2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Dusetiškiai Sūduvoje

Dusetiškiai Marijampolėje.
Centre – kun. Jonas Malinauskas MIC,
kairėje – kun. Petras Kražauskas
ir kan. Stanislovas Krumpliauskas

Atėjo pavasaris, saulutė, pakilusi aukščiau, šildo žemę, paukštelių giesmės džiugina žmonių širdis. Nuolatinė dusetiškių kelionių organizatorė Bronė Latvėnienė pakvietė aplankyti Sūduvos kraštą.

Nuvykę į Marijampolę, pirmiausia aplankėme didingą Šv. arkangelo Mykolo Baziliką ir Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio relikvijas. Prie altoriaus šv. Mišias aukojo Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, jo kurso draugai kunigai Petras Kražauskas ir Jonas Malinauskas MIC. Dėkodami už kunigystės malonę, už pašaukimus, kartu meldėsi ir Dusetų parapijos piligrimai. Aplankytas Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus, ten daugiau susipažinome su jo biografija, nuveiktais darbais Bažnyčiai. Apžiūrėjome dokumentus, nuotraukose pamatėme kraštietį Dievo tarną Mečislovą Reinį, pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką, matėme Palaimintojo Jurgio Matulaičio drabužius, asmeninius daiktus, beatifikacijos nuotraukas iš Vatikano. Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II padovanotas arnotas Bazilikai yra ypač svarbus ir saugomas.

Marijampolėje nustebino švara ir kultūra, gražiai išgrįsti pėsčiųjų takai, asfaltuoti keliai. Savivaldybės lėšomis trinkelėmis išgrįstas Bazilikos šventorius, o tikintieji džiaugiasi valdžios dėmesiu ir parama aplinkai bei miesto sutvarkymui. Žavėjomės, tarsi patekę į kitą pasaulį, gražiai apsėtais laukais, žaliuojančiu vasarojumi ir išplėtota žemdirbyste.

Atsisveikinę su Marijonų vienuolynu, leidomės į Vilkaviškį, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedrą, kurią iš pagrindų atstatė dabartinis dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Likome sužavėti jo nuoširdumu, bei paprastumu. Įdėmiai išklausėme jo pasakojimo apie septynerius metus statytą Katedrą. Joje stebino vitražų puošnumas, vidaus interjero sutvarkymas.

Paskui keliavome į Paežerių dvarą. Gražia suvalkietiška tarme džiaugsmingai dusetiškius sutiko Sūduvos kraštotyros muziejaus gidė ponia Elena. Ji pasakojo apie muziejaus ir dvaro istoriją, čia esančius sukauptus senovinius, buitinius daiktus ir žemės ūkio padargus, audimo stakles, pieno produktų gamybos priemones. Pamatėme saugomą Vinco Kudirkos smuiką ir asmeninius Jono Basanavičiaus daiktus. Iš bokšto apžiūrėjome Paežerius, išvydome apylinkių grožį ir ežerą. Dvaras labai panašus į Vilniaus Arkikatedrą, nes yra to paties autoriaus – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokinio – architektūros šedevras.

Grįždami namo, sustojome pas klebono bendrakursį kun. Petrą Kražauską. Buvome vaišingai priimti, pailsėjome. Šeimininkas papasakojo apie savo pašaukimo istoriją. Jau 41 metai, kai kunigai pamini kunigystės sukaktį. Kunigas Petras pasakojo, kad jų kurso draugai į kunigus įšventinti skirtingose vietose: kanauninkas Stanislovas ir Algis Baniulis SJ – Panevėžio Katedroje, o kunigas Petras su kitais – Kauno Katedroje.

Dalindamiesi patirtais įspūdžiais, grįžome į Dusetas. Dėkojome mūsų klebonui kanauninkui Stanislovui už suteiktą galimybę pamatyti ir aplankyti Sūduvos kraštą, o nuolatinei organizatorei Bronytei – už rūpestį mumis ir įdomią kelionę. Tegul Dievas laimina jų gyvenimo kelius!

Elena Antonova,
Dusetų bažnyčios Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Dusetos–Marijampolė–Vilkaviškis–Paežeriai
Bronės LATVĖNIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija