„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. rugpjūčio 9 d., Nr. 13 (129)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Ar reikia keisti Lietuvos Konstituciją?

Regina NaruŠienė

2006 m. liepos 25 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos teisinė sistema: raidos, tendencijos ir perspektyvos”, kurioje, be Lietuvos teisininkų, dalyvavo ir išeivijos teisininkai. Konferencijoje pranešimą skaitė JAV lietuvių bendruomenės Tarybos pirmininkė dr. Regina Narušienė. Siūlome susipažinti su jos pranešimu.

Ar tai būtų JAV, Vokietijos, Rusijos ar Lietuvos Konstitucija, visos jos buvo priimtos to laiko, kada buvo sukurtos ir kada jomis buvo naudojamasi, sąlygomis. Bet laikas eina ir sąlygos keičiasi. Tik Dievo apreikštas Dekalogas nebuvo pakeistas net po dviejų tūkstančių metų ir dar šiandien tebėra aktualus. Keitimas pats savaime nėra blogas, jei keitimas atneša ką nors teigiama. Kiekvienoje Konstitucijoje numatyta, kaip ji bus pakeista ar papildyta.

Konstitucija yra rašoma turint omenyje, kad joje reikia išdėstyti tautos viziją, koncepciją, principus ir bendrus bruožus. Detalės yra aptariamos įstatymuose. Kuo daugiau Konstitucijoje yra detalių, tuo dažniau Konstituciją reikia keisti. Kuo daugiau Konstituciją reikia keisti, tuo lengviau turėtų būti ją pakeisti, – ji turi būti numatyta keisti.

JAV Konstitucija turi mažiau negu aštuonis tūkstančius žodžių. Iki šiol, per 219 metų, JAV Konstitucija yra pakeista tik dvidešimt septynis kartus. Paskutinį kartą keista 1992 metais. Amerikos Kongresas negali pakeisti JAV Konstitucijos, nebent tauta – trys ketvirtadaliai valstijų parlamentų ar valstijų konvencijų tam pritaria.

Lietuvos Konstitucija yra ilgesnė ir turi daugiau detalių. Ją pakeisti gali vien tik Seimas, išskyrus I straipsnį ir keturioliktą skirsnį, jei pritaria du trečdaliai viso Seimo narių.

1787 metais Amerikos tautos sukurta Konstitucija davė pasauliui daugiau demokratijos negu pasaulis buvo iki to laiko jos patyręs. Amerikos Konstitucija į šalies valdymą įtraukė daugiau žmonių, negu kada nors iki tol buvo. Valdymo pagrindas buvo ir yra demokratinė diskusija. Demokratija nėra efektyviausias valdymo būdas, bet šis būdas patenkina didelę dalį tautos. Kai tauta brendo, buvo priimti pakeitimai, tarp jų – vergovės panaikinimas, lygiateisės pilietybės priėmimas, suteikiant teisę balsuoti juodaodžiams ir moterims. Per tuos 219 metus išsivystė Amerikos teismų sistema. Dabar yra beveik tūkstantis federalinių apylinkių teisėjų, kurie yra skiriami tol, kol „gerai elgiasi“, – praktiškai visam gyvenimui.

Amerikoje egzistuoja stipri visuomenė. Tauta save vis stiprina. Jaunuoliai Amerikoje su JAV Konstitucija turi gerai susipažinti prieš pradėdami lankyti devintą klasę ir išlaikyti egzaminą, kuris patikrintų kiekvieno jaunuolio Konstitucijos žinias ir savo teises. Lietuva dar išgyvena sovietinės sistemos ir sovietinės teisėtvarkos sukeltas pasekmes. Lietuva yra palyginti maža tauta, egzistuojanti nesaugioje vietoje. Kai kas su Rytais dar vis elgiasi kaip su savais, o su Vakarais – kaip su svetimais. Visuomenė vis dar tebesijaučia bejėgė.

Stiprios valstybės pagrindas yra stipri visuomenė. Lietuvos visuomenė nėra nei politinė, nei pilietinė. Ji dar vis laukia, kad valdžia sukurtų jai geresnę ateitį ir dažnai naiviai tiki visais politikais. Tik visuomenė gali susikurti geresnę ateitį, bet tam ji turi būti prisiėmusi įsipareigojimus ir turi turėti pasitikėjimo. Lietuvos Konstitucija buvo parašyta ir priimta, kai tauta, nors jau buvo laisva, dar nesuvokė savo – visuomenės galių. Štai Lietuvos Konstitucija buvo priimta teikiant Lietuvos žmonėms teises, pagal kurias jie bus valdomi. Lietuvos Konstitucija teikia, kad „Lietuvos valstybę kuria tauta“. Subrendusioje demokratijoje tauta, visuomenė kuria valstybę ir štai Konstitucijoje visuomenė teikia savo valstybės valdymo teises, pagal kurias valdžia turi teisę tautą valdyti.

Taigi prieiname prie klausimo: ar šiuo metu reikia keisti Lietuvos Konstituciją? Mano nuomone – ne. Pirmiausia Lietuvos demokratija yra jauna ir nevisiškai subrendusi, tad šiandien Konstitucijos keitimas gali tik pakenkti.

Tai ką daryti? Pirmiausia Lietuvos Konstituciją reikia vykdyti ir pagal ją gyventi. Atkreipiu jūsų dėmesį į prieš Konstitucinę veiklą. Devintasis Konstitucijos straipsnis sako, kad „svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai yra sprendžiami referendumu“. Tauta jau daugiau kaip prieš 10 metų referendumu, didele balsų dauguma nusprendė reikalauti ir įpareigojo valdžią reikalauti žalos atlyginimo iš Rusijos (reparacijos). O iki šiol Vyriausybė net nėra patvirtinusi žalos dydžio nei sukūrusi derybų komisijų.

Lietuva referendumu nubalsavo tapti ES nare. Po to Europos Sąjungos viršūnės sukūrė naują valdymo būdą ir sukūrė naują Europos Konstituciją, apimančią ne vien tik ekonomines sritis, bet ir bendrąją užsienio politiką, naujųjų šalių-narių įsitraukimą į kultūros, turizmo, energetikos, švietimo, sporto bei jaunimo reikalus. Pagal šią ES Konstituciją ES turi viršenybę prieš valstybių narių teises. Pagal LR Konstitucijos trečiąjį straipsnį, „niekas negali varžyti Tautos suvereniteto ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“. Suverenitetas priklauso tautai. LR Konstitucijos devintasis straipsnis reikalauja, kad svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai būtų sprendžiami referendumu. Jokio referendumo priimant (ar atmetant) ES Konstituciją Lietuvoje nebuvo.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, nėra galimybės išlaikyti dvigubos pilietybės (dvyliktas straipsnis), bet kai kurie argumentuoja, nors tam neturi Konstitucinio pagrindo, kad dviguba pilietybė prieštarauja Konstitucijai.

Taip, kaip ir JAV, Lietuvos Konstitucija turi vystytis, kad liktų aktuali. Yra pakankamai pagrindo plačiau ir demokratiškiau Konstituciją interpretuoti. LR Konstitucijoje, penktajame straipsnyje, valdžia yra apribota Konstitucijos ir nurodyta, kad Lietuvos įstaigos turi tarnauti žmonėms. Štai galima argumentuoti, kad valdžia turi tik tas teises, jai duotas Konstitucijoje, o visos kitos priklauso Lietuvos tautai – žmonėms.

Norint sustiprinti Lietuvos visuomenę – tautą, ją reikia įgalioti valdžios veiksmais, ypač per švietimą. Kiekvienas jaunuolis, prieš jam sueinant šešiolika metų, turi susipažinti su LR Konstitucija ir išlaikyti atitinkamus egzaminus, patvirtinančius Konstitucijos supratimą ir visuomenės teises.

Valdžios veiksmuose turi būti didesnis skaidrumas. Tauta turi būti labiau informuota, kad jaustųsi ir turėtų progos prasmingai pasireikšti, balsuoti, ypač teisėjų skyrimo procese. Lietuva šiuo metu yra vienintelė ES šalis, kurios teismuose nedalyvauja visuomenės deleguoti atstovai – vadinamieji prisiekusieji, taikos teisėjai arba tarėjai. Pagal tarptautinę praktiką, visuomenės išrinkti ar paskirti tarėjai dalyvauja teismo posėdžiuose ir gali sutikti arba nesutikti su teisėjo sprendimu. Jei tarėjas nepritaria teisėjo sprendimui, į tai gali būti atsižvelgta aukštesnės instancijos teisme.

Ar reikia keisti Konstituciją? Lenkijos Konstitucijos 182 straipsnis teikia: „Piliečių dalyvavimą, vykdant teisingumą, nustato įstatymas”. Nesiūlyčiau priimti tokio proceso, kol nebus gerai suprasti ir apsvarstyti trūkumai bei pagerinimai. Daugelis JAV advokatų bei piliečių yra nusivylę tarėjų sistema. Tokie visuomenės atstovai nėra užtektinai išsilavinę, kad galėtų suvokti teisines procedūras ir reikalavimus.

Gali dažnai vykti konfliktai tarp Konstitucijos ir tarptautinių sutarčių, bet tie konfliktai, kurie grasina tautos suverenitetui, turi būti atmesti, nebent didelė dauguma tautos tam pritaria. Tik taip gali išlikti Tauta ir jos valstybė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija