2011 m. spalio 21 d.
Nr. 76
(1956)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Buvusio klebono paminėjimas

1962 metais Griškabūdyje pasikeičia
klebonai: senasis kun. Antanas
Račiūnas, altaristas kun. Vincentas
Birbilas (centre) ir naujasis kan.
Pranas Liutvinas. Du kraštinai nežinomi

GRIŠKABŪDIS. Spalio 4 dieną gražus renginys vyko Kristaus Atsimainymo parapijoje. Čia buvo minimas buvusio klebono kan. Prano Liutvino, trylika metų dirbusio šioje parapijoje, vardadienis,  kurį minėti pakvietė jo brolis Stanislovas Liutvinas. Tik pats kanauninkas  tos dienos nebesulaukė – jis mirė 2011 m. vasario 14 d. Vardadienio proga už jį spalio 4 d. Griškabūdyje šv. Mišias aukojo vyskupai Juozas Žemaitis MIC  ir Juozas Preikšas, prelatas Antanas Maskeliūnas, mons. Juozas Užupis, kan. Deimantas Brogys, kunigai: Viktoras Brusokas,  Virginijus Gražulevičius, Petras Kražauskas, Remigijus Veprauskas, Kęstutis Vosylius, Vytautas Užkuraitis, Nerijus Žvirblys, Sigitas Bitkauskas. Koncelebracijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Preikšas. Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC pasakė pamokslą, kuriame kalbėjo, kad  kan. Pranas Liutvinas buvo pakrikštytas šventojo Pranciškaus Asyžiečio vardu. Šventasis Pranciškus Asyžietis buvo turtingo audinių pirklio sūnus, jaunystėje lepinamas, nestokojęs turtų, juos švaistęs, puotaudamas su draugais linksmai gyvenęs. Dalyvavo karo žygiuose. Viename mūšyje  buvo paimtas į nelaisvę, grįžęs sunkiai susirgo. Ėmė melstis. Maldos metu išgirdo Kristaus kvietimą  atnaujinti jo bažnyčią. Tada nutraukė visus ryšius su puotų sėbrais ir už tėvo pinigus atstatė Šv. Damijono bažnytėlę. Tėvas supyko ir apskundė vyskupui. Pranciškus vyskupo akivaizdoje nusivilko prabangius rūbus, atidavė juos tėvui, atsisakė visų turtų ir paskyrė save Dievui. Jis gyveno vienas, daug dirbo, atsidėjo maldai, surinktomis aukomis šelpė vargšus. Pranciškus Asyžietis įkūrė pranciškonų, šv. Klaros seserų bei pranciškonų pasauliečių (tretininkų) ordinus. Jie ir šiuo metu veikia  Lietuvoje.

Kan. P. Liutvinas  sekė  šv. Pranciškaus pavyzdžiu, net ir naktį skubėdavo padėti pagalbos prašantiems, šelpdavo stokojančius. Vyskupo J. Žemaičio MIC pažintis su  juo prasidėjo mokantis Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Vyskupas sakė, kad P. Liutvinas buvo labai drausmingas, gabus, darbštus, tvarkingas. Jis kilęs iš šešių brolių šeimos. Iš daugiavaikių pamaldžių šeimų daugiau galima tikėtis pašaukimų į kunigystę. Neatsitiktinai ir P. Liutvinas pasirinko kunigo kelią. Seminarijoje tais neramiais laikais dažnai persekiojo saugumiečiai, grėsė tardymai, trėmimai. P. Liutvinas ištvėrė visus spaudimus, atkakliai mokėsi ir geriausiai išlaikė baigiamuosius egzaminus. Pirmiausia jis dirbo vikaru Kalvarijoje, vėliau – Barzdų klebonu. 1954–1960 metais dirbdamas klebonu Daukšių parapijoje suremontavo per karą smarkiai apgriautą bažnyčią, subūrė bendruomenę, kuri padėjo atlikti daug darbų. Net ir labai užimtas studijavo teologiją, gavo licenciato laipsnį, tapo kanauninku. Buvo paskirtas į Kauno kunigų seminariją dėstyti moralinės teologijos, tapo prefektu. Kadangi nesutiko bendradarbiauti su saugumiečiais, po metų buvo pašalintas iš seminarijos. Išvytas į  provinciją 1962 m. sausio 23 d.  tapo Griškabūdžio parapijos klebonu. Čia rūpinosi  sielovada, remontavo bažnyčią, kuriai suteiktas architektūros paminklo statusas. 1975 m. birželio 10 d. kan  P. Liutvinas buvo paskirtas Aukštosios Panemunės klebonu. Čia darbavosi 35-erius metus, iki mirties. Tik klebono pareigas 2002 metais buvo perdavęs kan. Deimantui Brogiui. 2010 m. rugsėjo 24 d. Aukštosios Panemunės parapijoje buvo iškilmingai paminėtos kan. Prano Liutvino  60-osios kunigystės metinės. Kan. P. Liutvinas ištikimai skelbė Kristaus tiesą, ją liudijo savo gyvenimu, todėl  buvo užsitarnavęs visų parapijų, kuriose dirbo, žmonių meilę ir pagarbą. Palaidotas Aukštosios Panemunės bažnyčios šventoriuje.

Griškabūdžio parapijos klebonas kun. teol. lic.  Sigitas  Bitkauskas  nuoširdžiai padėkojo vyskupams, kunigams, vargonininkui, choristams, gausiai susirinkusiems parapijiečiams už šv. Mišių auką, giesmes, bendras maldas

Felicija Lankelienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija