2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Kunigo kraštiečio sugrįžimas į gimtinę iš Vokietijos

Kun. dr. Virginijus Grigutis kalbėjo,
kad sugrįžus į tėviškę jam svarbu
susitikti su žmonėmis, kurie jį lydėjo
gyvenimo keliu: mokė, dalijosi
gyvenimiška patirtimi, išmintimi bei meile

Šv. Mišias Lukšių šv. Juozo bažnyčioje
aukojo gimtinėn iš Vokietijos sugrįžęs
kun. dr. Virginijus Grigutis (kairėje)
ir Lukšių klebonas kun. Vytautas
Juozas Insoda.

LUKŠIAI. Iš Zanavykijos kilę daug kunigų. Ir šiandien nemažai jų darbuojasi Lietuvoje, o štai iš Lukšių parapijos kilęs kun. dr. Virginijus Grigutis tarnauja Vokietijoje, Lamperthaimo (Lampertheim) katalikų parapijoje ir kartu rūpinasi Hiutenfeldo „Vasario 16-osios“ gimnazijos moksleivių bei lietuvių sielovada šiame regione. Liepos pradžioje jis atostogavo tėviškėje, Lukšiuose, aukojo šv. Mišias Šv. Juozapo bažnyčioje, bendravo su parapijiečiais.

Liepos 8 dieną bažnyčiose skaitytoje sekmadienio Evangelijoje rašoma, kaip Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į tėviškę. Šv. Mišias kun. V. Grigutis aukojo kartu su Lukšių parapijos klebonu kun. Vytautu Juozu Insoda. Gražiu žodžiu pamoksle kalbėjo apie savo tėviškę ir sakė, kad jo namai yra gimtasis kraštas, į kurį sugrįžus pasitinka artimieji, čia susitinki su pažįstamais ir bičiuliais, o tuomet iškyla vaikystės atsiminimai, ir labai miela tampa gimtoji lietuvių kalba. „Tėvynė yra ne vien tradicijos, šventės ir papročiai, bet ir žmonių tarpusavio santykiai ir bendravimas, tai, kuo mes pasitikime, su kuo jaučiamės saugūs. Deja, šiandien, vietoj žodžio „dvasingumas“, dažnai girdžiu kalbant apie žmonių energingumą“, – kalbėjo kraštietis.

Vokietijoje dirbantis kun. V. Grigutis, trumpam grįžęs į Lukšius, kalbėjo suprantantis tuos, kurie išvykę iš savo krašto ir žino, kad jiems žodis „Tėvynė“ daug ką reiškia. „Viename Dzūkijos vieškelių, kryžkelėje, yra pastatytas stulpas su kryptimis ir užrašais: „Londonas“, „Dublinas“, „Barselona“, „Oslas“... Tai – kryptys, kuriomis daugiausiai tėvynainių yra išvykę. Tai – savotiškas naujas kryžių kalnas, kuris su skausmu primena sodybų tuštėjimo metą kaip sovietmečiu...“ – kalbėjo kun. V. Grigutis. Jis pasidžiaugė, kaip gražu, kad tėvynainiai šiemet sugrįžo iš viso pasaulio į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“, aplankė savo tėviškes, tėvų namus, vietas, brangias kiekvieno lietuvio širdžiai, susitiko su gimtinėje likusiais žmonėmis, vaikystės draugais. „Grįžęs į tėviškę, kaskart aplankau artimųjų, man brangių žmonių amžinojo poilsio vietas... ir prisimenu tuos žmones, kurie su manimi ėjo tą žemiško kelio galą...“, – sakė dvasininkas.

Liepos 8-osios Evagelijoje girdėjome, jog Jėzus irgi apsilankė savo tėviškėje, Nazarete, ten, kur jis gimė, augo. „Tačiau savųjų buvo sutiktas kaip svetimšalis. Žmonės stebėjosi, iš kur Jėzui išmintis suteikta, kas per stebuklai daromi jo rankomis. Žmonės piktinosi Jėzumi, o šis jiems tarė: „Tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas“. Jėzus stebėjosi žmonių netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė“, – tėviškės parapijiečiams kalbėjo kun. V. Grigutis. Dvasininkas sakė, kad šiandien žmonės, jei ir nepriima skelbiamo Dievo žodžio, tai bent težino, kad pranašas buvo tarp jų.

Po šv. Mišių parapijos klebonijoje susirinkę lukšiečiai klausėsi kun. V. Grigučio pasakojimo apie jo veiklą Vokietijoje. Pasak kraštiečio, Hiutenfelde Vasario 16-osios gimnaziją 1950 metais įkūrė Vokietijos lietuviai, bet skolas už Hiutenfelde nupirktus namus – Renhofo pilį su parku – sumokėjo Šveicarijos, JAV, Kanados ir kitų šalių lietuviai. Kun. V. Grigutis pasakojo, kad Hiutenfelde ir aplinkiniuose miestuose gyvena nemažai lietuvių šeimų, kurių vaikai čia mokosi. Jau daug metų Renhofo pilyje įsikūrusi ne tik gimnazija, bet ir centrinė Vokietijos lietuvių bendruomenės būstinė, Europos lietuvių kultūros centras, Lietuvių kultūros institutas, iki 2013-ųjų čia buvo ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos būstinė, dabar išsikėlusi į Berlyną. „Esminis gimnazijos tikslas – išlaikyti lietuvybę bei puoselėti krikščioniškąsias vertybes ir tradicijas“, – pasakojo dvasininkas.

Kartu kun. V. Grigutis tarnauja ir Lamperthaimo vokiečių parapijoje. Anot jo, yra gražūs santykiai su vietine vokiečių bendruomene.

Kun. V. Grigutis gyvena apie 2 tūkst. gyventojų turinčiame Hiutenfeldo miestelyje. Čia, pasak jo, gyvena apie 100 lietuvių (Vokietijoje gyvena apie 43 tūkst. lietuvių). Dvasininkas šv. Mišias aukoja Renhofo pilyje, Visų Lietuvos Šventųjų koplyčioje, vieną kartą per mėnesį, prireikus ir dažniau. Jis pasakojo, kad Vokietijoje išlikusi graži tradicija per Devintines eiti procesijoje per miestelį, vokiečiai daug organizuoja piligriminių kelionių. Dvasininkas vokiečių bendruomenėje pastebėjo didesnį solidarumą negu Lietuvoje. „Sutinku vieną kitą zanavyką savo parapijoje, neseniai suteikiau krikšto sakramentą iš Sintautų atvykusiems kraštiečiams. Liūdna, bet retai tenka pabendrauti su kraštiečiais, kurie dirba slaugos sferoje, jie tarsi kokiame narvelyje uždaryti“, – apgailestavo kun. V. Grigutis.

Dvasininkas pasakojo, kad, dirbdamas šioje bendruomenėje, jis daug bendrauja su žmonėmis, pavyzdžiui, ruošiantis laidotuvėms, jis aplanko nelaimę ištikusią šeimą, išgirsta žinių apie velionį, tuomet ruošiasi pamokslui. Be to, daug bendrauja su žmonėmis, besiruošiančiais Santuokos sakramentui. „Bendravimui su parapijiečiais skiriu daug laiko, todėl mano kalendorius nuolat būna pilnas prirašytas darbų, dalyvauju įvairiuose renginiuose“, – sakė dvasininkas. Kun. V. Grigutis pasakojo ir apie tai, kad Hiutenfelde gyvena apie 30 pabėgėlių, kurie integruojami į visuomenę, mokomi vokiečių kalbos. „Pastebėjau, kad žmonės jiems nuoširdžiai padeda apsipirkti parduotuvėje, palydi pas gydytoją“, – pasakojo kunigas kraštietis ir sakė, kad Hiutenfelde yra apie 600 katalikų ir maždaug tiek pat evangelikų.

Kitas kun. V. Grigučio sugrįžimas į gimtinę – už poros mėnesių, kai Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus.

Lina Poškevičiūtė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija