2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaišiadorių vyskupo ingresas

Ingreso šv. Mišių koncelebracija
(iš kairės): arkivyskupas Luigi
Bonazzi, kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, vyskupas Jonas Ivanauskas,
vyskupas Juozas Matulaitis,
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir arkivyskupas Zbignevs Stankevičs
Kosto Radlinsko nuotrauka

Kovo 25 dieną Kaišiadoryse įvyko naujojo Kaišiadorių vyskupo teol. dr. doc. Jono Ivanausko ingresas į vyskupijos – Kaišiadorių – Katedrą. Kaip numato kanonų teisė, ingreso dieną naujai paskirtasis vyskupijos ganytojas – vyskupas – užima jam patikėtą vyskupijos ganytojo pareigybę (plg. kan. 382).

Šią dieną pagerbti naujojo Kaišiadorių vyskupijos ganytojo ir melstis kartu atvyko Lietuvos vyskupai: Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyskupas nominatas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, taip pat vyskupai iš užsienio – Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs ir Elko (Lenkija) vyskupas Jerzy Mazur. Šventėje dalyvavo ir kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovai – Vilniaus ir visos Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) arkivyskupas metropolitas Inokentijus bei Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

15 val. naująjį ganytoją, kaip numato „Caeremoniale Episcoporum“, prie Katedros durų pasitiko metropolitas kardinolas A. J. Bačkis, iki šiol ėjęs pareigas vyskupas J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas ir vyskupijos konsultorių kolegijos nariai, taip pat vietinė tikinčiųjų bendruomenė. Vėliau, šv. Mišių pradžioje, paskelbus Popiežiaus bulę – paskyrimą, ėjęs pareigas vyskupas perdavė naujajam vyskupijos ganytojui pastoralą – lazdą, ganytojo simbolį, o Metropolitas pakvietė atsisėsti į Katedrą – vyskupo kėdę. Po to naujajam ganytojui pagarbą ir paklusnumą pareiškė Kaišiadorių vyskupijos kunigų ir vienuolių atstovai, pasveikino vietinės tikinčiųjų bendruomenės ir civilinės valdžios atstovai. Šv. Mišiose homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Eucharistiją koncelebravo dauguma Kaišiadorių vyskupijos kunigų ir gausus būrys svečių kunigų, šv. Mišiose giedojo Kaišiadorių Katedros choras, liturgijoje patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai. Pamaldų pabaigoje kalbėjęs ir Apaštalų sosto vardu naująjį ganytoją sveikinęs arkivysk. L. Bonazzi, tuo pačiu padėkojo iki šiol ėjusiam pareigas vysk. J. Matulaičiui, nuo šiol – Kaišiadorių vyskupui emeritui, už ištikimybę ir meilę, parodytą per 23-jus tarnystės metus. Vėliau vysk. J. Ivanauską sveikino ir nuoširdų padėkos žodį už ilgametį ir vaisingą bendradarbiavimą Kauno arkivyskupijoje tarė arkivysk. S. Tamkevičius SJ, sveikino kiti vyskupai – arkivysk. Z. Stankevičs, vysk. J. Mazur, arkivysk. Inokentijus, vysk. M. Sabutis, taip pat svečiai kunigai iš Vokietijos ir Kanados bei Lietuvos Seimo ir Vyriausybės atstovai, Kauno akademinės bendruomenės atstovai, taip pat Kaišiadorių vyskupijos tikinčiųjų bendruomenių atstovai ir artimieji.

Pabaigoje vysk. J. Ivanauskas įvairiomis kalbomis – italų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių – visiems nuoširdžiai padėkojo, pabrėždamas troškimą su tėviška miele vadovauti jam patikėtai bendruomenei, išreikšdamas dėkingumą už maldas ir prašydamas toliau lydėti jį patį ir jam patikėtą tarnystę malda. Pamaldų eigą komentavo, svečius pristatė ir kalbas vertė Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija