Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Pašaukti aukoti ir aukotis

Žemaičių Kalvarija. Vasario 2 dieną Švč.M.Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kiekvieną mėnesį švenčiami Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Mažeikių dekanato tikintiesiems. Kasmet vasario 2-ąją į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visos vyskupijos suvažiuoja seserys vienuolės ir broliai vienuoliai iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų. Šiemet į iškilmes Žemaičių Kalvarijoje atvyko Eucharistinio Jėzaus seserys, taip pat seserys iš Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės kongregacijų. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Mažeikių dekanas Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos klebonas g. kan. Z. Degutis, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. doc. teol. dr. S.Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos propedeutinio kurso Žemaičių Kalvarijoje vadovas kun. mgr. Jonas Ačas ir kiti Telšių vyskupijos kunigai, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta, SJ. Šiose šv. Mišiose giedojo Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos didysis Sumos choras.

Telšių vyskupijos ganytojas savo homilijoje vienuolinio luomo atstovams bei gausiai susirinkusiems tikintiesiems priminė, jog žvakės, kurios šią dieną šventinamos bažnyčiose, simbolizuoja patį Kristų, Jo pašaukimą nešti pasauliui dangiškąją – dieviškąją šviesą ir šilumą. Sudegdama ir sunykdama žvakė aplink save skleidžia šilumą ir šviesą. Taip ir pašauktasis turi išmokti aukoti ir aukotis, kad taip galėtų liudyti tikrąją tiesą pasauliui. Kiekvienas pašaukimas daugiau ar mažiau susietas su auka, norint jį kiek įmanoma tobuliau įvykdyti. Vyskupas kalbėjo apie pasitaikančius sunkumus ir pavojus pašauktųjų gyvenime, tačiau visiems priminė, kad reikia mokytis iš Kristaus ir nešti savo kryžių, semiantis iš Jo jėgų.

Po šv. Mišių Bazilikoje buvo giedami ir apeiti Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnai, apmąstoma Kristaus kančia, o einantieji šiuo Kryžiaus keliu kiekvienoje stotyje buvo laiminami Kryžiaus relikvija, kurią nešė ir laimino pats Telšių ganytojas.

Vėliau seserys vienuolės bei atvykusieji kunigai ir diakonai rinkosi į Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinį kursą Žemaičių Kalvarijoje. Propedeutinis kursas yra įsikūręs buvusiame dominikonų vienuolyne, kurio trečiasis aukštas vyskupo J.Borutos, SJ, iniciatyva ir rūpesčiu buvo įrengtas ir pritaikytas rekolekcijoms. Dalyvaujant vienuoliams, kunigams ir klierikams naujai įrengtas patalpas pašventino Telšių vyskupas. Šios patalpos yra labai svarbios, nes atsiranda puiki galimybė atvykti į rekolekcijas ir atnaujinti savo dvasinį gyvenimą bei iš naujo apmąstyti savo santykį su Dievu ir su artimu.

Po trečiojo aukšto pašventinimo visi rinkosi pietų, o vėliau susirinkusioms vienuolėms J.Boruta, SJ, vedė konferenciją, kurios metu buvo kalbama apie būtinybę pašauktiesiems gyventi ir didmiesčiuose, kur savo gyvenimu ir pasiaukojimu padėtų jaunuolėms ir jaunuoliams atrasti savąjį – tikrąjį pašaukimą. Ypač tai svarbu šių dienų sekuliarizuotame pasaulyje, kuris jaunam žmogui siūlo tiek daug įvairiausių alternatyvų ir pasirinkimų jų gyvenime. Ganytojas kalbėjo apie būtinybę nebijoti liudyti Kristų pasauliui ir savo vienuolišku gyvenimu padėti žmonėms atrasti tikrąsias vertybes.

Po konferencijos vyskupo palaimintos visos seserys vienuolės vėl skirstėsi į savo namus, į savo aplinką, kur savo gyvenimu ir pasiaukojimu yra pašauktos liudyti Kristų pasauliui. Kitas toks visų vienuolijų vyskupijoje narių susitikimas įvyks per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus liepos 2-12 dienomis, kurių metu viena iš atlaidų dienų yra skirta būtent vienuoliams, ir tą dieną bus meldžiamasi už pašaukimus į vienuolinį luomą.

Kun. mgr. Andriejus SABALIAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija