2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ką žinome apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Rietavo TAU Dvasinio tobulėjimo
fakulteto studentai. Stovi iš dešinės:
dr. Aldona Vasiliauskienė, Dvasinio
tobulėjimo fakulteto dekanė Danutė
Bruževičienė, ketvirtoji – TAU
direktorė Alvyra Andrijauskienė

Panevėžio Kazimiero Paltaroko
gimnazijos III klasės
gimnazistai su tikybos mokytojomis.
Iš kairės: Dalia Tabokienė
ir Jurgita Šadauskienė

Artėjant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui, stengiamasi apie vienuolius bazilijonus paskleisti kuo daugiau žinių. Sausį įvyko du tam skirti renginiai skirtingose Lietuvos vietose – Panevėžio gimnazijoje ir Trečiojo amžiaus universitete Rietave.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje

Vysk. Kazimiero Paltaroko katalikiškoje gimnazijoje (direktorė Gražina Gailiūnienė) gausu istorinių, mokslinių bei kultūrinių renginių. Ne kartą čia teko skaityti paskaitas, dalyvauti susitikimuose su mokiniais bei pedagogais ir šių eilučių autorei. Šių metų pradžioje, sausio 3 dieną, keletui III gimnazijos klasės pogrupių kalbėta apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, jo įkūrėjus Ivaną Kuncevičių (Šv. Juozapatą) ir Josifą Veljaminą Rutskį, vienuolių bazilijonų veiklos svarbą Lietuvai, jų vardo įamžinimą Lietuvoje, Bazilijonų vidurinės mokyklos (Šiaulių r.) jau atliktus ir tebedirbamus darbus šio ordino garsinimui, konferencijas „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ Lietuvoje ir Ukrainoje. Gimnazistams Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas buvo beveik nežinomas. Renginį organizavo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorės pavaduotoja doriniam ugdymui Kristina Rankelytė, dalyvavo tikybos mokytojos Dalia Tabokienė ir Jurgita Šadauskienė.

Rietavo senjorai – universiteto studentai

2010 m. spalio 10 d. Rietave buvo atidarytas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), kuriam vadovauja direktorė Alvyra Andrijauskienė. Universitete, įsikūrusiame Žemaitijos kolegijos patalpose, veikia keturi fakultetai: Dvasinio tobulėjimo (dekanė Danutė Bruževičienė), Sveikatingumo (dekanė Rūta Nugarienė), Kultūros ir meno (dekanė Rūta Kupetauskienė) ir Muzikos (dekanas Aloyzas Meškauskas). Pastarasis fakultetas įsikūrė pusmečiu vėliau – 2011 metų pavasarį. TAU lanko per 80 studentų-senjorų. Gausiausias iš visų fakultetų – Dvasinio tobulėjimo. Jį lanko 37 senjorai. TAU studentai klauso paskaitų, kurias skaito mokslininkai, dvasininkai, meno, kultūros žmonės, kiti specialistai, taip pat ir vietiniai pedagogai. Senjorams universitetas tapo savotiška traukos vieta, kur ne tik klausoma paskaitų, bet ir bendraujama, diskutuojama, kartu švenčiamos šventės, verdamos sveikatinančios arbatos, lankomi spektakliai. TAU daug padeda Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Antanas Gutkauskas, talkina ir vikaras kun. Arvydas Mačiulis, studentams aukojamos šv. Mišios.

Pagrindinė šių metų Dvasinio tobulėjimo fakulteto tema skirta Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui MIC. Tad neatsitiktinai nagrinėtos tokios temos: „Maldos prasmė žmogaus gyvenime“, „Kaip išgyventi įvairias gyvenimo netektis...“, organizuoti susitikimai su ekspedicijų „Misija Sibiras“ dalyviais.

Skaityti paskaitos apie Šv. Bazilijaus Didžiojo (unitų – Rytų, arba graikų apeigų katalikų) ordiną buvo pakviesta šių eilučių autorė. Šio ordino istorija pradėtas paskaitų apie vienuolijas ciklas. Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanės Danutės Bruževičienės dėmesys Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui neatsitiktinis: buvusi Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos (mokykla įkurta 1991 m. rugsėjo 1 d., likviduota 2009 m. rugpjūčio 31 d.) ilgametė direktoriaus pavaduotoja ir direktorė (2005–2008) su vienuoliais bazilijonais pradėjo bendrauti 2005 metų pavasarį, kada mokykloje pirmąsyk apsilankė Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimec OSBM ir brolis Severinas Studja OSBM (tuomet jis mokėsi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje). Respublikinėje jaunųjų istorikų konferencijoje, vykusioje Rietavo katalikiškoje mokykloje, buvo kalbama apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją, o vienuoliai bazilijonai ukrainiečių kalba sugiedojo keletą giesmių.

2006 m. lapkričio 13–14 d. Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktorė D. Bruževičienė, inicijuojant Bučačo Šv. Juozapato kolegiumo direktoriui kun. t. Ivanui Majkovič OSBM, organizavo Ukrainos katalikiškųjų mokyklų atstovų susitikimą su Žemaitijos krašto katalikiškomis mokyklomis. Dvi dienas pedagogai dalinosi jaunimo ugdymo patirtimi, kalbėjo apie problemas, ieškojo būdų jų sprendimui.

Netrukus D. Bruževičienė kartu su Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkais lankėsi Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto mokslinės bibliotekos organizuotoje konferencijoje, Lvovo katalikiškose mokyklose, bendravo Lvovo Religijų istorijos muziejuje su direktore Zorjana Bylik, tarėsi dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Tačiau per trejus metus prasmingai plėtęsis ryšys su ukrainiečiais ir vienuoliais bazilijonais nutrūko. Kaip jau minėta, 2009 metais mokykla buvo uždaryta.

Tad neatsitiktinai Rietavo TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanė D. Bruževičienė siekė, kad apie vienuolius bazilijonus sužinotų ir jos studentai. Klausytojų domėjimąsi šiuo mažai žinomu ir 2017 metais 400 metų sukaktį minėsiančiu ordinu liudijo ne tik įdėmus klausymasis, bet ir gausybė klausimų prelegentei – šio straipsnio autorei. Rietavo TAU vadovai ir studentai ateityje tikisi glaudesnio bendradarbiavimo su ukrainiečiais.

Panevėžys–Rietavas
Asmeninio archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija