Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Viduje bręstame, rūpinamės Europa

Aldona KAČERAUSKIENĖ

Europa dabar rūpinasi visi, tik ne visi vienodai. Kai kas rūpinasi, kaip grobstyti kokias nors SAPARD lėšas, žinoma, ne valstybės reikalams. Konservatoriai rūpinasi kitaip, ir tai buvo matyti Tėvynės sąjungos Kriščioniškųjų demokratų frakcijos kūrimo steigiamojoje konferencijoje, kuri vyko Vilniuje rugsėjo 27 dieną.

Pirmiausia – branda. Vytautas Landsbergis kalbėjo: Brandos diena atėjo per vykusius jau keletą metų lietuviškojo konservatizmo tapatybės svarstymus, krikščioniškųjų vertybių vieta toje tapatybėje. Buvo programiniai dokumentai, suvažiavimuose svarstomi klausimai.

(…) Branda ir plėtra tuo pačiu metu. Atsiranda struktūrinių iniciatyvų skatinimas, telkiantis žmones, pačios Tėvynės sąjungos svarbaus tapatybės bruožo paryškinimas, kaip gairė, iškeliama Lietuvos visuomenei: štai čia galima jungtis visiems, kas taip galvoja. Ir paraginimas: ar reikia rinktis, telktis, ar sėdėti nuošaliai ir žiūrėti, kaip ten kas vyksta. Būdinga laikysena ne vien Lietuvoje – nusišalinimas.

Kviečiama ne tokiai.

(…) Tai yra realus kelias į vienybę per vertybes. Kalbos apie centro dešinės vienybės reikmę todėl, kad bus rinkimai, kad dar viena proga surinkti balsų, laimėti, vykdyti geresnę politiką - tai tam tikra prasme antrinės ir ne tokios esmingos kaip žinojimas, kad vienybė gali būti pasiekiama per bendrų vertybių supratimą. TS brandos etapas – ir žingsnis, ir manifestacija į centro dešiniųjų universalumą. TS gal gali tapti visuotine, apimančia plačiai. Jau vykstantis jungimasis su Dešiniųjų sąjunga, su LPKTS - organizacijų struktūriniai veiksmai. Bet ir tai yra antrinis dalykas, o yra subrendęs reikalas ir supratimas pasakyti, kad galvojame taip pat, ir todėl telksimės ties šita gaire.

Taip atrodo TS ir dešiniųjų visuomenės branda. Ir Europa, į kurią einame ar gal jau esame, nes jau stengiamės jai padėti. Yra reikmių padėti, nes tai tam tikra krizė, kai nenorima paminėti ES Konstitucijoje krikščionybės kaip Europos dvasinio paveldo, nors yra tikras faktas Europos 2000 metų istorija ir krikščionybės vaidmuo joje. Nesusipratimas ir klaidžiojimas, kai neigiama ir paties ES idėjinio tėvo Robero Šumano žodžiai. O jis rašė, kad net ir visas Švietimo amžius buvo krikščioniškas, prancūzų revoliucijos ideologai skelbė, kad atmeta Bažnyčią, o savo mąstysena buvo giliausi krikščionys. Lygybė, atsakomybė, brolybė ir laisvė – visa tai krikščionybės atnešti dalykai. Tie žmonės išaugo iš krikščionybės paveldo, nors nesutarė su Bažnyčia.

Darbartinėse diskusijose paradoksalu tai, kad ir tada, kai vyrauja prancūziškas racionalistinis mąstymas, atsispindi ne visi tos revoliucijos iškelti šūkiai, o tik laisvė, lygybė, bet išnykusi brolybė. Tuo tarpu būtent krikščioniškoji civilizacija ir buvo siekis žmonių brolybės. Siekis išreikštas ir Europos himne, kur vienų į kitus kreipiamasi žodžiu „broliai”. Labai įsimintinas ir Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kriepimasis į musulmonus Kazachstane „vieno Tėvo vaikai”.

Keistai nepripažįstamas faktas, ir tą prof. V.Landsbergis diskusijoje Europarlamente jau yra pavadinęs netikinčiųjų netolerancija: Daug kalbama apie toleranciją, visų pažiūrų ir principų akceptavimą, o čia – ne. Protas turi trauktis. (…) Vyksta nesusipratimas, ir pritrūksta dvidešimt kelių balsų. Net jei laimėtų krikščioniškesnė pusė – vis tiek labai didelis tarpas, kur sveiko proto argumentai neveikia, o yra netolerancijos reakcija.

Žmonių brolybė yra kaip idealas, tolerancija kitam ir kitokiam, nes visi yra vieno Tėvo vaikai. Gairė, apie kurią galima telktis ir rinktis. Krikščioniškųjų demokratų frakcija galbūt padės įveikti ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos sunkumus apskritai.

Frakcijos steigėjų kalbose buvo nemažai krikščioniškos retorikos, net ir siekiančios aukščiau negu visų žmonių brolybė. Taip daug ir aukštai, kad net galima suabejoti, ar ruošiamasi vykdyti.

Tikrai krikščionišką veiksmą pademonstravo besikuriančios frakcijos pasveikinti atėjęs Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas Ignacas Uždavinys. Jau senokai kalbama, kad Tėvynės sąjunga esą padarė nedraugišką žingsnį, norėjo pakenkti, savo frakciją įkurdama, būtent šiai dar nestipriai partijai, norėjusiai LKDP išlaikyti ir po P.Gražulio bei K.Bobelio įvykdyto skilimo. Šios partijos pirmininkas pasakė, kad niekas neturi skelbtis turį krikščioniškosios demokratijos monopolį. Visi gali bandyti, ir laikas parodys, kam geriausiai pavyks šias idėjas įtvirtinti Lietuvoje.

Tą bando ir Tėvynės sąjunga. O didesniems skeptikams, kurie galėtų pamanyti, kad dirbama nenuoširdžiai arba tik save populiarinti, galima nenusiminti ir šį tą teigiamo rasti. Kažkas naudojasi krikščionybe sau populiarinti, o tuo galima pasinaudoti, ir tą kažkieno norą populiarintis panaudoti krikščionybei stiprinti.

Todėl jeigu ir ne taip labai gerai yra, kaip skelbiama, vis dėlto gerai, kad tokia frakcija kuriama pakankamai organizuotos ir stiprios partijos viduje, nes jie padarys įtaką tai partijai, o ir visuomenė darysis labiau krikščioniška Lietuvoje ir Europoje – prisiminsime brolybę.

Gražina TRIMAKAITĖ

Marijampolė

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija