Atnaujintas 2001 m. gruodžio 12 d.
Nr.93
(1002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Kultūra
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Kryžkelės
Likimai
Nuomonės
Lietuva
Lietuva. Pasaulis
Pasaulis
Paskutinis puslapis


ARCHYVAI

2001 metai

Arkivyskupija kuria savo muziejų

Paminint Kauno arkivyskupijos 75 metų sukaktį, istoriniuose Vyskupų rūmuose steigiamas šios bažnyčios institucijos muziejus. Jubiliejinių renginių išvakarėse čia atidaryta Kauno arkivyskupijos 75 metų istoriją pasakojanti ekspozicija. Naujojo muziejaus įkūrimo pradžia laikoma kultūros ministrės Romos Dovydėnienės ir Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ketvirtadienį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šiuo susitarimu Kultūros ministerija ir Kauno arkivyskupijos kurija bendromis pastangomis nusprendė kurti Arkivyskupijos muziejų.
Kultūros ministerija pasižada skirti finansinę paramą Arkivyskupijos muziejaus ekspozicijoms kurti, parodoms rengti, nacionaliniams ir tarptautiniams susitikimams organizuoti, leidybiniams projektams ir pan. O kurija įsteigs ir išlaikys viešąją įstaigą "Kauno arkivyskupijos muziejus".
Į Arkivyskupijos muziejaus struktūrą įeis Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno muziejaus fondai bei kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis butas. Muziejus įsikurs istoriniuose Vyskupų rūmuose (Valančiaus g. 6), kurio antrame aukšte gyveno kardinolas.
Nuolatinę muziejaus ekspoziciją, skirtą Bažnyčios istorijai, menui, kardinolui Vincentui Sladkevičiui, vyskupui Motiejui Valančiui bei kitiems įžymiems vyskupams ir dvasininkams, Kauno arkivyskupijos muziejus užsibrėžęs atidaryti 2003 metais, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus išvakarėse.
75 metų sukakčiai skirtoje parodoje eksponuojamos nuotraukos, dokumentai, leidiniai, relikvijos ir kiti daiktai, pristatantys Kauno arkivyskupijos gyvenimą nuo jos įkūrimo - 1926 metų. Viena parodos vertybių - popiežiaus Pijaus XI originali bulė "Lithuanorum gente", kuria remiantis įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija - Kauno arkivyskupija. Taip pat įdomus parodos eksponatas - prieškario Lietuvos užsienio reikalų ministro kunigo dr. Mečislovo Reinio kryžius, kurį bučiavo pareigas pradėdami eiti ministrai.
Sovietmečiu, kaip pabrėžia arkivyskupas S.Tamkevičius, Lietuvos bažnytinis gyvenimas išsilaikė būtent Kaune, čia buvo įšventinami net latvių dvasininkai. Bandomos sunaikinti Katalikų Bažnyčios laikotarpį primena tremtyje kalėjusių kunigų daiktai: ranka rašyta maldaknygė, kukli Mišių apeigų taurė.

Vereta RUPEIKAITĖ

Eltos korespondentė

© 2001 "XXI amžius"

 


Bendradarbiavimo sutartį pasirašo kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kryžius, kurį bučiavo pradėdami eiti pareigas ministrai

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija