2011 m. rugpjūčio 19 d.
Nr. 58
(1938)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Miestelio 500 metų jubiliejus ir atlaidai

Gerai nusiteikęs Veiviržėnų
klebonas kun. Antanas Šimkus
per atlaidus turėjo daug darbų

Sumos šv. Mišias Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje
aukoja mons. Rimantas Gudlinkis
ir prel. Petras Vincentas Stukas

Procesija aplink bažnyčią

Maldininkai Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje

Šventoriuje gieda „Cantare“ choristai

Paminklas „Veiviržėnai 1511–2011“

Laisvės paminklas Veiviržėnuose

Procesijoje aplink bažnyčią
eina jaunimas

Veiviržėnai. Liepos pabaigoje šis Klaipėdos rajono miestelis minėjo didelę ir gražią sukaktį – 500 metų jubiliejų. 1511 metais įkurtame miestelyje tris dienas vyko išradingi, įdomūs, turiningi miestelio istoriją menantys renginiai. Liepos 22-ąją, penktadienio pavakarę, šventė prasidėjo skulptūros atidengimu ir sportinėmis varžybomis. Liepos 23-iąją, šeštadienį, buvo linksminamasi jubiliejinėje šventėje „Prie Veiviržo“. Liepos 24-ąją, sekmadienį, šventiniai renginiai baigėsi Šv. Magdalenos atlaidų šv. Mišiomis. Jų metu giedojo Klaipėdos choras „Cantare“. Artūro Dambrausko vadovaujamas choras koncertavo ir agapės bažnyčios šventoriuje metu.

Istoriniuose šaltiniuose Veiviržėnai minimi XIII amžiuje, o 1511 metais minimas miestelis. 1754 ir 1767 metais gavo prekybos privilegijas, 1792 metais – Magdeburgo teises. Tada leista vartoti herbą, vaizduojantį karį, sėdintį ant žirgo. Herbe buvo įrašas „Gyvenimą, turtą ir kraują aukojame už tėvynę“. 1639 metais Minsko vaivada Aleksandras Masalskis Veiviržėnuose pastatė medinę Šv. apaštalo evangelisto Mato medinę bažnyčią. Ji yra architektūros paminklas.

Šventės pradžioje prie įvažiavimo į miestelį buvo atidengtas jubiliejų įamžinantis paminklas. Skulptūros autorius Veiviržėnų gimnazijos technologijų mokytojas V. Bliūdžius, ąžuole įamžino du žemaičius, lyg. M. K. Čiurlionio milžinus, kurie ant rankų laiko jiems brangų miestelį. Paminklą pašventino Veiviržėnų klebonas kun. Antanas Šimkus. Ceremonijos pabaigoje į dangų buvo paleista 50 balandžių, simbolizuojančių 500 metų sukaktį. „Skaptuodamas ąžuolą, jame radau net keletą nežinia kada į jį įsmigusių ir įstrigusių kulkų“, – pasakojo mokytojas, meistras ir skulptorius. Veiviržėnų 500 metų jubiliejui skirta skulptūra buvo sukurta miestelio bendruomenės, privačių rėmėjų ir paties šio darbo autoriaus lėšomis. Už darbą V. Bliūdžius prašė tik simbolinio atlyginimo. Naujasis paminklas pastatytas aikštėje, kurios sutvarkymui Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 20000 Lt. Veiviržėnų bendruomenės pirmininkė Valė Krauleidienė dėkojo miestelio gyventojams, kurie paskutinėmis dienomis prieš šventę gausiai talkino tvarkant aikštę. Bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Viktoras Daugėla pasidžiaugė, kad pasiruošimas Veiviržėnų 500 metų jubiliejui sutelkė gyventojus draugėn.

Šv. Magdalenos atlaidų sekmadienio Votyvos šv. Mišias aukojęs klebonas kun. Antanas Šimkus padėkojo Dievui, kad šiais, miestelio jubiliejaus metais galėjo būti kartu su parapijiečiais (šioje parapijoje jis darbuojasi dvejus metus). Pavasarį šventęs savo gyvenimo 50-metį, jis prašė Dievo palaimos ir toliau darbuotis Viešpaties vynuogyne. Sumos šv. Mišias Veiviržėnų bažnyčioje aukojęs svečias iš Telšių mons. Rimantas Gudlinkis tą dieną pasakė du pamokslus: per Votyvą ir savo aukotoje Sumoje. Pamoksluose jis kalbėjo apie visur brukamą agresyvią reklamą, kurios gražūs pasiūlymai, kvietimai, liepimai tėra laikini, neduodantys žmogui laimės. Pamokslininkas pateikė pasakojimą apie jauną, žavų princą, kuris niekaip nerado nei laimės, nei ramybės. Norėdamas pagelbėti sūnui, tėvas karalius išsiunčia princą laimės ieškoti. Jaunuoliui ilgai negrįžtant, karalius siunčia pasiuntinius surasti sūnų. Pagaliau jį randa visai atsitiktinai miško lūšnelėje – ten jis yra ramus ir laimingas. „Mes, krikščionys katalikai, irgi esame Dievo, Dievo karalystės vaikai, pakviesti į Jo namus ir turime daryti viską, kas priklauso katalikams, kad neprarastume mums dovanojamos Dievo karalystės, – sakė pamokslininkas. Raskime pagrindinį, tikriausią, svarbiausią žodį, o jis – Viešpaties“, – baigdamas sakė mons. Rimantas Gudlinkis.

Klebonas kun. A. Šimkus kitais metais švęs kunigystės 25-metį.

Stasys POVILAITIS

Autoriaus ir Livijos Šiugždienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija