2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Gailestingumo jubiliejaus malonei atsiverti

Bajorų kaimo gyventojai pasitiko
Dieviškojo gailestingumo paveikslą

Paveikslą „Jėzau, pasitikiu tavimi“
iš bažnyčios Zadvarninkų kaimo
gyventojams palydi vikaras
kun. Marijanas Apriško ir klebonas
kun. Medardas Čeponis

Klebonas kun. Medardas Čeponis
bažnyčioje žymi kaimo, kuriame
lankysis Dieviškojo gailestingumo
paveikslas, pavadinimą

ŠVENČIONYS. Visų Šventųjų parapijos bendruomenės aktyvas, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir Vilniaus arkivyskupo metropolito raginimą veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus, nusprendė suburti Dieviškojo gailestingumo maldos grupę. Jos nariai kalbės Gailestingumo vainikėlį apmąstydami Šv. Faustinos dienoraščio užrašus, jos pavyzdžiu skelbs Dievo Gailestingumą visada ir visur. Šv. Faustinos įkvėpti ir kitus kvies į tris gailestingumo vykdymo būdus, kuriuose glūdi gailestingumo pilnatvė – darbai, žodžiai, malda.

Ši grupė (jau įsikūrė du skyriai) įpareigojo sistemingai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus: 1. kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti. Grupė įsipareigoja ir toliau tęsti skurdžiau gyvenančių (ypatingai atokiuose kaimuose) žmonių pamaitinimą ir teikti jiems reikalingą informaciją ir materialinę paramą. 2. sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarkti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius (plg. MV, 15).

Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikėti Švč. Mergelei Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“ tapusiai Įsikūnijusio gailestingumo Motina ir visos žmonijos gailestingąja Motina.

Iniciatyvinės grupės pageidavimu Dieviškojo gailestingumo paveikslas „Jėzau, pasitikiu tavimi“ kiekvieną savaitę keliauja į įvairias parapijos vietas (atokius kaimus, vienkiemius) ir parapijos šeimas.

Antrąjį eilinį sekmadienį, sausio 17-ąją, po 12 val. šv. Mišių, dalyvaujant Zadvarninkų ir Aidukų kaimų atstovams, paveikslas „Jėzau, pasitikiu tavimi“ perduotas Zadvarninkų kaimo bendruomenės atstovams ir iškilmingai išlydėtas iš bažnyčios. Kitą sekmadienį paveikslas nugabentas į Aidukų kaimą.

Sausio 31d., po 12 val. šv. Mišių, simbolinį Dieviškojo gailestingumo paveikslą „Jėzau, pasitikiu tavimi“ Aidukų kaimo atstovai perdavė Bajorų kaimo atstovams, o vėliau ir pats paveikslas, buvojęs visą savaitę Aidukų kaime, pervežtas į Bajorus. Čia jo laukė kaimo atstovai. Įnešus į namus paveikslą, senyvo amžiaus žmonės galėjo ne tik kartu pasimelsti, bet ir priimti Švč. Sakramentą (apie tokią galimybę klebonas kun. Medardas Čeponis buvo pranešęs iš anksto). Po trumpų pamaldų, šeimininkai visus pakvietė prie bendro stalo išgerti arbatos, užkąsti. Susirinkusieji ilgokai bendravo, džiaugėsi gražia klebono iniciatyva ir pakvietė kaimynes kitą savaitę ateiti į jų namus bendrai maldai.

Švenčionių parapijos klebonas kun. M. Čeponis ir vikaras kun. Marijanas Apriško kviečia ir kitų kaimų ar bendruomenių atstovus įsipareigoti ir priimti paveikslą į bendruomenės ar savo namus, o švenčioniškius ragina priimti paveikslą į savo butus, kad Jėzus galėtų stiprinti mūsų sielas, ypač šiais jubiliejiniais Dieviškojo Gailestingumo metais.

Pagal svencioniuparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija