Atnaujintas 2002 m. lapkričio 15 d.
Nr.86
(1093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Likimai
Visuomenė
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Atlaidai šiuolaikiniame mieste: pragiedrulis ar trukdis?

Vilniaus Aušros vartų atlaiduose

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotrauka

"Liturginiame maldyne", išleistame 1984 metais, apie atlaidus rašoma: "Kai mums per išpažintį jau atleista nuodėmių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri turi būti atlikta arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; bet ji gali būti panaikinta ir atlaidais. Atlaidai yra panaikinimas laikinosios bausmė už jau atleistas nuodėmes". Kiekvienas praktikuojantis katalikas žino, jog, norint gauti atlaidus, reikia atlikti išpažintį, priimti Komuniją, pasimelsti Popiežiaus intencija ir nebūti prisirišusiam prie jokios nuodėmės. Tai atliekama ne tik per didžiąsias šventes, bet ir kurios nors bažnyčios vardo šventėje - per pagrindinius atlaidus.
Vykstant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos didiesiems atlaidams, Šv.Teresės - Aušros Vartų parapijos klebonas mons. Edvardas Rydzikas lapkričio 12-ąją pakvietė žurnalistus į pokalbį "Atlaidai šiuolaikiniame mieste: pragiedrulis ar trukdis?". Diskusijoje dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, mons. E.Rydzikas, kun. Vaclovas Aliulis, MIC, kun.Julius Sasnauskas, OFM, Vytautas Ališauskas, Paulius Subačius.
Buvo prisiminti tradiciniai parapijų atlaidai XX a. pirmojoje pusėje ir vėliau. Iki pat sovietų okupacijos 1940 metais parapijų atlaidai buvo religinė šventė su daugelio tikinčiųjų išpažintimi ir Komunija, įspūdingu pamokslu, religinių ir tautinių organizacijų kultūrine visuomenine programa. Tai buvo ir kaimyninėse parapijose gyvenančių giminaičių, bičiulių, pažįstamųjų susitikimas.
Sovietmečiu į atlaidus buvo trukdoma rinktis kunigams ir tikintiesiems. Tačiau žmonės šito nepaisė. Minios plūsdavo į Šiluvą, Žemaičių Kalvariją, Pivašiūnus, Aušros Vartus. Dalyvavimas atlaiduose buvo įgavęs rezistencijos nuotaikų, noras išgirsti drąsų pamokslininko žodį, padedantį atsispirti okupacijos priespaudai.
Atgavus nepriklausomybę, niekas žmonėms nebetrukdo rinktis į atlaidus. Tačiau ir laisvės sąlygomis iškyla problemų. Religinės šventės žiniasklaidoje aprašomos, vaikantis išorinių efektų. Kalėdos - tai dovanų teikimo metas, Velykos - margučių šventė, o Sekminės - berželių šventė. Tačiau esmė ne čia. Kun. V.Aliulis sakė: "Žurnalistams reikėtų rašyti gerus analitinius straipsnius. Ar turėtume krikščionybę, jei nebūtų buvę Kristaus Prisikėlimo? Iki Sekminių, Šventosios Dvasios atsiuntimo, apaštalai meldėsi susigūžę, išsigandę. Viskas pasikeitė, kai Paskutinės vakarienės kambaryje ant jų nužengė Šventoji Dvasia".
Kardinolas A.J.Bačkis pasidžiaugė atstatytomis Vilniaus Kalvarijų koplyčiomis, kurias lanko jaunimas, nesusiviliojęs komercinio pasaulio siūlomomis pramogomis. Kardinolo nuomone, prasmingos piligriminės kelionės į atlaidus. Atlaidai tampa keleto parapijų tikinčiųjų susitikimo vieta.
Kun.J.Sasnausko nuomone, miesto švenčių atlaidai nenukonkuruos. Tačiau per bažnyčias, vienuolynus galima pažinti miesto istoriją, sužinoti apie žymių asmenybių gyvenimą įsimintinus įvykius.
Jau kelinti metai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos didžiųjų atlaidų sielovadinė programa pritaikoma tam tikroms dalyvių kategorijoms. Mons. E.Rydziko nuomone, tai pasiteisina. Jis sakė: "Pernai gražiai pabendravome su medikais. Šiemet sulaukėme telefonų skambučių, klausimų, ar vėl bus medikų diena. Tačiau atskirų žmonių grupių yra daugiau negu atlaidų dienų. Šiemet maloniai bendravome su bažnyčių statytojais ir restauratoriais, pasidžiaugėme atliktais darbais, prisiminėme bendrus rūpesčius, sykiu pasimeldėme. Pastoracijos centre veikė kūrybos darbų paroda".
Dar liko trys Aušros Vartų šventovėje vykstančių Gailestingumo Motinos atlaidų dienos. Ateikime. Penktadienio vakarą tėvai marijonai bandys atsakyti į klausimą: "Ar mano silpnybės yra tik privatus reikalas, o gal jos žeidžia Bažnyčią?" Atgailos sakramento pamaldos padės geriau pasirengti šiam sakramentui. Šeštadienį melsis ir bendraus šeimos. Vilniaus Šv. Juozapo šeimų bendruomenė kviečia visus, vedusius į adoraciją, į Eucharistiją. Sekmadienis - paskutinė atlaidų diena. Šv.Mišias Aušros Vartų koplyčioje koncelebruos Lietuvos vyskupai. Po pietų kun. Antanas Saulaitis, SJ, papasakos apie lietuvius misionierius. Per vakarines Mišias bus dėkojama už malones.
Ateikime išsakyti Dievo Motinai savo kasdienius vargus ir rūpesčius. Anot kun.V.Aliulio, juk Ji pagimdė ir išaugino pasaulio Atpirkėją - Ji savo širdies nusiteikimais artimiausia Kristui. Ji geriausia ir pirmoji savo Sūnaus mokinė. Gera eiti pas Jėzų, paėmus Marijos ranką. Tikėkime, jog būsime išklausyti. Juk atlaidai yra tikras mūsų kasdienybės pragiedrulis.

Aldona KAČERAUSKIENĖ

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija