2011 m. rugpjūčio 19 d.
Nr. 58
(1938)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Maldos suartinti

Jurgita Paulauskaitė

Susitikimo dalyviai

Belaukdami Žolinės šventės, rugpjūčio 13 d. Telšiuose susitiko kunigo Ramūno Norkaus suburta bei globojama, jau penkmetį švenčianti Gyvojo rožinio grupelė.

Idėja suburti Gyvojo rožinio grupelę kunigui kilo 2006 metais, kai baigė seminariją ir priėmė diakonystės šventimus. Pradžioje buvo 13 narių, dabar išaugome iki 120. Iš jų du vienuoliai, 14 kunigų, 86 moterys, 18 vyrų, tarp jų yra aštuonios šeimos (vyras ir žmona); jauniausia narė 14-metė Gabrielė, vyriausia – Kazė, 86 m.

Kunigas Ramūnas, studijuojantis Popiežiškame Laterano Universitete Romoje, kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu siunčia grupelės narių pasiūlytas intencijas bei keičia rožinio slėpinius. Kunigas – vadovas, žinantis didžiausius mūsų širdžių skausmus ir džiaugsmus, sunkiausiuose išbandymuose kviečia palaikyti vienas kitą bendra rožinio malda.  

Kartu besimeldžiantys seniai augino troškimą pamatyti vienas kitą, su kuo melsdamiesi per Švč. M. Marijos užtarimą patiriame Bažnyčios vienybę Kristuje. Per penkerius metus gauta daugybė malonių: grupelės narių, jų artimųjų stebuklingų pagijimų. Be gaunamų intencijų, pati malda palaiko ir augina besimeldžiančiųjų tikėjimą bei pasitikėjimą Dievu. Vyriausia grupelės narė sako: „Kol nesukalbu slėpinio iš bendro rožinio, tol jaučiu, kad kažko trūksta“. Kun. Ramūnas norėjo, kad kartu apmąstytume Švč. M. Marijos vaidmenį, kad pasidalintume liudijimais ir pagaliau pamatytume vieni kitus, nes iki šiol jis vienas skaitydavo padėkos ir džiaugsmo kupinus laiškus. Atėjo metas pamatyti mūsų maldos grupelės gyvumą ir tikrumą. Gyvojo rožinio grupelės narių susibūrimas buvo tikrai įspūdingas: priminė giminės susitikimą.

Konferencijoje kunigas Ramūnas gilino mūsų teologines žinias per Apd 1,14 eilutę: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“. Gvildendamas kiekvieno žodžio esmę, pabrėžė ne tik Švč. M. Marijos misijos reikšmingumą mūsų išganyme, bet ir besimeldžiančiųjų širdies ir minties vienumo svarbą. Mes dalijamės viena Duona. Esame bendruomenė, pastatyta ant širdžių bendravimo pamato. Kun. Ramūnas perdavė vyskupo Jono Borutos SJ palaiminimą su didžiu prašymu melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas priminė šventųjų gyvenimus, kurie kupini ypatingo džiaugsmo. „Tik maldoje sutirpsta skausmas ir gimsta tikras džiaugsmas“, – šv. Jono Chrizostomo paliudyta išmintis taikliausiai apibūdina mūsų maldos grupelės veidą.

Konferenciją baigdami kunigai linkėjo būti Vilties žmonėmis. Tikintis, maldos žmogus visada ras išeitį. Labai svarbu išlikti laiminimo dvasioje: savo aplinkoje kiekvienam linkėti pačių geriausių dalykų.

Bendruomenine malda, atnešdami savo padėką ir troškimus, jungėmės šv. Mišių aukoje, pamokslą sakė studijas Romos Adželikumo universitete tęsiantis kun. Saulius Tamošaitis. Po šv. Mišių drauge sukalbėjome vieną rožinio slėpinį.

Guvioje agapėje pasistiprinome ne tik sočiu maistu, bet ir vieni kitų liudijimais. Dideliam susirinkusiųjų džiaugsmui, dažnas sutiko širdies nujautimu artimą žmogų. Čia susitiko Klaipėdos choralistai, ateitininkai ir katechetai ne tik iš Telšių vyskupijos. Tolimiausi pagal atstumą (bet ne pagal dvasią) – grupelės narės emigravusios į Belgiją, Airiją, Angliją ir kunigai, studijuojantys Italijoje.

Išsiskirstėme kupini dėkingumo vienas kitam, ypač grupelės vadovui už meilę ir rūpestį koordinuojant tokią gausią ir vis augančią grupelę, kuri panašėja į parapiją. Kun. Ramūnas kiekvienam dalyviui padovanojo Gailestingumo metams skirtą knygutę „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, kaip ženklą, kad esame Viešpaties gailestingumo nešami. Juo privalome dalintis kiekvienas savo artimiausioje aplinkoje. Išvažiuodami grupelės nariai sakė, jog šis susitikimas sustiprino pamaldumą, kad galėtume karščiau melstis.

Telšiai
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija