2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Poezijos vasaros atlaidai

Genė Sereikienė

„Poezijos vasaros“ dalyviai Kėdainių
Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

Kėdainiai. Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vykusi ketvirtoji „Poezijos vasara“ „Ten, kur poezija virsta malda“ šiemet buvo ypatinga, nes skirta Lietuvos 100-mečiui. Kas telpa Lietuvos šimtmetyje? Kiekvienas auštantis rytas, eilėraščio posmas lyg išvinguriuotas pievoje takelis, žolė po kojų, žmogus, žmonės, karta, gamta, besiglaustanti prie žmogaus, dideli istoriniai įvykiai, laisvės kovos ir pergalės, dvasinis atgimimas... Tai sudėta kūrėjų eilėse, knygose su meile savo šaliai.

Šv. Jurgio bažnyčioje

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje, ant kurio stovi viena seniausių Lietuvoje bažnyčių, kur ošia senosios liepos, teka Varlupio upelis, kur be galo tauri ir dvasinga aplinka, atėjome dalyvauti šv. Mišiose už literatus ir visus susirinkusius į renginį tos žemės keleivius, pasakyti savo poetinį žodį Lietuvai ir pasiklausyti poezijos posmų, dainų, tiesiog pabūti drauge tą šventą sekmadienio dieną. Poezijos vasara prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šv. Jurgio bažnyčios klebonas ir Kėdainių krašto literatų sambūrio dvasinis vadovas kun. Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje meldėmės, už Kėdainių krašto literatų sambūrio kūrėjus prašydami Dievo jiems gražios literatūrinės veiklos, susitelkimo, dvasingumo malonės, sveikatos ir vieningumo stiprinant literatų sambūrio veiklą,  kūrybos malonės toliau auginant žodžio duoną; už visus geros valios žmones: Kėdainių rajono savivaldybės merą Saulių Grinkevičių, tarybos narius, kurie yra neabejingi kuriantiems Kėdainių krašto žmonėms prašydami jiems Dievo palaimos; už krašto literatų rėmėjus prašydami Dievo jiems sveikatos ir ištvermės darant gerus darbus; už visus poezijos, literatūros mylėtojus, literatūrinių renginių lankytojus, muzikuojančius, dainuojančius ir kitaip papildančius literatų renginius prašydami jiems Dievo malonių; už išėjusiuosius į Amžinybę literatus, atliepdami: „Išklausyk mus, Viešpatie“.

Šv. Rašto skaitinius skaitė Neringa Visockė ir Vilija Racevičienė. Visuotinę maldą skaitė Onutė Jačiunskienė. Šalia kitų atnašų palaiminti atnašavome pyragėlius, kuriuos dalijomės agapėje. Klebonas kun. A. Stanevičius palaimindamas literatus pasidžiaugė, kad „Poezijos vasaros“ atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“ yra skirti Lietuvos 100-mečiui, sveikino literatus su jų literatūrinės veiklos 20-mečiu ir palinkėjo iki kito jubiliejaus visiems išleisti po knygą.

Žodžio bendradarbiai, svečiai ir poezijos mylėtojai

Drauge su Kėdainių krašto sambūrio literatais švęsti poezijos atlaidų atvyko ilgametė Jonavos „Šaltinio“ literatų klubo pirmininkė Irena Nagulevičienė su literatais Aloyzu Vaznaičiu ir Albina Jefimenko, Aldona Širvinskienė, Anykščių literatų klubo „Baltasis balandis“ vadovė, ir poetė Elena Skardžiūtė-Varnienė, Panevėžio „Polėkio“ literatų klubo prezidentas Stanislovas Grigas, Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė, poetė Irena Duchovska, Lenkų draugijos moterų ansamblis „Isa“. Atvyko Kėdainių savivaldybės Tarybos narė Onutė Šulcienė, Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius, savivaldybės Tarybos narys Dangiras Kačinskas, Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Civilkaitė, „Liepų alėjos“ gyventojų bendruomenės narė Genovaitė Bružienė su kitomis bendruomenės narėmis, LAS Kėdainių skyriaus vadovė Asta Bobinaitė su poete Daiva Kesminiene, mokytoja, buvusi Josvainių bendruomenės pirmininkė Onutė Jačiunskienė, Šv. Jurgio bažnyčios Marijos legionas, Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, „Caritas“, krašto žmonės – poezijos mylėtojai. Grojo ir dainavo Oksana Morozovaitė, Morta Šablevičiūtė, Laima Žilytė, Lenkų draugijos moterų ansamblis „Isa“, bažnyčios choras. Fotografavo ir filmavo Almantė Kisieliūtė, Vika Makaveckienė, Daina Podžeckienė ir šių eilučių autorė. Eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai ir svečiai: Elvyra Kisielienė, Audrius Zavtrikovas, Zita Vozgirdienė, Irena Paplauskienė, Vitolis Laumakys, Angelija Avyžiūtė-Bučienė, Genė Sereikienė, Nina Kučinskienė, Irena Duchovska, Janina ir Ignas Meškauskai, Aistė Vasilytė, Vilija Racevičienė, Jolanta Blankienė, Laima Žilytė, Janina Jakšienė, Kazimieras Dobrovolskis ir svečiai.

Prieš 20 metų

Prieš 20 metų gimusia idėja įkurti prie bibliotekos literatų klubą „Liepa“ (tada dirbau bibliotekoje) skubėjau pasidalinti su tuometine Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktore Janina Matuliene. Direktorė pritarė mano idėjai ir leido ją įgyvendinti. Prasidėjo klubo kūrimo darbai: registracija, vardo rinkimas, darbo komandos sudarymas. 1998 metų balandį literatų klubas buvo įkurtas. Pirmaisiais klubo nariais tapo rašantys bibliotekos skaitytojai. Kai kurie ateidavo nedrąsiai ir ištardavo: „Rašau“. Rinkome klubui vardą, vadovą. Juo tapo Vitolis Laumakys. Patvirtinome ir jo pasiūlytą vardą „Varsna“. Pamažu kūrėsi tradicijos, bendradarbiavimas, gilūs ir prasmingi renginiai. Nuo 2000 metų man pačiai teko vadovauti šiam klubui. Bendradarbiavome su kitais Lietuvos literatų klubais, leidome almanachus ir savo autorines knygas. Nuo 2012 metų prasidėjo klubo „Varsna“ reorganizavimas. Atidavę vardą, pasivadinome tiesiog Kėdainių krašto literatų sambūriu tęsdami savo susikurtas tradicijas ir puoselėdami naujas, rengdami „Poezijos vasaras“ ir kitus renginius. Prie mūsų jungiasi nauji kūrėjai. Ateina jaunimas. „Dabar išsirutuliojo daug klubų, būrelių, visi dabar rašo, bet prieš 20 metų buvo viso to pradžia...“ – Vitolio pasakyti žodžiai, kuriems nepritarti negali. Reikėjo ne vien įkurti klubą, bet ir daug dirbti. Tai buvo pirma bendra įminta literatūrinė pėda Kėdainių rajone, atgimusioje Lietuvoje. Todėl į šį renginį atėjo rengėjų bendradarbiai ir dalyviai, poezijos mylėtojai, kurie visus stebino savo nuoširdumu ir prasmingais prisiminimais iš to laikotarpio.

Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas tuomet buvo Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro direktorius. Jo vadovaujamo centro bendruomenę ir literatus siejo glaudus bendradarbiavimas. Centre buvo gausu turiningų, nuostabių renginių, kuriuose visada atsirasdavo vietos literatų poetiniam žodžiui. Literatūros mokytoja Aldona Šliažaitė įdomiai vedė renginius. Dalyvaudavome poezijos skaitymų vakaruose, susitikimuose, popietėse, buvo pristatyta ne viena mūsų knygelė. Visada buvome laukiami. Šventėje D. Kačinskas, pasidalijęs gražiais prisiminimais, švarko kišenėje „rado“ laiko nublukintą lapelį su eilėraščiu. Jis perskaitė jį ir nustebino mane. Kažkada parašiau šį eilėraštį ir dabar buvo malonu išgirsti, kaip jis skamba. Visiems rašantiems yra malonu, kada jų eilėraštis pasiekia skaitytojų širdis. Smagu, kad poetės Irenos Paplauskienės eilėmis sukurtos dainos yra dainuojamos koncertuose.

Genovaitė Bružienė „Liepų alėjos“ bendruomenės narė, mačiusi visą literatų klubo kūrimosi virtuvę, pasidalijo savo mintimis apie tai, ką bendruomenei davė bibliotekoje besirenkantys literatai bei jų kūryba.

M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Z. Civilkaitė perskaitė vienos pirmųjų klubo literačių Janinos Brokevičienės, kuri dabar gyvena Vilniuje, eilėraštį ir pasidalijo mintimis apie klubo įkūrimą. LAS Kėdainių skyriaus vadovė Asta Bobinaitė pristatė savo skyriaus poetę Daivą Kesminienę, Marijampolėje vykusio poezijos konkurso laureatę, gavusią apdovanojimą už eilėraštį „Lietuvos vėjai“. Asta perskaitė Daivos eilėraštį. Jonavos literatų klubo „Šaltinis“ vadovė I. Nagulevičienė prisiminė prieš 20-metį prasidėjusią Kėdainių ir Jonavos literatų draugystę. Džiaugiamės šauliais ir jų vade Kristina Župerkiene. Jie pagerbė Lietuvos 100-mečiui skirtą renginį savo dalyvavimu.

Vertiname Lenkų draugijos pirmininkės Irenos Duchovskos ir ansamblio ,,Isa“ bendradarbiavimą su Kėdainių krašto literatų sambūriu. Mielai dalyvauja mūsų renginiuose ir naujieji plunksnos bendradarbiai: Aldona Širvinskienė, Anykščių literatų klubo „Baltasis balandis“ vadovė, ir poetė Elena Skardžiūtė-Varnienė bei Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ prezidentas S. Grigas.

„Dėkoju už poetinę maldą Lietuvai“

Onutė Jačiunskienė pasidalijo jautriomis akimirkomis iš bendrų renginių su Josvainių bendruomene, perskaitė jai patikusį eilėraštį. Grįžusi į namus, parašė laiškelį: „Dėkoju už poetinę maldą Lietuvai“.

Iš tiesų „Poezijos vasara 2018“ buvo poetinė malda, skirta Lietuvai. Renginį baigėme susikibę rankomis, giedodami bendrą giesmę  „Viešpats pakrantėj stovėjo...“

Esame laimingi, kad mūsų poezija skaitoma, aptariama. Rašome eiles poeziją mylinčių žmonių širdims. Esame be galo dėkingi Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonui, dvasiniam krašto literatų sambūrio vadovui kun. A. Stanevičiui už šv. Mišias, kurias jis aukojo už literatus, už palaikymą ir supratingumą. Dėkojame visiems dalyviams, poezijos mylėtojams, pagalbininkams, Kėdainių rajono merui Sauliui Grinkevičiui, sveikintojams, rajono laikraščiams „Mugė“ ir „Rinkos aikštė“, kurie spausdino mūsų eiles, laikraščiui „XXI amžius“, istorikei Angelei Buškevičienei, aprašiusiai laikraštyje literatų renginius, visiems literatūros darbininkams, kuriuos sutikome, kurie neišsibarstė ir liko drauge keliaujant kūrybos keliu visą 20-metį. Mes juos visus labai branginame.

Dainos Podžeckienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija