Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Griaudami dorą, kenkiame Lietuvai

Kelionė į Italiją ir Romą atitraukė mane nuo Lietuvos beveik dviem savaitėms. Bet, prisimindamas seną posakį: geriau vėliau negu niekad, nusprendžiau imtis plunksnos ir išreikšti savo nuomonę dėl piktų Lietuvos priešų kėslų.

Lietuvą drebina ir įvairūs moraliniai, ekonominiai, finansiniai ir teisiniai nusikaltimai. Kriminaliniai elementai kontroliuoja visas gyvenimo sritis. Ir vėl, kaip bolševikų ir nacistų okupacijos metu, iškyla klausimas: išgyventi arba žūti. Tad kiekvienam lietuviui patriotui reikia ne tik išgyventi, bet ir kovoti prieš blogį tėvynėje. Tik kovotojų liko nedaug – daugelis jų užmiršo dvasines vertybes.

Kovo pradžioje pasirodė žinia, kad vadinamoji Lygių galimybių kontrolierė „atmetė“ Bažnyčios kaltinimus. Pasirodo, vasario 16-ąją vienas ar keli studentai sugalvojo surengti parodą apie iškrypusius žmones, vadinamuosius gėjus, paniekinant tradicinę šeimą. Taigi tam specialiai parinkta ir diena – Vasario 16-oji ir parodos tema.

Šių įvykių veikiantys asmenys: Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė ir Juodkrantės kultūros namų kuratorė Kristina Danilevičienė. K.Danilevičienė – lietuvė, katalikė, todėl pagal savo įsitikinimus neleido atidaryti šios parodos ir nuodyti žmonių, ypač vaikų. Užtat A.Burneikienė nubaudė ją papeikimu. Ar šiuo atveju kalbama apie kokias nors lygias galimybes? Nieko panašaus. Juk per paskutinį Lietuvos gyventojų surašymą katalikais save deklaravo 79 proc. gyventojų. Pridėkime stačiatikius, protestantus ir dar vieną kitą žmogų be tautybės ar religijos ir pamatysime, koks bus tikinčiųjų procentas. O kiek procentų yra gėjų, niekas neskelbia. Ir jie patys nepateikia statistikos, nes jų yra mažuma. Kūrybinių galimybių niekas nevaržo. Tegul tik kuria, ir visi juos sveikins. Tik savo kambaryje gali daryti ką nori. Taigi šiuo atveju reikalas sukasi ne apie lygias teises, bet apie draudimą griauti dorą – valstybės pamatą. (Štai pernai Lenkijoje suvažiavę iš užsienio gėjai norėjo laisvai siausti Varšuvoje, darė provokacijas. Tada lenkų katalikų jaunimas susirinko ir išvijo neprašytus svečius. Visi išsibėgiojo kas sau ir daugiau nepasirodė. Taip buvo užkirstas kelias sėti blogą sėklą ir naikinti dorą.) A.Burneikienė privalėjo, jei ji yra dora lietuvė, pasakyti, kad Lietuvoje galima kurti, bet ne griauti. Ar kontrolierė nemato, ką padarė Lietuvoje buldozerinis ateizmas? Bolševikai žudė tautą fiziškai ir dvasiškai. Vien Laisvės kovotojų miškuose žuvo 25 tūkstančiai. Jie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, bet ne už „lygias galimybes“ gėjams.

Taigi ar ne laikas pasakyti visiems kolaborantams ir Lietuvos priešams iš Rytų ir Vakarų: gana griauti Lietuvos dorą! Tačiau daugelis Lietuvos valdžios vyrų tyli, nes jie nepameta vilties mūsų tėvynę iš naujo prijungti prie Rusijos. Prieš keletą metų panaši paroda buvo surengta viename Kauno muziejuje. Paklausiau muziejaus direktoriaus, kodėl jis leido surengti tokią šlykščią parodą? Direktorius atsakė: „Mums reikia pinigų, o jie mums gerai moka“. Negi tokie ryšis parduoti visą Lietuvą, kad gautų dar daugiau pinigų?

Visi žino, jog, norint sugriauti tikėjimą, pradedama griauti dora. O nedorą tautą lengviau pavergti. Doros griovėjai nori sunaikinti ir Lietuvą. Įsiklausykite, kaip valdžios vyrai atsakinėja tautai: „nežinau“, „negirdėjau“, „sužinosiu ir pasakysiu“, „šie faktai per daug sureikšminami“, „man niekas nesakė“ ir t.t. Dažnai tokie žmonės teisinasi, kad vykdo įsakymus ir kitaip elgtis negali. Bet juk ir kagėbistai žudė vykdydami įstatymus. Pagrindinė nelaimė, kad šešioliktaisiais laisvės metais dar neturime Valstybės saugumo tarnybos, o vadinamajai Lietuvos saugumo tarnybai vadovauja KGB rezervininkas. Turbūt tai ypač retas atvejis išsivadavusių iš bolševizmo tautų istorijoje. Tad ar verta stebėtis, kad daugelis kagėbistų įsitaisė aukštose valstybės tarnybose. Antra bėda: nėra atsakomybės ir už praeitį, ir už dabartį. Apsivagia vienoje ministerijoje, persikelia į kitą ir vėl vagia. Atvažiavęs iš Rusijos kažkoks avantiūristas tyčiojasi iš Prezidento ir iš Lietuvos, o dabar pasinaudodamas susidariusia situacija, nori dar labiau išplėsti savo galias. Grobia Lietuvai skirtus pinigus – ES paramą. Visi prieš moralę nusikaltę asmenys: kolaborantai, gėjai ir panašūs, yra Lietuvos duobkasiai. Šitaip vadinome juos per pamokslus okupacijos metais. Taigi ir tie, kurie rengia gėjų parodas, ir tie, kurie tai leidžia, yra Lietuvos priešai. Tokiems reikia patarti tik atgailauti, kad taip išvengtų tautos teismo, nors Dievo teismo jie neišvengs.

Lietuvos Konstitucijos 38 straipsnis gina šeimą ir moterystę, tėvystę, vaikystę bei santuoką. Gina ir Bažnyčia.

Dėkojame K.Danilevičienei už gražų ir drąsų pavyzdį. Kviečiame visus patriotus parašyti jai laišką prieš Velykų šventes ar po jų.

Šv. Velykų proga sveikinu visus krikščionis, partizanus, politinius kalinius, tremtinius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, visus, kurie laisvės kovų dienomis dalijosi paskutiniu duonos kąsniu ar leido savo namuose išsikasti slėptuves, nors žinojo, kad tokia jų auka baigsis Sibiru ar sunaikinimu. Visokeriopos Prisikėlusiojo globos ir palaimos!

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija