Atnaujintas 2003 m. spalio 3 d.
Nr.76
(1180)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Naujas jėzuitų provincijolas

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vairą rugsėjo 27 dieną Vilniuje perėmė kun. Aldonas Gudaitis, SJ, nuo 1999 metų buvęs naujokyno vedėju Šiauliuose. Naująjį provincijolą paskyręs Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Peteris Hansas Kolvenbachas su t. Gudaičiu susitiko visų provincijų atstovų suvažiavime rugsėjo viduryje Lojoloje, Ispanijoje.

Kun. A.Gudaitis gimė 1963 metais, į jėzuitų ordiną įstojo 1986-aisiais, baigęs Kauno kunigų seminariją kunigu įšventintas 1990 metais. Kelerius metus dirbo vikaru Kaune, buvo Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu ir laikinu direktoriumi, jėzuitų bažnyčios rektoriumi, naujokų magistro padėjėju Insbruke, kur įgijo teologijos licenciatą.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų esama 47 nariai. Šių mokslo metų pradžioje aštuonerius metus Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktoriumi buvęs t. Antanas Gražulis tapo Šiaurės Amerikoje gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresniuoju Čikagoje, Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas t. Vytautas Sadauskas persikėlė į tas pačias pareigas Vilniuje. Naujai įšventintas t. Rytis Gurkšnys kapelionauja Kauno jėzuitų gimnazijoje, o t. Algimantas Gudaitis vasarį perims naujokyną Šiauliuose. Ilgametis Kauno seminarijos dvasios tėvas Leonas Zaremba jau dirba Šiauliuose. Vatikano radijuje, Monrealyje ir Čikagoje apaštalavęs t. Kazimieras Ambrasas sugrįžta į Lietuvą.

Naujajam provincijolui Vilniuje talkins iš Kauno persikėlęs t. Anicetas Tamošaitis. Iš JAV Lietuvon 1997 metais atkeltas buvęs provincijolas kun. Antanas Saulaitis lieka dirbti Vilniuje.

K. A. S.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija