Atnaujintas 2003 m. liepos 11 d.
Nr.54
(1158)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Laikas ir žmonės
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Žvilgsnis
Krikščionybė pasaulyje
Liudijimai
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mindaugo karalystės relikvija

Ypatinga krikščioniškosios dailės relikvija “Pasionalas”, arba “Anžu legendariumas”, - Kristaus bei šventųjų kankinių gyvenimo ir kančių istorijos knyga
Slaptojo Prūsijos valstybės kultūros paveldo archyvo direktorius dr. Jurgenas Kliosterhiujis

Prezidentas Rolandas Paksas ir Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys apžiūrėjo karaliaus Mindaugo 1255 metų dovanojimo raštą

Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Iš kairės: istorikai Dalia Tarandaitė ir Vydas Dolinskas

Tomo Bauro (ELTA) nuotrauka

Taikomosios dailės muziejuje nuo 1999 metų pabaigos veikianti paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“, atnaujinama kas pusę metų, liepos pradžioje buvo vėl atnaujinta septintąjį, tai yra paskutinįjį kartą. Gruodžio 31-ąją ji bus uždaryta.
Atnaujintoje parodoje - trys svarbiausi akcentai. Kaip liepos 3 dieną spaudos konferencijoje kalbėjo Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, visos parodos kulminacija - Mindaugo karalystės relikvijos eksponavimas. Ši relikvija saugoma Slaptajame Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo archyve Berlyne. Tokios relikvijos paprastai niekam neskolinamos. Tačiau šio archyvo direktorius dr. Jurgenas Kliosterhiujis, atlydėjęs relikviją ir dalyvavęs spaudos konferencijoje, Lietuvai padarė malonią išimtį. Jo nuomone, ši reta brangenybė skleidžia malonią XIII amžiaus šviesą. Relikvija - tai lotynų kalba rašytas Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 metų dovanojimo raštas. Šiuo dokumentu prieš dvejus metus vainikuotas Lietuvos karalius Mindaugas dovanojo Vokiečių ordinui Livonijoje - Lietuvos ir paties valdovo krikšto bei karūnavimo tarpininkui - Sėlos žemę. Raštas patvirtintas vieninteliu išlikusiu valdovo antspaudu, kuriame vaizduojamas soste sėdintis karūnuotas karalius, rankose laikantis skeptrą ir valdžios obuolį. Šis antspauduotas dokumentas, kurio turinio autentiškumą patvirtina popiežiaus bulė bei vėlesnis nuorašas, yra svarbiausia išsaugota istorinė relikvija, susijusi su vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo asmeniu.
Iš lotynų kalbos prof.Eugenijos Ulčinaitės išverstą visiems mums brangų dokumento tekstą pateikiame visą: „Mindaugas, Dievo malone pirmasis Lietuvos karalius, visiems Kristaus tikintiesiems, kuriuos pasieks šis raštas, linki gerovės gyvojo Dievo Sūnuje. Kadangi mielas mums Kristuje magistras ir Švč.Marijos Vokiečių ordino Livonijoje broliai savo tikėjimu ir uoliu įtikinėjimu pašaukė mus iš pagonių tamsos, kad kartu su kitais Kristaus tikinčiaisiais galėtume lengviau pažinti tiesos šviesą, nes jų pagalbos dėka Apaštališkojo Sosto Valdytojas padėjo mums atgimti per krikšto vandens malonę ir savo įprasto kilnumo dėka leido mus karūnuoti visos Lietuvos karaliumi. Taigi kai su nuolatiniu rūpesčiu mąstėme, ką mes turime padaryti tos karalystės išsaugojimui ir apgynimui, akylaus įžvalgumo dėka pastebėjome, jog krikščioniškojo tikėjimo labui mums yra tiesiog būtina minėtam magistrui ir Livonijos broliams suteikti kokį nors karališką dovanojimą. Ir nors šių brolių nepaprastai naudingas Ordinas yra laimingai Viešpaties įkurtas, kad teiktų ypatingą pagalbą šiai Bažnyčiai ir kad jie tokiu būdu galėtų mums daugiau padėti, ir kad mes lengviau ir galingiau galėtume pasipriešinti mūsų karalystės užpuolikams ir maištininkams prieš tikėjimą, nes niekas nebus verčiamas kovoti savo karinių išteklių sąskaita, pritariant mūsų įpėdiniams, minėtiems Livonijos žemės magistrui ir broliams laisvam ir amžinam naudojimui skiriame Sėlos žemę, tai yra Medenos, Pelonos, Maleišių, Tauragių teritoriją su jų valdomis. Šio fakto amžinam paliudijimui liepėme sutvirtinti šį raštą mūsų antspaudu. Duota Viešpaties Metais 1255, spalio mėnesį“.
Gausiai susirinkusių žurnalistų akivaizdoje minėto archyvo restauracinių dirbtuvių dirbtuvių vadovas Heinrichas Petersas išėmė iš seifo ir padėjo į specialiai įrengtą stendą. Dokumentas Vilniuje bus neilgai - tik iki liepos 20 dienos. Vilniaus pilių, Valdovų rūmų ir Katedros požemių tyrimai leidžia spėlioti, kad dokumentą karalius Mindaugas pasirašė Vilniuje.
Specialiai išleistame lankstinuke Mindaugo 750 metų karūnavimo proga rašoma: „Lietuvos valstybės vienytojas vyresnysis kunigaikštis Mindaugas, lotynų apeigomis priėmęs krikštą (1251), popiežiaus Inocento IV (1243-1254) valia prieš 750 metų - 1253 m. liepos 6 d. - buvo pateptas šventaisiais aliejais bei karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi.
Brangias ir meniškas karūnas, sukurtas Rygos auksakalių, bei kitas karališkąsias insignijas Mindaugui ir jo žmonai Mortai atvežė Lietuvos valdovo sąjungininkas ir krikšto tarpininkas - Vokiečių ordino Livonijoje magistras Andrius Štirietis. Popiežiaus specialaus pasiuntinio teisėmis Lietuvos valdovą ir jo žmoną vainikavo Kulmo vyskupas Heidenreichas, kuriam asistavo bent du kiti katalikų vyskupai. Istorijos šaltiniai nenurodo vietos, kur įvyko šis iškilmingas karūnavimo aktas. Tačiau pastarųjų metų Vilniaus Arkikatedros Bazilikos požemių tyrinėjimų duomenys liudija, kad jau XIII a. viduryje šioje vietoje būta bažnyčios, kuri, manoma, ir buvo Mindaugo pastatyta katedra. Tiesa, išimtiniais atvejais karūnavimas galėjo vykti nebūtinai bažnyčioje, bet ir po atviru dangumi.
Puikiai pasinaudojęs tarptautine padėtimi, pademonstravęs neeilinius diplomatinius sugebėjimus, mokėjęs pasirinkti tinkamus patarėjus ir suvokti katalikiškosios Europos politinę sistemą, neutralizavęs priešininkus, karalius Mindaugas ne tik sklaidė „pagonybės tamsą“, tačiau ir lemtingai nubrėžė vakarietiškosios orientacijos kryptį, įvedė Lietuvą į krikščioniškosios Europos valstybių tarpą kaip lygiavertį politinį partnerį jau pasibaigus taikių misijų epochai. Šiais žingsniais įžvalgus valdovas atvėrė Lietuvai galimybes pasinaudoti lotyniškosios civilizacijos vaisais - pažinti tikėjimo tiesas, raštą, mokslą, meną. Mindaugo rūpesčiu buvo įkurta pirmoji Lietuvos vyskupija, tiesiogiai pavaldi Šventajam Sostui, pastatyta pirmoji katedra, pirmuoju Lietuvos vyskupu konsekruotas Livonijos ordino vienuolis Kristijonas, supažindinęs Lietuvos valdovą su krikščioniškomis tiesomis ir parengęs Krikšto sakramentui. Palaikydamas itin draugiškus santykius su šv.Petro įpėdiniu Inocentu IV, vadindamas jį savo tėvu, Mindaugas pasiekė, kad visa Lietuvos karalystė būtų paimta Šventojo Sosto globon, o Lietuvos sosto įpėdiniu būtų karūnuotas jo sūnus. Popiežius taip pat rodė didelį palankumą naujakrikštui Lietuvos karaliui, vadino jį „brangiausiuoju sūnumi Kristuje, šviesiausiuoju Lietuvos karaliumi“, „ypatinguoju Šventosios Romos Bažnyčios sūnumi“. Tad karalius Mindaugas tiesė Lietuvos integracijos į krikščioniškąją Europą kelius, o jo vardas tapo Lietuvos europėjimo simboliu, kokiu Europos vienijimuisi tapo Karolio Didžiojo vardas. Deja, krikščioniškai valstybei - Lietuvos karalystei - tąkart buvo lemta gyvuoti vos dešimtmetį. 1263 metais karalius Mindaugas, jo sūnus - karūnuotasis Lietuvos princas - ir kiti artimieji buvo nužudyti, natūralus Lietuvos raidos ir atsivertimo krikščioniškosios Europos lotyniškajai kultūrai procesas pristabdytas. Naujos ir galutinės Lietuvos krikšto bangos teko laukti daugiau nei šimtą metų. Tačiau karaliaus Mindaugo pasirinkimo Lietuva neišdavė, nors ir turėjo galimybių šlietis prie Rytų krikščionybės. Deja, vėlesniems Lietuvos valdovams niekada nepavyko iškovoti tokio aukšto valstybės statuso, kokį buvo pasiekęs, anot popiežiaus Klemenso IV, „šviesaus atminimo“ Mindaugas. Lietuva prarado karalystės rangą, o jos valdovai - Lietuvos karaliaus vainiką. Lietuvos krikštytojas Jogaila ir kiti pasipuošė svetima - Lenkijos karaliaus karūna, o Vytautui Didžiajam iki vainikavimo karališka karūna pritrūko vieno žingsnio. Šiame kontekste Mindaugo karūnavimo faktas įgauna ypatingą reikšmę ir gilią prasmę ilgaamžėje bei sudėtingoje Lietuvos valstybės istorijoje, nužymėtoje dažnų vėlavimų bei nenuilstančių pastangų įsitvirtinti tarp kitų Europos valstybių. Simboliška, jog 750 metų karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejų švenčianti Lietuva kaip tik 2003 metais ryžtingai apsisprendė stoti į Europos Sąjungą. Šiuo žingsniu po 750 metų vėl grįžtame į Europą lygiaverčiai partneriai, pasiekiame tą statusą, kokį Lietuvai jau buvo iškovojęs karalius Mindaugas, nes karaliaus vainikas viduramžiais - tai lyg narystė Europos Sąjungoje šiandien“.
Antrasis atnaujintas parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ akcentas - XIV-XVI a. pradžios lituanistinių vertybių faksimilės. Ekskursijų vadovai sustoja ties ypatinga krikščioniškosios dailės relikvija. Tai „Pasionalas“, arba vadinamasis „Anžu legendariumas“. Šią itin meistriškai iliuminuotą Kristaus bei šventųjų kankinių gyvenimo bei kančios istorijos knygą XIV a. pradžioje sukūrė Vengrijos valdovų iš Anžu dinastijos meistrai, greičiausiai italai. Manoma, kad šią knygą pirmajam Vilniaus vyskupui Andriui yra dovanoję Lietuvos ir Lenkijos valdovai Jogaila bei šv.Jadvyga, o vyskupas ją testamentu paliko Vilniaus katedrai. XVII amžiuje unikali pergamentinė knyga pateko į Italiją ir popiežiaus Benedikto XIV buvo perduota Vatikano apaštalinei bibliotekai. Tai viena vertingiausių ir labiausiai saugomų šios bibliotekos rankraštyno knygų. Greta pristatomas seniausias 1370-1390 metų schematinis Vilniaus atvaizdas, kuris visiškai nežinomas Lietuvos istoriografijai ir istorinei ikonografijai (manyta, jog seniausias Vilniaus atvaizdas yra iš XVI a. vidurio). Šis pergamentas anksčiau yra buvęs Mappa mundi (Pasaulio žemėlapio) dalimi. Piešinių autorius yra su XIV amžiaus Bohemijos (Čekijos) meno mokykla susijęs dailininkas. Parodoje rodomi dviejų XV ir XVI amžiais ant pergamento pieštų herbynų fragmentai su Lietuvos valstybės, valdančiosios dinastijos, didikų, bajorų, aukštų dvasininkų heraldika. Pirmasis - tai Belgijos Karališkosios Alberto I bibliotekos Briuselyje flamandų arba burgundų menininkų XV a. pirmoje pusėje sukurtas herbynas „Armorial Lycenich“. Jį sudarant naudotasi Vytauto laikų informacija. Tai seniausias žinomas Europos herbynas, kuriame esama Lietuvos heraldikos. Antrasis herbynas priklauso Prancūzijos nacionalinei bibliotekai Paryžiuje. Jis svarbus ne tik savo menine, istorine, bet ir Lietuvos pilietinės visuomenės formavimosi prasme. Tai ankstyviausias žinomas Lietuvoje, manoma, Vilniaus vyskupo kunigaikščio Pauliaus Alšėniškio (1536-1555) aplinkoje, sukurtas herbynas. Vėlyvosios gotikos ir ankstyvojo renesanso Lietuvos kultūros pasiekimus atspindi žymaus Lietuvos valstybininko, dosnaus mecenato, Lietuvos kanclerio grafo Alberto Goštauto iniciatyva Lenkijoje 1528 metais sukurtas maldynas, šiandien saugomas Miuncheno universiteto bibliotekoje. Parodoje eksponuojamos Maldyno lapų, papuoštų meistriškomis miniatiūromis, faksimilės. Dviejuose jų yra ir paties maldyno donatoriaus kanclerio A.Goštauto atvaizdas. Paryžiuje saugomas herbynas bei A.Goštauto maldynas suteikia platesnę galimybę pažinti Renesanso epochos Lietuvos kultūros paveldo europinę vertę.
Parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ galima pamatyti ir iš Prano Gudyno restauravimo centro grąžintų sakralinio meno vertybių, atnaujintų, vėl tinkamų naudoti ar eksponuoti muziejų salėse. Tai penkios dešimtys unikalių XV-XX a. pradžios tapybos, auksakalystės, tekstilės, skulptūros kūrinių, ilgus metus restauruotų Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro specialistų. Tapybos rinkinyje savo menine verte išsiskiria du italų renesanso ir baroko dailininkų darbai - XVI amžiaus „Švč.M.Marija su Kūdikiu“ (privati kolekcija) ir XVII amžiaus drobė „Švč.M.Marijos mirtis“ (Rokiškio Šv.apaštalo evangelisto Mato bažnyčia) - bei savita XVII amžiaus nežinomo Lietuvos dailininko drobė „Kristus prie stulpo“ (iš Vilniaus bernardinų bažnyčios). Atnaujinta ir Vilniaus bei Žemaičių vyskupų portretų galerijos ekspozicija. Savo menine įtaiga ir monumentaliais formatais išsiskiria dvi XVIII amžiaus drobės - vyskupų Jurgio ir Antano Tiškevičių portretai (Žemaičių Kalvarijos Švč.M. Marijos Apsilankymo Bazilika). Vertingiausia skulptūra - tai XV-XVI amžių sandūros gotikinė Prisikėlusio Kristaus skulptūra (Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia). Savo liaudiškomis primityviomis formomis išsiskiria ir Nuplaktojo Kristaus skulptūra, nežinomo Lietuvos dailininko sukurta 1724 metais (Tytuvėnų Švč.M.Marijos bažnyčia). Bažnytinės tekstilės kolekciją papildė du itin vertingi XVIII amžiaus arnotai, siuvinėti brangiomis aukso ir sidabro gijomis (Rokiškio Šv.apaštalo evangelisto Mato bažnyčia), procesijų atributikos ekspoziciją papuošė savitas XIX a. pabaigos - XX a. pradžios baldakimas, karūnuotas popiežiškąja tiara ir, manoma, dovanotas kunigaikščių Radvilų (Taujėnų Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia). Viena gausiausių naujai pristatomų kolekcijų - tai sakralinės auksakalystės vertybės. Savo menine ir istorine verte išsiskiria XVI a. pabaigos - XVII a. pradžios smilkalų indas (Kauno Arkikatedra Bazilika), 1705 metais Karaliaučiaus auksakalio Baltazaro Keuckso sukurta komuninė (Veliuonos Švč M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia), puošnios barokinės XVIII amžiaus monstrancijos, komuninės ir relikvijoriai (Smilgių Šv.Jurgio bažnyčia, Vidiškių Švč.Trejybės bažnyčia, Svėdasų Šv.arkangelo Mykolo bažnyčia, Žagarės Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia). Klasicizmo stiliaus Lietuvos ir Vakarų Europos dailę reprezentuoja dvi monumentalios monstrancijos - XIX a. pirmoje pusėje Vilniaus auksakalio Antano Poliutos sukurta Šiaulėnų Šv.Onos bažnyčios monstrancija ir Štrazburgo (Prancūzija) auksakalių Šulerių dirbtuvėse 1826 metais sukurta Gargždų Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios monstrancija, dovanota kunigaikštienės Pranciškos Liubomirskos. Prieškario Kauno auksakalystės tradicijas atspindi M.Krupavičienės dirbtuvių kūrinys - taurė (Smilgių Šv.Jurgio bažnyčia).
Spaudos konferencijoje buvo pristatytas parengtas ir išleistas pirmasis tomas katalogo - reprezentacinių knygų rinkinio „Lietuvos sakralinė dailė“. Jis skirtas parodoje eksponuotoms tapybos, skulptūros ir grafikos vertybėms (sudarytoja Dalia Tarandaitė, autoriai - per 20 žymiausių Lietuvos dailėtyrininkų). Šiuo metu rengiami spaudai kiti keturi rinkinio tomai (projekte bendradarbiauja beveik 100 Lietuvos ir užsienio menotyrininkų).
Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ organizatoriai ir kuratoriai tikisi gausaus lankytojų antplūdžio. Iš tiesų verta pamatyti paskutinį kartą atnaujintos parodos eksponatus.

Aldona KAČERAUSKIENĖ
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija