2011 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 57
(1937)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Visų  piliečių  pareigos  ir atsakomybė

Edmundas Simanaitis

LPKT sąjungos XVIII  suvažiavime buvo priimtas nutarimas „Dėl  tautinio jaunimo  radikalios veiklos“, kurio pirmoji pastraipa  skelbia, kad „Lietuvoje jaunimas turi teisę burtis į tautines organizacijas, rengti mitingus, eisenas ir kitokius renginius. Svarbu, kad jų metu nebūtų patį tautiškumą ir patriotiškumą kompromituojančių išpuolių prieš kitataučius. Tai, deja, vis atsitinka net valstybinių švenčių metu. Tėvynės meilė yra susijusi ir su pagarba kitų tautų žmonėms.“  Tai labai svarbus pastebėjimas, kurį reikia priimti kaip perspėjimą siekiant išvengti Lietuvos prestižo menkinimo.

Nutarimas  gina  žmogaus ir piliečio orumą

Suvažiavimo  nutarimą reikia suprasti kaip tyčiojimosi iš  žmogaus  tautybės,  amžiaus, įsitikinimų pasmerkimą,  nes  taip nusižengiama Lietuvos Respublikos konstitucijos  21 straipsniui,  kuris draudžia „žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą.“  Jaunimo organizacijų vadovai  savo renginiuose  turėtų vengti  išpuolių prieš kitataučius, gerbti Konstituciją ir  neduoti  Vakarų demokratijos pasauliui dingsties manyti, kad Lietuvoje  pažeidinėjamos  žmogaus teisės.

Okupantas neigė  Nepriklausomybės  siekį  pusę amžiaus

„Mūsų valdžia, švietimo sistema, visuomenė per 20 nepriklausomybės metų neteikė reikšmės tinkamam patriotiniam jaunimo ugdymui (...), buvo skatinama ir remiama moksleivių ir studentų organizacijų, korporacijų veikla. Skautai, ateitininkai, jaunieji šauliai jungė aktyvų jaunimą ir nukreipdavo jų veiklą pozityvia kryptimi“, – teigiama  minėtame nutarime.   Pirmosios ir  Antrosios  Lietuvos Respublikų  patyrimą naudinga ir reikalinga  lyginti, bet  reikėtų nepamiršti, kad  Antrosios Respublikos dvidešimtmetis  tęsėsi po pusę amžiaus  trukusios bolševikinės buldozerinės  okupacijos. Sovietinis okupantas  siekė ištrinti iš Tautos atminties Nepriklausomybės metų  pasiekimus  valstybingumo, tautinės kultūros, pilietinės savimonės ugdymo srityse.

Tautinis patriotinis ir pilietinis  ugdymas

Po 1990 m.  Kovo 11-osios  Lietuvoje  atsikūrė  bemaž visos buvusios visuomeninės organizacijos, tačiau  postsovietinės visuomenės sąlygomis  jų veikla  nebuvo pakankamai remiama. Nutarime  rašoma, kad  „dabar daugumoje mokyklų tautinis patriotinis ugdymas  yra apleistas. Kitose jis iš viso niekada nevyko ir nevyksta. Niekas nepareikalauja šio ypač svarbaus darbo rezultatų ataskaitų ir atsakomybės. Pasitenkinama keliomis dešimtimis pavyzdingų mokyklų mokytojų entuziastinga veikla. Bet ir jie paskatų nesulaukia. Švietimo ir mokslo ministerija visai neskiria lėšų mokyklų ir visuomeninių organizacijų tautinio patriotinio ugdymo programoms vykdyti“.

Terminas „tautinis patriotinis ugdymas“  gali būti suprastas  kaip priemonė, taikoma visoms  tautybėms,  pavyzdžiui, lenkų, rusų, žydų ir pan. Tai sveikintinas reiškinys, tačiau  valstybingumo prasme kur kas svarbiau  būtų  rengti, remti ir vykdyti   pilietinio ugdymo programas, skirtas  visų tautybių Lietuvos Respublikos piliečiams. Juk  visi gyvename  toje pačioje Tėvynėje, o Konstitucija  numato visiems piliečiams vienodas pareigas,  taigi, ir  tokią pačią atsakomybę  už jų  vykdymą.

Laisvės kovotojai – Lietuvos kariai savanoriai

„Švietimo ir mokslo ministerijos valdininkai jau keletą metų vien pažadais vedžioja už nosies rezistentų organizacijas, nenori imtis ryžtingesnių priemonių Laisvės kovų istorijos mokymo ir tautinio patriotinio ugdymo mokyklose esminiam sustiprinimui. Nepritariame kai kurių tautinio jaunimo atstovų bandymams savo priešiškumą tautinėms mažumoms teisinti Lietuvos partizanų kovos tikslais. Partizanai nekovojo nei prieš žydus, nei prieš čigonus, net prieš rusus. Jie kovojo tik prieš sovietinius okupantus ir jų kolaborantus“, –  rašoma  Nutarime.

Tikslinga remtis įstatymine norma, kuri byloja,  kad  partizanai – Laisvės kovotojai –  okupacijos sąlygomis buvo  pavergtos Tėvynės kariai savanoriai, kovoję su okupantu ginklu, rėmęsi  pilietine morale ir palaikę Tautos dvasią  antisovietinio pogrindžio spauda.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija