Atnaujintas 2005 spalio 19 d.
Nr.78
(1379)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tiltas į praeities bedugnę

Rūta AVERKIENĖ

Kartu su Juozu Jakavoniu (dešinėje)
partizanų dainas dainavo (iš kairės):
dukra Birutė, žmona Zosė, vaikaitis
Arvydas, dukra Angelė ir bendražygis,
buvęs partizanas
Vitas Jakavonis-Sniegelis

Varėnos viešojoje bibliotekoje skaitytojams buvo pristatyta Dzūkijos partizano Juozo Jakavonio knyga „Šalia mirties“. Drauge buvo prisiminta nesena ir šiurpi Dzūkijos pokario istorija bei pagarbiai paminėti laisvės kovose žuvę ir po kankinimų, kalėjimų ir tremties išlikę gyvi laisvės kovų dalyviai.

J.Jakavonis su žmona Zose gyvena Kasčiūnų kaime, netoli Merkinės. Liepą šventė 80 metų jubiliejų. Pokario metais dvidešimtmečiui jaunuoliui buvo lemta būti Pietų Lietuvos partizanų vadų – Juozo Vitkaus – Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko – Vanago ryšininku, o jo tėvų sodyboje buvo įrengtas bunkeris – partizanų vadavietė. Čia buvo įrengta spaustuvėlė, rengiami ir spausdinami štabo dokumentai, leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“.

Enkavėdistų suimtas J.Jakavonis buvo žiauriai kankinamas Merkinėje ir Varėnoje, nuteistas 15 metų lagerio ir tremties, buvo išvežtas į Kolymos rūdynus. Netekęs sveikatos po trylikos metų sugrįžo į Lietuvą.

Prasidėjus Atgimimui, J.Jakavonis aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. 1997 metais sodyboje buvo atstatytas bunkeris. Jį nuolat lanko svečiai iš Lietuvos ir užsienio, buvę partizanai, tie, kurie neabejingi skaudžiai Dzūkijos praeičiai.

1995 metais Tautos fondas (JAV) J.Jakavoniui įteikė padėką už gyvosios istorijos paliudijimus, jis apdovanotas Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, o 1998-aisiais – Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

J.Jakavonio knygos pristatymo renginys prasidėjo režisieriaus Juozo Saboliaus dokumentiniu filmu apie Dzūkijos partizanus. Apie J.Jakavonio knygą „Šalia mirties“ kalbėjusi jos redaktorė Aldona Žemaitytė sakė, jog tai tiltas, jungiantis dabartį su praeities istorijos bedugne.

A.Žemaitytė, iš pradžių raginusi buvusį partizaną rašyti prisiminimus, o vėliau juos redagavusi ir daug prisidėjusi, kad ši knyga išvystų dienos šviesą, sakė, jog knyga – istorijos vadovėlis moksleiviams. Kad jie skaitytų ir suvoktų, kokia didelė yra Nepriklausomybės kaina.

J.Jakavonis sunkią, skaudžią praeitį ir patirtį iš atminties atšaukė be pykčio. Taip tiesiog buvo. To nevalia pamiršti.

J.Jakavonis, vienintelis gyvas likęs partizanas, dirbęs ryšininku legendiniams Pietų Lietuvos partizanų vadams A.Ramanauskui-Vanagui ir J.Vitkui-Kazimieraičiui, prisiminė tarsi visai neseniai išgyventus įvykius – praleistą vaikystę ir jaunystę savo nepakartojamo grožio tėviškėje prie pat Merkio, Kasčiūnų kaime, savo senelius, tėvelius, kitus artimuosius lenkų okupacijos bei pokario laikotarpiais, apie mažai kur aprašytą partizaninį judėjimą ir kovas Merkinės apylinkėse, žiaurius kankinimus Merkinės, Varėnos ir Vilniaus KGB rūsiuose, Gulago lageriuose. Knygos pristatyme dalyvavo J.Jakavonio artimieji: žmona Zosė, dukros Angelė ir Birutė, vaikaičiai Arvydas ir Miglė.

Apie tėvelį – niekad nepykstantį, gerą, saviems ir artimiems šiltą žmogų pasakojo dukra Angelė, kuri dėkojo tėvui už istorijos, paremtos asmeniniu pavyzdžiu, pamokas. Ji drauge su knygos redaktore A.Žemaityte praleido ne vieną dieną redaguodamos tėvelio rankraščius.

Vaikaitis Arvydas paskaitė senelio rašytos prisiminimų knygos ištraukų.

Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas dėkojo J.Jakavoniui už pasiryžimą parašyti ne tik savo, bet drauge ir Dzūkijos, visos Lietuvos skaudžios praeities prisiminimus. Jis sakė, kad šią knygą privalo turėti visos rajono bibliotekos, kad mokiniai turėtų galimybę ją perskaityti. Rajono vadovas pasveikino knygos autorių su 80 metų jubiliejumi.

Su išleista knyga autorių sveikino Seimo narys Gediminas Jakavonis, Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, buvęs tremtinys Vytautas Kaziulionis, drauge praleistus jaunystės metus prisiminė kaimynas ir bendražygis, buvęs partizanas Vitas Jakavonis-Sniegelis.

Knygos autorius, jo artimieji ir redaktorė dėkojo visiems, padėjusiems išleisti knygą „Šalia mirties“: pagrindiniams rėmėjams – Floridoje gyvenantiems Jurgiui ir Tadui Biručiams, Varėnos rajono savivaldybei, kitiems rėmėjams. „Bočių“ ir tremtinių ansamblių dainininkai dainavo tremtinių ir partizanų dainas. Jiems pritarė J.Jakavonio artimieji ir visi, dalyvavusieji knygos pristatyme.

Varėna

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija