2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Pamaldos naujojoje kapinių koplyčioje

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Naujoji koplyčia, pastatyta
senosios vietoje

Visų šventųjų šv. Mišias
naujojoje koplyčioje
aukoja kun. Arvydas Mačiulis

Daug tikinčiųjų susirinko
prie koplyčios ir į kapines

Šventinami kapai

Maždaug prieš pusantrų metų Rietavo parapijoje pradėjo darbuotis trys kunigai: klebonas Antanas Gutkauskas, jo pagalbininkai kunigai Arvydas Mačiulis ir Gediminas Jazbutis. Kun. Arvydui Mačiuliui patikėta už maždaug 20 kilometrų nuo Rietavo esanti Medingėnų parapija, todėl šis jaunas energingas kunigas, padedant klebonui kun. A. Gutkauskui, iš karto ėmėsi darbų. Su Medingėnų parapijos tikinčiųjų, Medingėnų seniūnijos (seniūnė Salomėja Čėsnienė), Rietavo savivaldybės (meras Antanas Černeckis) pagalba per pusantrų metų „kadenciją“ Rietave spėjo pilnai atnaujinti Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios išorę bei jos vidų: nudažė lubas, sienas, grindis, atnaujino presbiteriją. Miela ir malonu pažvelgti į šios šventovės išorę bei jos vidų. Nors viskuo rūpinosi klebonas kun. A. Gutkauskas, bet jis didžiuojasi ir kun. A. Mačiulio nuveiktais darbais. „Kunigas Arvydas tikrai nuoširdžiai darbuojasi Medingėnų parapijoje, randa bendrą kalbą su parapijiečiais, o tai ir yra vaisingo darbo rezultatas ne tik atnaujinant bei gražinant Medingėnų bažnyčią, bet ir aktyvinant šios parapijos parapijiečių veiklą“, – apie kun. A. Mačiulį sako klebonas kun. A. Gutkauskas. Be to, gegužės ir birželio mėnesiais kunigas A. Mačiulis vakarais iš Rietavo atvažiuodavo vesti Gegužinių pamaldų ir drauge su Medingėnų parapijos tikinčiaisiais giedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Gražiai sutvarkius Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią ir jos aplinką kunigų A. Gutkausko ir A. Mačiulio žvilgsniai nukrypo į Medingėnų parapijos kapinėse jau kokį šimtmetį stovinčią medinę koplyčią, vadinamą „kaulinyčia“. Gal kadaise ši koplyčia ir tarnavo medingėniškių dvasiniams poreikiams, bet pastaruoju metu ji buvo tuščia ir visiškai apleista... O „kaulinyčia“ ji vadinama dėl to, kad prieš kurį laiką joje buvo sumesti mirusiųjų palaikų – kaulų – likučiai.

Padedant kun. A. Gutkauskui kun. A. Mačiulis ryžosi vietoje senos, sukiužusios koplyčios pastatyti naują, savo dydžiu bei forma prilygstančią buvusiai „kaulinyčiai“.

Ir įvyko stebuklas! Medingėnų parapijos kapinėse vietoje senosios koplyčios iškilo nauja medinė koplyčia. Pasak medingėniškių, tai lyg antroji Medingėnų bažnyčia. Joje viskas yra: altorius, Kristaus Kančios kelias, kėdės (ateityje bus ir suolų), klausykla ir visa kita, kas būtina šv. Mišioms aukoti. Netgi apšvietimas.

Neseniai ši koplyčia buvo pašventinta. Lapkričio 1-ąją, švenčiant Visų Šventųjų šventę, šioje koplyčioje šv. Mišias aukojo Medingėnų parapiją aptarnaujantis kun. A. Mačiulis. Skaitant Šventojo Rašto skaitinius jam talkino Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso auklėtinis Gintautas Meškauskas. Darniai giedojo Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas Aloyzo Meškausko.

Atlikę koplyčioje išpažintį kai kurie medingėniškiai sakė: „Čia, koplyčioje, suklupus prie klausyklos, mūsų išpažintis buvo nuoširdesnė, nes ją atlikome kapinėse, kur ilsisi mūsų tėvai, protėviai ir artimieji...“ Kun. A. Mačiulis šia proga pasakė homiliją, susietą su Visų šventųjų gyvenimu.

Po šv. Mišių vyko gedulinės pamaldos, skirtos Vėlinėms. Kun. A. Mačiulis čia pat, kapinėse, surengė gedulingą Vėlinių procesiją, pašventino kapus bei pasimeldė už juose palaidotus mirusiuosius. Parapijiečių pageidavimu, buvo pašventinti ir paminklai.  Pagerbti savo mirusių artimųjų bei dalyvavę koplyčioje vykusiose šv. Mišiose atvažiavę tikintieji  spaudė kunigui A. Mačiuliui ranką ir dėkojo už didžiulį darbą. Po pamaldų, prasidėjus Vėlinių metui, koplyčia dar ilgai laikė svetingai atvertas duris, o tikintieji laukė vakaro, kol kapines užlies degančių žvakių jūra...

Lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, koplyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias (vadinamas Stacijomis), o paskui aukojamos šv. Mišios už Medingėnų parapijos mirusiuosius bei Medingėnų kapinėse palaidotuosius. Beje, Medingėnų kapinėmis rūpinasi, jas tvarko ir prižiūri Medingėnų seniūnija ir medingėniškė Rūta Piekuvienė.

Medingėnai, Plungės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija