tikėjimą. Iš belaukiančių Sutvirtinimo sakramento jaunuolių lūpų pasigirdo ir priesaikos žodžiai, kuriais jaunieji svėdasiškiai pasižadėjo nevartoti svaigalų, nerūkyti, kasdien pasimelsti, kiekvieną šventadienį dalyvauti šv. Mišiose.

Padedant vietiniams ir svečiams kunigams, vyskupas J. Kauneckas septynioms dešimtims jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Tam jaunieji svėdasiškiai buvo pasiruošę, nes sekmadieniais po šv. Mišių dalyvaudavo kun. R. Banio organizuotose pamokose, išklausydavo klebono kun. V. Juškėno patarimų, pamokymų.

Svėdasiškiai vyskupui nuoširdžiai padėkojo už apsilankymą. Sutvirtinimo sakramentą gavę  jaunuoliai įteikė garbiajam svečiui rožių puokštę, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis ir „Caritas“ organizacijos vadovė Sigita Zobarskienė įteikė tortą ir naminės duonos kepalą, tautodailininkė Daiva Petniūnaitė  padovanojo savo išaustą tautinę juostą.

Pasibaigus šv. Mišioms, tą sekmadienį  svėdasiškiai, sulaukę Sutvirtinimo sakramento, kartu su Sutvirtinimo globėjais, artimaisiais šventoriuje su vyskupu mielai  atminimui fotografavosi. Garbusis svečias kantriai pozavo, noriai su visais bendravo, negailėjo svėdasiškiams gražių palinkėjimų.

Vytautas Bagdonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija