„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. balandžio 25 d., Nr. 8 (145)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Sveikiname žymųjį Lietuvos publicistą Vilių BRAŽĖNĄ,

Vilius Bražėnas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

balandžio 6-ąją pradėjusį skaičiuoti 95-uosius metus. Mūsų nenuilstantis, niekada nepavargstantis politikos publicistas, žurnalistas, paskaitininkas, energingai dirbęs keletą dešimtmečių JAV ir nuolat rodydamas komunizmo, kaip blogio imperijos, neišvengiamą pralaimėjimą, sugrįžęs į Lietuvą, tęsė savo darbą, kovodamas ir su kitu pasaulio blogiu – globalizmu. Nenuilstamą kūrybinę aistrą gavęs dar nepriklausomoje Lietuvoje (nuo 1932 metų bendradarbiavo ir „XX amžiuje“, ir „Lietuvos aide“, ir kt., rašydamas feljetonus, dainuodamas ir pats kurdamas dainas, dažniausiai skautams), jau 1937 metais karo mokykloje buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medaliu, o 1938-aisiais – skautų Lelijos ordinu. Vokiečių okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų“ veiklai, o 1944 metais kaip būrio vadas dalyvavo Sedos kautynėse prieš sovietus. Pasitraukęs į Vakarus, 1951–1971 metais buvo Amerikos lietuvių bendruomenės Konektikuto apylinkės valdybos narys, pirmininkas, apygardos politikos komiteto valdybos narys, apygardos pirmininkas. Kelias kadencijas buvo Amerikos lietuvių bendruomenės taryboje. Per John Birch Society padalinį daugybę kartų apvažinėjo visas JAV valstijas su paskaitomis apie laisvojo pasaulio nepakankamą ir netgi pragaištingą kovos su komunizmu reikšmės nesuvokimą, garsino ir Lietuvos laisvės bylą, buvo kelių antikomunistinių organizacijų narys, JAV savaitraščio „Lee Constitution“ redaktorius. 1988–1991 metais ėjo VLIK’o valdybos vicepirmininko informacijos reikalams pareigas. Lietuviškoje ir amerikietiškoje spaudoje rašė informacines apžvalgas apie tarptautinę užkulisinę politiką, dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos laidų.

Dar prieš grįždamas 2002 metais į Lietuvą V.Bražėnas aktyviai bendradarbiavo Lietuvos spaudoje. Ypač daug jo publikacijų pasirodydavo „XXI amžiuje“, dažniausiai šio laikraščio priedo „Horizontai“ numeriuose. Esame dėkingi mūsų garbiajam publicistui už jo aštrią, nenuilstančią plunksną aktualiais šiandienos politikos klausimais, ypač globalizmo demaskavimo srityje. 2003 metais KAM apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. 2004 metais apdovanotas Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“. Išeivijoje suspėjęs išleisti du feljetonų rinkinius ir publicistikos knygą „Sąmokslas prieš žmoniją“ (1975 ir 1978, trečias leidimas Lietuvoje 1997), publicistikos darbą tęsė ir Lietuvoje, išleisdamas knygas „Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint“ (2000) ir „Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės“ (2005). Ne veltui dar prieš ketverius metus, sveikindamas žymų visuomenės veikėją Vilių Bražėną 90-mečio jubiliejaus proga, profesorius Vytautas Landsbergis jo asmenybę apibūdino karvedžio Napoleono posakiu: „Kiekvienas leitenantas savo kuprinėje nešiojasi maršalo lazdą. O leitenantas Vilius Bražėnas šią maršalo lazdą nudrožė ir pasigamino iš jos aštrią plunksną“, taip įvertindamas V.Bražėno publicistiką, jo aštrų žvilgsnį į svarbiausius Lietuvos ir pasaulio politikos įvykius. Išties V.Bražėno aktyvią poziciją apibūdina tada išsakyti V.Landsbergio žodžiai: „Kol pasaulis bus netobulas, tol Bražėnas su tuo nesitaikstys“. Savo veikloje V.Bražėnas niekuomet nepamiršta jo branginamų vertybių: tėvynės meilės, ištikimybės ir pasiaukojimo tautos laisvei ir tiesai. „Uždekime ant pilies kuorų laužus, saugokime ir branginkime Lietuvą“, - savo nenuilstama veikla ragina mus V.Bražėnas, amžinas komunizmo ir globalizmo priešininkas.

Sėkmės kūryboje ir Dievo palaimos Viliui Bražėnui!

„XXI amžiaus“ redakcija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija