2015 m. vasario 13 d.    
Nr. 6
(2126)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Įšventintas naujas kunigas

Vyskupas Jonas BorutaSJ
sveikina kun. Donatą Liutiką

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
laimina kun. Donatą Liutiką

Kun. Donatą Liutiką laimina kunigai

Šv. MišiosKlier.
Raimundo Zimkos nuotraukos

Sausio 25 dieną, sekmadienį, kai Katalikų Bažnyčia prisiminė šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą bei baigė maldų už krikščionių vienybę savaitę, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Žemaičių Kalvarijos Šventovėje kunigu įšventino diak. Donatą Liutiką. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Kauno Kunigų seminarijos proepedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, Gargždų parapijos vikarai kun. Donatas Žukauskas ir kun. Vytautas Liesis, liturgijoje patarnavo Gargždų parapijos diakonas Audrius Undraitis ir Telšių kunigų seminarijos bei Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės ir vaikų choras, kurio vadovė – Irutė Taujanienė.

Šv. Mišioms ir Kunigystės šventimų apeigoms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, apeigas komentavo kan. A. Sabaliauskas, o kandidatą pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas. Po Evangelijos vyskupas L. Vodopjanovas OFM kreipėsi į diakoną Donatą, kalbėjo apie kunigo tarnystės svarbą Bažnyčioje, jo pareigas, uždavinius ir kilnų pašaukimą bei linkėjo būsimajam naujajam kunigui drąsos būti ištikimu Kristaus sekėju atliekant kunigišką tarnystę. Į šventinamąjį kunigu pamoksle kreipėsi ir Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie paklusnumo dorybę ir jos svarbą kunigui, nes paklusnumas vyskupui ir jo įpėdiniams aiškiai liudija apie kunigo gyvenimo pastangas vykdyti šį įsipareigojimą padedant Dievui. Pamokslininkas išryškino maldos svarbą kunigo gyvenime ir pastoracinį uolumą, drąsino nuolat ir besąlygiškai pasitikėti Viešpačiu savo gyvenime ir vykdant Jo valią būti laimingu ir ištikimu Kristaus kunigu Bažnyčioje.

Po šv. Mišių ir kunigystės šventimų su naujuoju kun. D. Liutika Bazilikoje buvo padaryta bendra nuotrauka, o per ta proga Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose surengtus šventinius pietus neoprezbiterį sveikino artimieji, būrys svečių, iš įvairių parapijų atvykusieji tikintieji.

Kun. relig. m. mgr. D. Liutika kilęs iš Mažeikių dekanato, Židikų parapijos. Mokėsi Židikų vidurinėje mokykloje, Telšių vyskupijos licėjuje, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, kurią sėkmingai baigė teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro laipsniu. Šiuo metu yra Telšių vyskupijos kurijos sekretorius.

Dieve, laimink naująjį kunigą, kad jo ištikima tarnystė Bažnyčioje neštų gausių vaisių!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarija, Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija