2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Mirė JAV lietuvių laikraščių redaktorius

Vytautas Radžius

Lapkričio 16 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje, mirė iškilus išeivijos kultūros veikėjas Vytautas Radžius. Jis gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės vls., Tauragės apskr. 1943 metais baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 metais studijavo Aichštato ir Dilingeno Filosofijos-teologijos aukštosiose mokyklose. 1947–1949 metais Aichštato lietuvių gimnazijoje dirbo mokytoju. 1949 metais atvyko į JAV ir tais pačiais metais su A. Geču subūrė vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino Čikagos lietuvių vyrų choru ,,Vytis“. Jo pagrindu 1956 m. liepos 7 d. įkurta Lietuvių opera Čikagoje. V. Radžius daugiau nei 40 metų buvo Lietuvių operos Čikagoje valdybos pirmininkas bei jos narys, priklausė Lietuvių Fondui, Amerikos lietuvių tarybai, ateitininkams, buvo kuopų valdybų pirmininkas, globėjas, vienas pirmosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956) ir pirmosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės (1958) organizatorių. 1974 metais Ruzvelto universitete įsigijo verslo vadybos ir buhalterijos bakalauro laipsnį.

Buvo ,,Draugo“ dienraščio pirmojo puslapio redaktorius ir administratorius, ilgametis laikraščių ,,Lietuvių balsas“, ,,Dirva“ redaktorius, literatūrinių konkursų, puoselėjančių lietuvių kalbą ir kultūrą, renginių idėjų autorius ir organizatorius.

Už ilgametį lietuvybės puoselėjimą V. Radžius apdovanotas Lietuvos Respublikos ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai“, Komandoro kryžiumi, kurį 2003 metais įteikė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Lapkričio 21 dieną, po šv. Mišių Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, V. Radžius palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija