2009 m. gruodžio 24 d.
Nr. 92
(1784)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Mirė ilgametis Darbėnų klebonas

A†A kun. jubil. Julijonas Tamošauskas (1916–1947–2009)

Kun. jubil. Julijonas Tamošauskas
Antano JUŠKEVIČIAUS nuotrauka

Gruodžio 17 dieną, eidamas 94 metus, mirė vyriausias Telšių vyskupijos kunigas, Darbėnų parapijos rezidentas kun. jubil. Julijonas Tamošauskas (gimęs 1916 m. liepos 22 d. Akmenės parapijos Alkiškių k., Akmenės r.). Mokėsi Alkiškių Dabikinės pradžios mokykloje, Dabikinės žemės ūkio mokykloje, kurią baigęs iki 1938 metų dirbo tėvų ūkyje, 1938–1940 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1940 metais, išlaikęs eksternu Mažeikių gimnazijos šešių klasių egzaminus, 1941-aisiais įstojo į Telšių kunigų seminariją. Ją baigęs 1947 m. birželio 29 dieną buvo įšventintas kunigu.

1947–1949 metais dirbo Mažeikių parapijos vikaru, 1949–1951 – Viešvilės parapijos klebonu, 1951–1961 – Žemaičių Kalvarijos klebonu, dekanu, 1961–1962 – sovietinei valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, dirbo Varduvos kolūkyje, 1963–1979 – Grūšlaukės parapijos klebonu,  1979–2001 – Darbėnų parapijos klebonu, nuo 2001 metų iki mirties buvo Darbėnų parapijos rezidentas.

Velionis buvo pareigingas kunigas. Visą savo ilgą kunigystės tarnystę ištikimai aukojo Bažnyčios gerovei ir žmonių išganymui. Nežiūrint amžiaus naštos ir silpnos sveikatos, visada norėjo jausti Bažnyčios pulsą. Sunkiai begalėdamas vaikščioti, kiekvieno mėnesio 18 dieną atvykdavo į Telšius ir dalyvaudavo kunigų formacijos susirinkimuose. Jautriai pergyveno dėl laisvę atgavusios Lietuvos dvasinio atgimimo ir Bažnyčios ateities.

Ilgametis Darbėnų parapijos klebonas, pastaruoju metu šioje parapijoje gyvenęs kaip rezidentas, kun. jubil. Julijonas Tamošauskas buvo pašarvotas Darbėnų bažnyčioje. Čia du vakarus už mirusįjį melstasi šv. Mišiose, po kurių susirinkę tikintieji giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Gruodžio 19 dieną nuo pat ryto į bažnyčią rinkosi ne tik šios parapijos, bet ir iš aplinkinių, ypač tų, kur garbusis jubiliatas dirbo, tikintieji. Mirusįjį pagerbė ir Kretingos rajono vadovai. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Su Telšių ganytoju šv. Mišias koncelebravo daugiau nei 20 Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas gausiai į laidotuves susirinkusiems pristatė garbiojo velionio ilgą ir pilną pasiaukojimo gyvenimo kelią. Pamokslą apie kunigo pašaukimo kilnumą žemėje, prisimindamas velionio pasiaukojimą ir atsidavimą savo tarnystei, net ir sunkiais tikėjimo persekiojimo metais sovietmečiu, pasakė Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys. Vyriausias amžiumi Telšių vyskupijos kunigas, ilgus metus buvęs Telšių vyskupijos tribunolo teisėju, daugiau nei 62 metus dirbęs įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, kun. jubil. J. Tamošauskas palaidotas Darbėnų bažnyčios šventoriuje. Gruodžio 30-ąją, devintą dieną po jubiliato mirties, bus meldžiamasi 12 valandą, o Trisdešimtoji diena bus minima 2010 m. sausio 16 dieną 12 val. Darbėnų bažnyčioje.

Tegul daugybę metų Evangeliją ir amžinojo gyvenimo viltį skelbęs tikintiesiems kun. jubil. Julijonas Tamošauskas būna pas Viešpatį priimtas į amžinojo džiaugsmo karalystę. Tegul tikinčiųjų maldose neužmirštamas garbusis velionis ilsisi ramybėje.

Kan. teol. lic.
Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija