2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gavėnios rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje

Telšių vyskupo V. Borisevičiaus
kunigų seminarijos bendruomenė
su nuncijumi arkivysk.
dr. Luigi Bonazzi
Klier. Antano
Šneideraičio nuotrauka

Kovo 20–24 dienomis Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Gavėnios rekolekcijos. Jas šiais metais seminaristams vedė Apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivysk. dr. Luigi Bonazzi. Rekolekcijos prasidėjo kovo 20-osios vakarą bendra malda ir kreipimusi į Šv. Dvasią. Įžangos konferencijoje Apaštalinis nuncijus pakvietė dalyvius per visą rekolekcijų laiką mąstyti, kas Tu esi ir kas aš esu, Viešpatie? Rekolekcijų pradžią taip pat palaimino Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ.

Rekolekcijų metu, lydimi Rekolekcijų vedėjo, kurio konferencijas iš italų kalbos vertė Seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas, klierikai bei seminarijos vadovybė mąstė įvairiomis pateiktomis temomis, išgyveno Dievo artumą įvairiose maldingumo praktikose. Arkivyskupas nuolat kreipė visų akis ir širdis į Dievo Žodį, drąsino pasitikėti Viešpačiu ir vis labiau Jį pamilti savo kasdienybėje. Apaštalinis nuncijus bendravo su seminaristais, atsakė į jų klausimus, drąsino eiti pašaukimo keliu.

Kovo 23-osios vakarą Telšių Katedroje buvo pradėtos Gavėnios rekolekcijos tikintiesiems. Tą vakarą susirinkusiesiems įžangoje į rekolekcijas Katedros administratoriaus kan. Domo Gatauto pakviestas kalbėjo Apaštalinis nuncijus, palydėdamas juos ir padrąsindamas atverti savo širdis Dievo malonei. Seminaristai nuoširdžiai dėkojo rekolekcijas vedusiam arkivysk. L. Bonazzi už pasidalintas įžvalgas, aukotas šv. Mišias, sakytus pamokslus, atsakytus klausimus, už bendrą maldą ir bendrystę per visą rekolekcijų laiką, palinkėjo nuncijui Dievo palaimos ir didelės sėkmės jo misijoje. Atsisveikindamas Apaštalinis nuncijus seminaristus padrąsino nuolat žvelgti į Kristų ir Juo sekant bręsti žmogiškumui, tikėjimui ir pašaukimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija