2012 m. rugsėjo 14 d.    
Nr. 34
(2009)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Atlaidai ir Padėkos šventė

Vyskupas Arūnas Poniškaitis
padėkos šventėje

Motiejus Jaskelevičius –
Žiogelių kaimo šviesuolis

Agnė Gaidytė veda maldą,
kad Pal. J. Matulaitis
būtų paskelbtas šventuoju

Ses. Ritos papuoštas altorius
šv. Baltramiejui

Vyskupas teikia
Sutvirtinimo sakramentą
Roberto Kisieliaus nuotrauka

RATNYČIA. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapija šventė titulinius Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidus. Tai buvo tikrai graži šventė. Nuoširdžią pagalbą suteikė Druskininkų savivaldybė, kultūros, sporto centrai, Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis. Dievo duotomis dovanomis kartu pasidalijo parapijos bendruomenė: jaunimas, maldos grupės, „Caritas“, pastoracinė taryba ir kiti aktyvūs parapijiečiai. Malda ir visapusiška pagalba lydėjo klebonas kun. Žydrius Kuzinas. Mielai prisijungė ir naujasis vikaras kun. Edgaras Vėgys.

Išvakarėse, šeštadienį, jaunimas, besiruošiantis priimti Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo Susitaikymo pamaldose. Po to vyko parapijoje esančių bendruomenių sportinės varžybos. Jose dalyvavo šešios, parapijoje esančių kaimų komandos: Jaskonių, Neravų, Ratnyčios, Švendubrės, Viečiūnų-Grūto ir parapijos jaunimo. Už geriausius pasiekimus sporte įsteigėme Šv. apaštalo Baltramiejaus taurę. Ją laimėjo parapijos jaunimas. Taurė iškilmingai buvo įteikta sekmadienį per Padėkos šventę.

Sekmadienį grožėjomės parapijos ir miesto tautodailininkų darbais. Jaunimas (vadovė Asta Galbogytė) paruošė puikų spektaklį ir pakvietė pabūti su „Žmogumi pagal Dievo širdį“ – Palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, kuris savo gyvenimo pavyzdžiu moko mus – „Nugalėk blogį gerumu“. Džiugiausia tai, kad jauni žmonės pirmiausia patys pajuto Palaimintojo darbų prasmę ir gilumą, Jo asmenybės taurumą ir šventumą. Tada viską jautriai ir gyvai, pasitelkę šiuolaikines vaizdo priemones, giedodami giesmes, perdavė susirinkusiems bažnyčioje. Išgirdome ir druskininkietės Onutės Drulienės gyvą liudijimą, kaip ji, sunkiai sirgdama kaulų tuberkulioze, patikėjo Kristumi, o už ją besimeldusių vienuolių į Pal. Jurgį Matulaitį užtarimo dėka, pasveiko.

Po minėjimo Viečiūnų pagrindinės mokyklos vaikų etnografinis ansamblis „Kielytė“ kartu su mergaitėmis adorantėmis gražiai pasitiko Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Arūną Poniškaitį. Ganytojas pirmą kartą oficialiai lankėsi Ratnyčios parapijoje. Jis aukojo šv. Mišias ir teikė Sutvirtinimo sakramentą per 150 jaunuolių. Homilijoje vyskupas priminė, kad apie apaštalą Baltramiejų žinoma nedaug. Svarbiausia žinia, kurią paliko jis ir kiti apaštalai, yra pats Jėzus Kristus. Vyskupas pasakojo, kiek daug byloja trumputė Evangelijos žinia apie Natanaelį-Baltramiejų, apie jo susitikimą su Jėzumi, pokalbį su Pilypu, akcentavo, jog ir mums šiandien svarbiausias susitikimas su gyvu Jėzumi ten, kur Jis mūsų laukia, ragino mus pirmiausia pamatyti kitame žmoguje tai, kas yra gera, o ne bloga. Nuskambėjo mintis, kad labai svarbu skatinti, kad tas gėris augtų, duotų vaisių, kad reikia mylėti ne tik savo draugus, bet ir priešus, nes Dievas yra maloningas ir piktiesiems, ir geriesiems. Vyskupas priminė šv. Pauliaus žodžius: „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Pal. arkivyskupo J. Matulaičio herbe taip pat jie įrašyti), linkėjo, kad juo būtų gyvenime vadovaujamasi. Vyskupas ragino, užtariant šv. apašt. Baltramiejui, melsti Viešpatį malonės, kad būtume Jo šviesos vaikai. Šv. Mišių metu giedojo Sumos choras (vadovė ses. Rita). Solo giesmėmis džiugino druskininkietis, dabar Miuncheno operos ir baleto teatro dainininkas Gedvidas Lazauskas.

Po šv. Mišių garbintas Švč. Sakramentas, vyskupas teikė palaiminimą. Po to sutvirtinamieji, parapijos maldos grupės, kaimų bendruomenės padėkojo ganytojui. Susivieniję su Jėzumi, vieni su kitais, visais broliais ir seserimis, tapome stipresne Bažnyčios bendruomene, norinčia, kad joje augtų Jėzus, o mažėtų pyktis, neapykanta, apkalbos, nusivylimas, blogis. To mus moko savo gyvenimo pavyzdžiu ir šv. apaštalas Baltramiejus. Po liturginių apeigų rinkomės į Padėkos šventę prie Ratnyčios upelio esančiame Sakralinių skulptūrų parke. Čia vyskupas pašventino Šv. Kazimiero skulptūrą. Jos autorius – skulptorius Antanas Česnulis. Jam Dievas padovanojo auksines rankas, kuriančias grožį ir medyje įprasminančias šventųjų, rūpintojėlio, Lietuvos nusipelniusių ir paprastų šviesuolių savitus veidus.

Padėkos šventę linksmai ir kūrybingai vedė parapijietės Julė Bliūdžiuvienė ir Jolita Miliauskienė. Jos kalbėjo vaizdinga šio krašto dzūkiška šnekta. Pagerbėme parapijos kaimų ir miesto šviesuolius, paprastus žmones, kurie gyvenimo pavyzdžiu per įvairiausius gyvenimo išbandymus neša Šviesą, Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Jų – net 22. Jiems įsteigta nominacija „Parapijos šviesuolis“ ir įteikti specialūs prizai. Pagal Ratnyčios pavadinimą Romas Ramanauskas pagamino iš medžio ratus. Juose – Rūpintojėlis. Tikimasi, kad tai taps tradicija. Po paskelbtų ir įteiktų nominacijų daugumos žmonių veidu riedėjo ašaros – gyvenimo perlai, o akyse blykčiojo padėkos Dievui žiburiukai. Tai išties nuostabu, kada žmogus savo gyvenime pasirinko Dievą ir Jo skleidžiama Šviesa ir Meile gali dalintis su kitais... Atlaiduose dalyvavusi savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė kiekvienam šviesuoliui įteikė ir savivaldybės mero bei jos vardu pasirašytus Padėkos raštus.

Susirinkusius linksmino Jaskonių kapela „Malūnėlis“, ansambliai „Racilukai“, „Kielytė“, „Bočių“ moterų etnografinis ansamblis „Druskelė“, muzikinė Jaskonių jaunimo grupė, Antalaukės moterys. Vaišintasi bendrystės sriuba, kurią ypač skaniai išvirė vieciūniškės Janina ir Irena. Pal. J. Matulaičio draugijos parapijos skyriaus ir maldos už kunigus grupės moterys abi dienas ruošė agapę. Bendrystėje vieni su kitais ir su Dievu patyrėme dvasinį džiaugsmą, artimo meilę, atgaivinome tikėjimą Viešpačiu.

Alvyra Grėbliūnienė
Astos Galbogytės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija