2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Rašytoja – rajono Garbės pilietė

Edvardas Vaičius

Puziniškio dvaras –
G. Petkevičaitės-Bitės tėviškė

Plonėja kalendorius – gal jau šimtmetį sklaidai jį, Gabriele, ir dėl kitų tau širdį gal jau šimtmetį tegelia kaip gėlė. (Judita Vaičiūnaitė)

Šiemet minime Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, žymios rašytojos, švietėjos, mokytojos, gimimo 150-ąsias metines. Šios sukakties išvakarėse Panevėžio rajono politikai vienbalsiu sprendimu žymiajai krašto moteriai suteikė Garbės pilietės vardą.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – garsiausia XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Panevėžio krašto rašytoja, dramaturgė, publicistė, visuomenės ir kultūros veikėja, pedagogė ir filantropė. Bitė priklausė tam negausiam lietuvių inteligentijos būreliui, kuris intensyviai darbavosi tautinės kultūros dirvoje, kaip ir Vincas Kudirka, Povilas Višinskis, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Juozas Tumas-Vaižgantas.

G. Petkevičaitė-Bitė aktyviai rėmė draudžiamą lietuvišką spaudą, bendradarbiavo „Varpe“, „Lietuvos žiniose“, „Vilniaus žiniose“ ir kituose periodiniuose leidiniuose, rašė grožinę prozą ir publicistiką aktualiausiomis gyvenimo problemomis. Ji Palangoje organizavo pirmąjį viešą lietuvišką vaidinimą „Amerika pirtyje“, visą gyvenimą rūpinosi ne tik Panevėžio krašto, bet ir visos Lietuvos neturtingų gabių moksleivių paramos ir labdaros reikalais, suaugusiųjų švietimu, įkūrė mokytojų savišalpos draugiją, skleidė demokratinės visuomenės ir humanistines idėjas. Beje, G. Petkevičaitė-Bitė buvo ir pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo pirmininke.

Prieš šimtmetį įrodžiusi, jog visuomenės veikloje bei politikoje moteris yra lygiavertė vyrams, G. Petkevičaitė savo daugialype veikla dažną jų ir pranoko. Simboliška ir tai, jog ji tapo pirmąja Panevėžio rajono Garbės piliete – moterimi šalia šešių šiuo titulu pagerbtų rajono vyrų.

Į iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą ir Garbės piliečio vardo teikimo ceremoniją Smilgių vidurinėje mokykloje susirinko rajono valdžia, rajono Tarybos nariai, seniūnai ir inteligentai. Į renginį atvyko Seimo pirmininkės pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Vilniaus universiteto docentė Giedrė Purvaneckienė, Seimo narys Petras Luomanas.

„Šiemet ši diena ypatinga ir tuo, kad Panevėžio rajono Garbės pilietės vardas suteikiamas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, gimusiai visai šalia Smilgių esančiame Puziniškio dvarelyje. Jos puoselėtos humanizmo, demokratiškumo ir socialinės lygybės idėjos ir šiandien tebėra aktualios dabarties nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, – kalbėjo Č. Juršėnas. – Tai buvo didi moteris, kuriai nepaprastai rūpėjo Lietuva. Humanistė ir demokratė, ji globojo kiekvieną žmogų, ypač rūpinosi jaunais gabiais moksleiviais, jų talentais. Ne mažiau jai rūpėjo ir moterų lygiateisiškumas, jų visuomeninis statusas tuometinėje visuomenės sanklodoje.“

 Garbės pilietės vardo regalijos buvo perduotos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, kuri yra įkūrusi G. Petkevičaitės-Bitės muziejų jos gimtajame Puziniškyje, savo švietėjiška veikla puoselėja jos idėjas.

Renginyje G. Petkevičaitės pedagoginę veiklą apžvelgė Smilgių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Birutė Ambotienė. Ji perskaitė keliolikos buvusių Bitės mokinių prisiminimus apie mokytoją. Juose Bitė iškyla kaip demokratiška ir kilni asmenybė, globojusi ir puoselėjusi savo mokinių talentus ir jų lavinimąsi. Jos dėka į Lietuvos kultūrą įžengė skulptorius B. Bučas, dailininkas K. Žoromskis, rašytojas J. Šukys, o ir pats Puziniškio dvarelis XX amžiaus pradžioje buvo tapęs Lietuvos inteligentų susibūrimo vieta.

Smilgių bibliotekininkas Edvardas Vaičius susirinkusiems išsamiai papasakojo G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos įsteigimo istoriją. Tai įvyko 1981 metais. Ją pelnė prozos bei publicistikos kūriniai, kurie meniškai bei įtaigiai atspindėjo moralines etines vertybes, artimas G. Petkevičaitės-Bitės idealams bei pasaulėžiūrai. Tarp laureatų – daug žinomų rašytojų bei literatūros kritikų: V. Daunys, A. Bernotas, V. Juknaitė, A. Zurba, R. Granauskas, S. Geda, V. Bubnys, R. Šerelytė, prof. V. Daujotytė... Praėjusiais metais premija įteikta rašytojai N. Kliukaitei-Kepenienei už biografinį romaną „Bitė“, kuriame pavaizduotas rašytojos gyvenimas ir asmenybė.

 Ką suteikė įžymiosios kraštietės literatūrinė premija Puziniškiui? Dvarelis atgijo, atgimė, čia suvažiuoja Panevėžio miesto ir rajono šviesuomenė, inteligentija, visi, kurie puoselėja G. Petkevičaitės-Bitės atminimą. Gegužės mėnesį čia bus įteikta 23-ioji G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija, o vasaros pradžioje į renginius pakvies „Muziejų naktis“.

Smilgiai, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija