2015 m. gegužės 2 d.    
Nr. 17
(2137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Marijai ir žemiškai Motinai

Nuostabus pavasaris. Netrukus sužaliuos, suoš miškai, tarp žalių lapų ir kvepiančių žiedų skambės paukščių balsai. Prasideda gegužė – Marijos garbei skirtas mėnuo. Prieš atbusdama dar kartą atsidūsta žemė ir upių bei ežerų klonius paslepia lengvas rūkas. Aplinkui viskas nutyla, tik visose bažnyčiose skamba „Sveika Marija, Motina Dievo“. Iš daugelio širdžių į dangaus ir žemės Karalienę veržiasi malda. Švenčiausiosios Mergelės Marijos statulos ir paveikslai paskendę gėlių žieduose, liepsnoja žvakės.

Marija mato, koks išsigandęs, koks pavargęs šių laikų pasaulis, kiek nesantaikos šeimose, neapykantos, neištikimybės. Visus spaudžia sunki gyvenimo našta, jaučiamas nerimas dėl ateities.

Kur ieškoti suraminimo ir pagalbos, kur prisiglausti? Yra viena širdis, kuri ramina ir guodžia, tai – motinos širdis, kuri kartu su mumis verkia ir džiaugiasi. Tai – visų mūsų Motina Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri visada supranta mus. Ji gerai žino, kodėl kenčiame, ko reikia mūsų laimei. Ji gali viską išprašyti iš savo visagalio Sūnaus. Jei mes Ją mylėsime, būsime ištikimi Jos vaikai, Ji mus ves prie savo Sūnaus – laimės ir džiaugsmo šaltinio.

Todėl šį mėnesį ateikime prie Marijos, atveskime vaikus ir anūkus.

Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame ir žemiškosios motinos dieną. Kiekvienos moters išaukštinimas yra motinystė. Motinystės didybė, palaima ir garbė – kūdikis. Marijos didybei nusakyti užtenka vieno vienintelio sakinio: „Ji yra Dievo Motina“. Gražiausias sakinys danguje ir žemėje – „Marija – Dievo Motina“.

Kas yra motina? Tai – brangiausia būtybė žemėje. Ji meile ir auka pradeda naują gyvybę, ją augina ir, laikui atėjus, padovanoja pasauliui. Ji pamiršta savo skausmą ir su meile glaudžia prie savęs silpnutę gyvybę. Ji nemiega naktimis, nes gyvena ne sau, bet savo brangiausiam kūdikiui.

Kristus yra Dievo Sūnus, kuris priėmė žmoniškąjį kūną iš Nekaltosios Mergelės Marijos. Kristus yra dvejopos prigimties, bet vienas asmuo. Žmoniškosios Kristaus prigimties motina yra Marija. Kita Kristaus prigimtis yra dieviška, todėl katalikų Bažnyčia visais laikais pagerbia Mariją kaip Dievo Motiną. Dalyvaudama Atpirkėjo aukoje, Marija tapo visos žmonijos Motina. Ji slėpė kūdikį Egipte, o praėjus pavojui, grąžino į Nazaretą, Ji išprašė iš Jėzaus pirmąjį stebuklą Galilėjos Kanoje. Ji paskui Atpirkėją nuėjo visą kančios kelią iki Golgotos kryžiaus. ,,Sūnau, štai Tavo Motina“, – sako Jėzus nuo kryžiaus šv. apaštalui Jonui. Tai – dieviškojo testamento žodžiai nuo kryžiaus žmogiškajam pasauliui. Marija – Sopulingoji Motina – tapo žmonijos Malonės Motina.

Todėl nenuostabu, kad šv. Tomas Akvinietis sako, jog Marijos motinystė privedė Ją arčiausiai dievystės, vadinasi, prie begalybės. O šv. Bonaventūra šaukia: „Viešpatie, Tu dangų galėjai sutverti tobulesnį, bet Marijos – ne, nes Ji malonės pilnoji!“

Taip, Marija yra malonės pilnoji. Ji – Dievo Motina ir žmonijos Motina. Ji – tarpininkė tarp žemės ir dangaus.

Kun. Edmundas Rinkevičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija