„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. vasario 22 d., Nr. 4 (120)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Amerikos lietuvių rezoliucija

Nepriklausomybės šventės minėjime
Čikagoje (iš kairės): garbės konsulas
Čikagoje Vaclovas Kleiza, „Draugo“
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė,
Kongreso nario įstaigos darbuotojas
Andrius Anužis, JAV Kongreso narys
Thaddeus McCotter, Amerikos Lietuvių
Tarybos pirmininkas Saulius Kuprys
ir garbės konsulas Palm Byče, Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus
prezidentas Stanley Balzekas

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Vasario 16-osios proga Amerikos Lietuvių Taryba Čikagoje (JAV) vasario 12 dieną priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma:

Mes, Amerikos lietuviai, 2006 m. vasario 12 d. susirinkę Čikagoje iškilmingai švęsti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimo 88 metų sukakties, sutartinai skelbiame šią rezoliuciją:

Džiaugsmingai prisimindami 1990 m. kovo 11-ąją, kai po slogios 1940 metais įvykdyto Sovietų Sąjungos ir nacių sąmokslo sukeltos priespaudos Lietuva herojiškai atgavo laisvę ir Lietuvai sugrįžus į laisvų ir demokratinių šalių bendriją bei tapus visateise NATO ir Europos Sąjungos nare;

Sveikiname Lietuvos valstybės gyventojus ir jos demokratines institucijas, ragindami ryžtingai sergėti ir stiprinti sunkiai iškovotą laisvę;

Dėkojame Jungtinių Amerikos Valstijų Senato ir Kongreso nariams, vieningai priėmusiems jungtines rezoliucijas, raginančias Rusiją prisipažinti neteisėtai užgrobus Baltijos valstybes; ir kad Lietuvos valstybė toliau siektų teisėtos ataskaitos už nusikaltimus ir Lietuvos gyventojams bei institucijoms padarytą žalą;

Remiame kilnų sumanymą JAV sostinėje Vašingtone pastatyti Komunizmo aukų paminklą ir virtualų okupacijos muziejų ir kviečiame visus remti šį užmojį;

Raginame JAV administraciją, kovojančią su tarptautiniu terorizmu, priešintis Rusijos antidemokratiniams kėslams, nukreiptiems prieš Baltijos valstybių suverenitetą, ir išskirtinai pasmerkti Rusijos naudojamą energetikos šantažą prieš kaimynines valstybes;

Reikalaujame, kad Rusija išvestų savo kariuomenę iš istorinės Mažosios Lietuvos teritorijos ir visiškai demilitarizuoti šį kraštą.

Pagal ALT informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija