„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. rugsėjo 27 d., Nr. 16 (132)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Istorinės enciklopedijos statuso reikalaujantys įvykiai

Edmundas SIMANAITIS

Tvarkydamas savo archyvą, kilstelėjau jau pradėjusį blukti aštuonlapį „Atgimimo“ pirmąjį numerį. Taip jau sutapo – lygiai prieš 18 metų, 1988 m. rugsėjo 16 d., jis pasirodė kaip ryškus meteoras bundančios Tėvynės padangėje. Jau ne viską galima perskaityti – kai kur raidės išnykusios, bet šis „Atgimimo“ pirmagimis išspausdintas istoriko Romo Batūros unikaliame leidinyje „Siekiant nepriklausomybės“ (I t., 2005 m.). Paantraštė skelbia - „Lietuvos Sąjūdžio spauda 1988-1991.”

„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbų neišnyktų.(...) Istorija, į kurią atsiremiam, yra mūsų istorija. (...) Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių ir meilei, ir neapykantai, ir džiaugsmui, ir liūdesiui. Ji niekam negraso ir nieko neatstumia. (...) Žmogus, kuris į mus žiūri, reikalauja tiesos ir teisingumo,“- kelios mintys iš Justino Marcinkevičiaus trumputės pradžios. Tada jos veikė kaip deguonies pūstelėjimas į niekada neužgesusį tautinės savivokos aukurą. Nuo Atgimimo pradžios visa pasidarė itin prasminga, reikalinga, būtina, neišvengiama – laikas, žingsniai, kalbos, darbai ir visa tai vardan pačio svarbiausiojo tikslo, apie kurį iki Sąjūdžio pradžios buvo draudžiama net mąstyti, o dabar jis tiesiog sklando ore, jo nebeįmanoma nepastebėti, nutylėti...Juo alsuojame ir tikime sėkme.

Biuletenio redaktorius Romualdas Ozolas rašė:“Sąjūdis yra tautos judėjimas, to judėjimo išraiška, forma, kuria tautos pasikeitimo vyksmas reiškiasi. Šia prasme Sąjūdis nei pats negali būti valdžia, nei gali valdžią pakeisti: jis gali valdžiai, tautos savikontrolės priemonei, tiktai parodyti, ar išreiškia ji tautos siekius, ar ne, yra tautos dalis ar nėra“. Manau, derėtų prie šios charakteristikos pridurti – tik Sąjūdis ir galėjo taikiomis priemonėmis nušluoti perpuvusį okupacinį režimą.

Pateikiama informacija apie Šeškinės, Viršuliškių, Justiniškių ir Pašilaičių tikinčiųjų grupės kreipimąsi į sostinės valdžią dėl leidimo statyti naują katalikų bažnyčią. Ten pat užsimenama, kad „Rusijos krikšto 1000-mečio proga duotas leidimas viename iš naujųjų Maskvos miesto rajonų statyti naujus maldos namus. Ar toks faktas negalėtų paskatinti panašiam sprendimui - įamžinti Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį?“

Tuo metu buvo itin madinga šnekėti apie sovietinės respublikos ekonominio suverenumo galimybę. Į Alvydo Medalinsko klausimą „Ar ekonominio savarankiškumo klausimais visų respublikų nuomonės vienodos?“ štai kaip atsakė ekonomikos mokslų daktarė Kazimira Prunskienė: „Atrodo, kad principinių nesutarimų nėra. Visiems vienodai aišku, kad būtina atkurti lenininę suverenių valstybių federacinės sąjungos sampratą“. Atgimimo pradžioje kurį laiką gyvavo utopija apie „sovietų rinkos“ ekonomikos surogatą, trumpu pavadžiu tampomą to paties genseko vadovaujamo CK.

Mokslų akademijos sociologai, apibendrindami gyventojų nuomones apie Sąjūdį, komentavo sociologinės apklausos anketas. „Aktualiausios, skausmingiausios mūsų krašto problemos buvo pajudintos tik Sąjūdžio. (...) Sąjūdis vienija tautą, objektyviai atspindi jos valią, kovoja už jos likimą,“- tai pora iš reikšmingiausių pasikartojimų.

„Sąjūdžio vertinimas penkiabalėje skalėje, susumavus rezultatus, pasirodė labai aukštas: 4,4 balo,“- konstatuoja anoniminiai Akademijos sociologai. Tai suprantama – visų mokslo įstaigų, pramonės įmonių, kolūkių vadovybė, su retomis asmeninėmis išimtimis, buvo jau susovietinta ir į Sąjūdį, kaip Tautos atgimimo raišką, žiūrėjo priešiškai arba su baime atmieštu įtarumu. Minėtieji Akademijos sociologai, vadinčiau juos tikslesniu bendriniu vardu – sąjūdininkai, užbaigia savo išvadas sveiku palinkėjimu: „Te Sąjūdžio, vadinasi, ir Lietuvos ATGIMIMAS įeina į kiekvienus namus...“

Tame pačiame numeryje pateikiama „Protesto mitingo Lietuvoje, Vilniuje, Vingio parke, 1988 m.rugpjūčio 23 d. prieš Vokietijos ir Tarybų Sąjungos nepuolimo sutarties (Ribentropo ir Molotovo pakto) pasirašymą 1939 m. rugpjūčio 23 d.“ stenograma.

Tam įvykiui mūsų šeima rengėsi iš anksto. Važiavome sostinėn bemaž visi, tik sūnus Darius, pašauktas į sovietų armiją, tarnavo Rusijoje. Į Vingio parką plūdo žmonės nenutrūkstamu srautu. Tribūna jau pilnutėlė. Po skliautu kabojo didelė trispalvė su gedulo juostomis iš šonų, o po ja – Sąjūdžio emblema. Įspūdingai atrodė K.Balčikonio šiai progai sukurta vėliava „Gedulo Vytis“- raitelis ant balto žirgo, šuoliuojantis per spyliuota viela apraizgytą lauką. Ir ši vėliava, kaip ir daugybė trispalvių, buvo paženklintos gedulo juostomis. Iš reproduktorių skambėjo gedulinga muzika. Tvarkdariai ryšėjo žalius raiščius. Keli jauni vyrai su didele urna, papuošta trispalve vėliava, taku yrėsi per minią ir rinko lėšas stalinizmo aukų atminimo paminklui. Aukojame ir mes.

Jaudinančiai skambėjo neoficialus lietuvių himnas – visa aikštė giedojo „Lietuva brangi“. Teko nugirsti, kad mitingo dalyvių susirinko arti dviejų šimtų tūkstančių. Kokia stipri naikintos ir niekintos Tautos dvasia, jei į dviejų XX amžiaus žymiausių žmonijos nusikaltėlių – Stalino ir Hitlerio – niekšybę, kuriai nėra ir nebus senaties, atsako oriai giedodama Amžinosios Vilties giesmę!

Renginį pradėjo ir vedė Sąjūdžio lyderis Vytautas Landsbergis: „Hitlerizmo ir stalinizmo įsigalėjimas atnešė baisių nelaimių pirmiausia „savo“ šalių tautoms, o paskui jau traiškė ir patekusius tarp abiejų plieninių žiaunų. (...) Toks yra baisus, pasėtas giliai ir seniai, stalinizmo virusas, teberusenantis mūsų santykiuose ir mūsų sielose (...) Turime pasveikti arba mirsime. Jei sveiksime, išspręsime ir kitus mūsų gyvybinius klausimus.“

Prof.J.Juzeliūnas taikliai pastebėjo, kad stalinizmo aukos neturi prašyti iš sovietų valdžios reabilitacijos, nes tai yra nekalto žmogaus orumą žeminantis veiksmas. Rašytojas Kazys Saja pareikalavo paleisti sąžinės kalinius kun.A.Svarinską, V. Petkų, B.Gajauską, G.Iešmantą ir stalinizmą įvardijo kaip tautų skerdyklą.

Kalbėtojas keitė kalbėtoją. Tai buvo didžiausia masinė jausmų iškrova per pusamžį susikaupusio skausmo bei siekio savo valia, protu ir jėgomis išsivaduoti iš priespaudos ir kurti kitokį gyvenimą. Ten dar nebuvo išdrįsta garsiai ištarti reikalavimo atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, tačiau jis skraidė visoje mitingo aplinkoje ir buvo aiškiai numanomas beveik visų oratorių kalbų potekstėje.

Grįžome namo pavargę, sujaudinti, kupini įspūdžių ir šviesių vilčių. Sunku buvo patikėti, kad jau sulaukėme tokio į amžiaus stebuklą panašaus virsmo.

Vėl atgyja senas ir tolydžio aktualėjantis klausimas – kodėl iki šiol neturime Sąjūdžio enciklopedijos, kuri būtina, buvo, yra ir bus labai reikalinga rašant Sąjūdžio, taigi ir Tėvynės Atgimimo bei valstybingumo atkūrimo, istoriją?

Kodėl nėra Tautą ir Valstybę ištikusios katastrofos ir laisvės kovų bei pasipriešinimo atspindžio epopėjos žanre, operoje ar dramaturgijoje, beveik aišku. Sovietmečio rašytojų plunksnos tokiai temai - atbukusios, nebent pamfletą ar purvo kibirą iš kokio papuvusio „laivo“ ar geldos ant Tautos Atgimimo išpiltų. „Komsomolijos“ auklėtiniai galėtų, bet...iki šiol tik patyčios iš laisvės kovų „tebežaliuoja“. Memuarų gausu, ir tai labai svarbu, bet to visiškai nepakanka. O Sąjūdžio enciklopedijai turėtų užtekti visko – ir autorių, ir finansų, ir ...susivokimo, kad nedovanotinai vėluojame.

Juk kiekvienais metais mažėja aktyvių Sąjūdžio dalyvių, kurie išsineša į nebūtį savo patirtį, vargus, lūkesčius, laimėjimus, apie kuriuos jau ir nebesužinosime nei mes, nei mūsų palikuoniai. Man regis, Rusijoje veikiantis „Memorialas“ panašaus pobūdžio veiklą planuoja nuosekliau ir dirba metodiškai. O Lietuvoje vargu ar surinkta unikali Atgimimo meto istorinė medžiaga iš miestų ir rajonų, iš visų šalies kampelių?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija