„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. vasario 22 d., Nr. 4 (120)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Skola – ne žaizda?

Retkarčiais bandome kelti viešumon klausimą: kada Rusija, buvusios imperinės SSRS paveldėtoja, bent iš dalies atlygins pavergtų valstybių, taigi ir Lietuvos, politiniams kaliniams ir tremtiniams, dirbusiems pačius sunkiausius ir juodžiausius darbus miškų masyvuose, šachtose, tiesiant geležinkelius ir kitur? Tai teisėtas klausimas, todėl ir atsakymas turėtų būti aiškus ir teisingas. Deja, kai kas iš mūsų dabartinių valdžios atstovų, buvusių Kremliaus pataikūnų, bando šį klausimą nutylėti: atseit nereikia erzinti Rusijos valdžios, ji čia niekuo dėta. Tačiau sveika logika sako ką kita: už darbus, kad ir kokie jie būtų, privalu atitinkamai atlyginti. Tuo labiau kad žmonės dirbo ne savanoriškai, ne talkino, o priverstinai ir pasibaisėtinai sunkiomis sąlygomis. Tokia logika turi ne tik moralinį, bet ir teisinį pagrindą. SSRS buvo ne savanoriškai susijungusių ir ne savarankiškai besitvarkančių valstybių sąjunga. Joje buvo Rusijos viršenybė prieš užgrobtas kaimynines šalis. Todėl ji ir privalo išmokėti skolas. Atmintis ir sveikas mąstymas negali šito nutylėti nei užglaistyti, nes pernelyg dideli skolų mastai.

Kiekvienas žmogus – neįkainojamas tautos bei valstybės turtas. Kas nevertina žmogaus, jį brutaliai išnaudoja egoistiniams ar valstybiniams interesams bei tikslams, tas pažemina pačią valstybę. Okupantai atėmė iš žmonių turtą, žemę, kultūrines bei dvasines vertybes, o mes tylime, lyg niekur nieko, lyg taip turėjo būti. Okupantai pavertė žmogų darbiniu gyvuliu, išsiurbė iš jo sveikatą, pirma laiko nuvarė į kapus. O mes privalome tylėti? Okupantai žmones luošino fiziškai ir dvasiškai, o mes privalome visa tai užmiršti? Tad kurgi paprasčiausia logika?

Rusija turi tiesiog neišsemiamus naudingųjų iškasenų (naftos, dujų, akmens anglies ir kt.) atsargas, tad bent iš dalies galėtų jomis kompensuoti Lietuvai ir kitoms šalims susikaupusias milžiniškas skolas. Deja, ji elgiasi priešingai: kelia jų kainas, gąsdina užsuksianti dujų, naftos vamzdynų čiaupus tiems, kurie bandys suvedinėti su ja įsisenėjusias sąskaitas, reikalaus nors ir simbolinio atlygio už vergiškus darbus praeityje. Ar nebūtų protingiau, jei Kremliaus vadeivos vienąkart susėstų už derybų stalo ir drauge su nuskriaustaisiais ar jų atstovais paskaičiuotų, kiek milijonų dienų milijonai vergų dirbo ekstremaliomis sąlygomis pačius sunkiausius ir pavojingiausius darbus, kiek jų per anksti mirė neatlaikę pasibaisėtinai sunkių išbandymų, fizinio ir dvasinio alinimo, bet užtat paliko stulbinančius darbų rezultatus.

Vokietija bent iš dalies atsilygino buvusiems kaliniams už prievartinius darbus karo metais. O Rusija elgiasi atvirkščiai: jei šiaušitės, jei reikalausite – negausite ir to, ką mes jums kol kas dar parduodame.

Moralinių nuostolių, patirtų okupacijų laikotarpiu, neįmanoma įvertinti jokiomis materialinėmis vertybėmis. Būtų beprasmiška šito iš Rusijos reikalauti. Teks mums patiems bendromis pastangomis juos likviduoti. Mes reikalaujame kompensacijų tik už besaikį ir brutalų fizinį žmonių išnaudojimą. Rusija pajėgi tai atlikti. Jai trūksta vien krikščioniško supratimo: skola – ne žaizda, neužgis.

Tad ryžtingiau reikalaukime, dažniau priminkime Maskvai šią kruvinai raudonu šleifu besidriekiančią materialinę skolą Lietuvai. Pajudinkime ir Europos Sąjungos autoritetus, kad ryžtingai ir principingai keltų šį reikalavimą į viešumą. Užmirškime moralines skriaudas, kurias patyrė ir skaudžiai išgyveno mūsų politiniai kaliniai ir tremtiniai. Gal vertėtų užmiršti ir nuostolius, okupantų paliktus Lietuvos gamtai, valstiečių sodyboms... Tačiau už sunkius, sveikatą alinusius darbus turi būti atlyginta. Juk žmonės, paversti beteisiais vergais, gamino materialines vertybes, o atlyginimų (ką jau kalbėti apie pagerintą maitinimą!) negaudavo. Senovės Romoje buvo žinoma, kad, norint iš vergo ką nors išspausti, reikia jį geriau maitinti. Bolševikų pakalikai galvojo kitaip: spausk kiek įmanoma beteisį vergą iki sąmonės netekino, o kai numirs, išmesk kaip sudėvėtą skudurą.

Nesinori tikėti, jog pasaulis viso šito nežino. Tad kodėl tyli, kodėl nešaukia visu balsu: atiduokite skolą tam, kam priklauso?! Milijonai badu, šalčiu, vergiškais darbais nukankintų vergų vienąkart prisikels iš Sibiro sniegynų, pelkynų, raistų, pažvelgs tiesiai į akis tiems išsigimėliams, kurie juos nukankino, ir paklaus: ar grąžinote skolas?

Antanas MARČIULAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija