Atnaujintas 2006 lapkričio 29 d.
Nr.89
(1489)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Buvo sumanus vadas ir organizatorius

Toronte, Kanadoje, mirė dim. kpt. Eliziejus Šlekys

Dim. kpt. Eliziejus Šlekys

Eliziejus Šlekys gimė 1913 metais Rakauskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. 1934 metais baigė Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje. 1936-aisiais, baigęs Pirmojo Lietuvos prezidento A.Smetonos karo mokyklos 8-ąją laidą, paskirtas į Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulką Tauragėje būrio vadu ir sporto vadovu. 1939 metais lankė karininkų sporto kursus Kaune. Karininkų penkiakovės varžybose užėmė pirmąją vietą. 1939 m. spalio 27 d. žygiavo Vilniaus atgavimo žygio kolonoje kaip pirmosios dviratininkų kuopos būrio vadas, iki 1940 metų sausio patruliavo su kariais Vilniaus miesto gatvėse palaikydamas rimtį ir tvarką pagal karo įstatymus. Grįžęs į pulką Tauragėje, vėl tęsė karinę tarnybą. 1940 metų spalio mėnesį visas jų pulkas buvo perkeltas į Vilnių. Atleistas iš kariuomenės, 1941-1944 metais dirbo inspektoriumi „Pienocentre”.

Gen. P.Plechavičiui suorganizavus Vietinę rinktinę, ltn. E.Šlekys įstojo į ją, buvo paskirtas Karo mokyklos antrosios kuopos vadu ir šias pareigas ėjo iki Vietinės rinktinės likvidavimo. Jo sumanumo dėka jam pavaldūs kariūnai išvengė nacių smurto, kurį patyrė kiti kariai savanoriai likviduojant Vietinę rinktinę ir jos Karo mokyklą.

1944 metų liepą E.Šlekys su šeima pasitraukė į Vokietiją, į Medingeno miestelį, kur dirbo derliaus nuėmimo darbus. 1945 metais pateko į Gunzenhauseno pabėgėlių stovyklą, lankė mechanikų kursus, organizavo krepšinio komandą ir teisėjavo. Vėliau perėjo į Dornstado stovyklą prie Ulmo ir dirbo UNRO sandėlių sargyboje.

1949 metų lapkritį su šeima emigravo į Kanadą. Apsigyveno Toronte, dirbo žemės ūkio įmonėse mechanizatoriumi. 1973 metais išėjo į pensiją, buvo krepšinio „Aušros” klubo rėmėjas ir direktorius. Palaikė glaudžius ryšius su Kanadoje gyvenančiais plechavičiukais. Už aktyvią veiklą puoselėjant Lietuvos kariuomenės tradicijas Lietuvos krašto apsaugos ministro įsakymu 2001 metais E.Šlekiui suteiktas dimisijos kapitono laipsnis.

Dim. kpt. E.Šlekys mirė spalio 8 dieną Toronte, Kanadoje. Jo žmona Ksavera Barauskaitė mirė dar 1999 metais. Liko dukterys Gražina Matukienė ir Živilė Stanton bei sūnus Arūnas.

Stasys GVILDYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija