2013 m. kovo 22 d.    
Nr. 12
(2036)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Naujasis Popiežius – Pranciškus

Popiežius Pranciškus iš karto visiems
sudarė malonaus ir paprasto, padėti
vargšams pasirengusio žmogaus įspūdį

Argentinietis kardinolas Chorcė
Marijus Bergoljas prieš konklavą
jautėsi ramus, planavo darbus
sugrįžus namo ir net buvo nusipirkęs
atgalinį bilietą į Buenos Aires.

Praėjusios savaitės antradienį iš viso pasaulio į Vatikaną susirinkę kardinolai, kuriems iki atsistatydinusio popiežiaus Benedikto XVI paskutinės valdymo dienos – vasario 28-osios – nebuvo sukakę 80 metų (tokių buvo 115), pradėjo naujojo Popiežiaus rinkimus – konklavą. Žodis „konklava“ kilęs iš lotynų kalbos žodžių „cum clave“, reiškiančių, kad naujo Popiežiaus rinkėjai būna užrakinti (šiuos žodžius pirmą kartą Bažnyčios istorijoje pavartojo popiežius Honorijus III, kalbėdamas apie savo išrinkimo 1216 metais aplinkybes). Iš tiesų, renkant šį Popiežių kardinolai buvo uždaryti Perudžos miesto rūmuose ir iš rūmų negalėjo išeiti tol, kol neišrinko naujo Popiežiaus (šiuo atveju Honorijaus III).

Maždaug 16.30 val. Romos laiku, giedant Visų Šventųjų litaniją, iškilminga procesija, pajudėjusia iš Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčios, naująjį Popiežių rinkę kardinolai įžengė į Siksto koplyčią. Iškilmingam įžengimui į konklavą vadovavo ne Kardinolų kolegijos dekanas kard. Andželas Sodanas, kuriam jau daugiau nei 80 metų, bet rinkimuose dalyvavęs ilgiausią kardinolystės stažą turintis kardinolas Džovanis Batista Re. Įžengę į Siksto koplyčią, kardinolai davė priesaiką Apaštališkosios konstitucijos „Universi dominici gregis“ nustatyta forma: pirmiausia visi vienu balsu perskaitė priesaikos tekstą, o po to prisiekė kiekvienas atskirai padėdami ranką ant Evangelijų knygos.

Visiems 115 kardinolų prisiekus, Popiežiaus ceremonijų meistras mons. Gvidas Marinis garsiai tarė: „Extra omnes“, paragindamas visus pašalinius išeiti. Viduje liko tik kardinolai rinkėjai ir trumpam ceremonmeistriai bei kardinolas Prosperas Grechas, kuris vadovavo trumpai maldos ir meditacijos valandėlei.

Pirmąją rinkimų dieną, antradienio vakarą, 19.40 val. Romos laiku, juodi dūmai, pasirodę virš Siksto koplyčios, paskelbė, kad pirmuoju balsavimu, įvykusiu jau pirmą konklavos vakarą, naujas Popiežius nebuvo išrinktas. Beje, turbūt daug kam įdomu susižinoti, kokiu būdu pagaminti tie dūmai, kurie jau pirmą konklavos vakarą nustebino tirštumu ir sodrumu. Siksto koplyčioje buvo įrengtos dvi krosnelės, prijungtos prie to paties metalinio vamzdžio, išvesto virš koplyčios stogo. Viena krosnelė skirta deginti balsavimo biuleteniams, kitoje įrengtas elektroninis dūmų gaminimo įrenginys. Dūmai gaminami kaitinant cheminių medžiagų mišinį. Juodiesiems dūmams naudojamas kalio perchlorato, antraceno alyvos ir sieros mišinys; baltiesiems – kalio chlorato, laktozės ir sakų.

Trečiadienį, antrąją konklavos dieną, 11.38 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodę juodi dūmai paskelbė, kad naujasis Popiežius vėlgi neišrinktas. Kaip numatyta konklavos taisyklėse, iš ryto ir po pietų kardinolai balsuoja po du kartus. Jei pirmas balsavimas neduoda rezultato, iškart balsuojama antrą kartą ir tik po jo sudeginami balsavimo biuleteniai ir kardinolų užrašai. Tad trečiadienį priešpiet pasirodę juodi dūmai reiškė, kad to ryto konklavos sesijoje buvo balsuojama du kartus ir kad abu kartus niekas negavo išrinkimui Popiežiumi reikalingos dviejų trečdalių balsų daugumos. Trečiadienį po pietų galėjo vykti vėl du balsavimai. Konklavos antrosios dienos vakarą, 20 val. 05 min. Lietuvos laiku, balti dūmai, pasirodę virš Siksto koplyčios, paskelbė, kad kardinolai išrinko Popiežių. Norint sužinoti, kas jis, teko laukti dar bene valandą, kol pirmasis kardinolas diakonas, dar vadinamas protodiakonu, kardinolas Žanas Luji Toranas, išėjo į Šv. Petro bazilikos centrinį balkoną ir ištarė visų laukiamus žodžius: „habemus Papam“ ir pranešė, kad naujuoju Šventojo Petro įpėdiniu ir 266-uoju Romos vyskupu išrinktas 76 metų Argentinos Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Chorchė Marijus Bergoljas (Jorge Mario Bergoglio) SJ, kuris pasirinko Pranciškaus vardą. Jis gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse italo emigranto penkių vaikų šeimoje. Po studijų Buenos Airių universitete įgijo chemiko inžinieriaus kvalifikaciją. 1958 m. kovo 11 d. įstojo į Jėzaus Draugiją ir buvo išsiųstas studijuoti humanitarinių mokslų į Čilės sostinę Santjagą, grįžęs dėstė literatūrą ir psichologiją kolegijoje ir universitete. Po studijų kunigų seminarijoje kunigo šventimai jam suteikti 1969 m. gruodžio 13 d. 1973 m. balandžio 22 d. Ispanijoje davė amžinuosius jėzuito įžadus ir netrukus išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Vėliau dirbo San Migelio kunigų seminarijos rektoriumi. 1992 metais paskirtas Buenos Airių arkivyskupo augziliaru ir konsekruotas vyskupu, 1997 metais – arkivyskupu koadjutoriumi, o 1998 m. vasario 28 d. – arkivyskupu. Kardinolu paskirtas 2001 m. vasario 21 dieną. Jis buvo Popiežiškosios šeimos tarybos bei Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos narys. Yra parašęs keletą knygų: „Meditacijos vienuoliams“, „Vilties apmąstymai“, kitų.

Trečiadienio, kovo 13 dienos vakare, netrukus pro Šv. Petro bazilikos centrinį balkoną Šv. Petro aikštėje susirinkusiai didžiulei žmonių miniai pasirodė ir naujasis popiežius Pranciškus. Kartu su juo buvo keturi kardinolai – dekano pareigas konklavoje ėjęs Dž. Batista Re, kamerlengas Tarcizijus Bertonė, popiežiaus vikaras Romos miestui Agostinis Valinis ir brazilų kardinolas Klaudijus Umešas, ilgus metus buvęs San Paulo miesto arkivyskupas, vėliau pakviestas tapti Vyskupų kongregacijos prefektu, šiuo metu jau emeritas.

Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio vakarą:

„Broliai ir seserys, labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui“.

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė. Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui. Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.

Popiežius Pranciškus suteikė savo pirmą apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių.

Broliai ir seserys, atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio“.

*   *   *

Naujasis Popiežius – pirmasis jėzuitas apaštalo Petro soste ir pirmasis amerikietis; Popiežius ne europietis po 12 amžių pertraukos, po VIII amžiuje Popiežiumi išrinkto Grigaliaus III, kuris buvo kilęs iš Sirijos. Iki popiežiaus Pranciškaus pirmaisiais amžais Romos vyskupais buvo 11 ne europiečių – 8 iš Azijos ir trys iš Afrikos. Tai – pirmasis Popiežius, pasirinkęs Pranciškaus vardą. Visa Bažnyčia, ypač Lotynų Amerikoje, yra laiminga dėl popiežiaus Pranciškaus išrinkimo ir dėl to, kad jis parodė Bažnyčios visuotinumą, tai, kad Bažnyčia nėra europietiškas darinys su išsišakojimais kitur. Nors visada taip buvo, tačiau Pranciškaus išrinkimas tai parodė ir veiksmais.

Popiežius Pranciškus pirmąją pontifikato dieną pirmiausia kalbėjo telefonu su popiežiumi emeritu Benediktu XVI, šiuo metu esančiu Kastelgandolfe, jį pasveikino ir susitiks su juo ateinančiomis dienomis. Pirmiausia po išrinkimo apaštalo Petro įpėdiniu popiežius Pranciškus pavedė savo pontifikatą Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui. Ketvirtadienio ryte Popiežius atvyko į Marijos Didžiąją baziliką. Čia buvo sutiktas kardinolo, Romos vikaro ir bazilikos arkikunigo, čia dirbančių kunigų, vienuolių ir pasauliečių personalo. Šventasis Tėvas sustojo pasimelsti koplyčioje, kurioje yra Dievo Motinos „Salus Popoli Romani“ ikona, padėjo prie jos nedidelę gėlių puokštę ir dešimčiai minučių paniro į maldą. Popiežius Pranciškus ir jį išrinkę kardinolai ketvirtadienio pavakarę dar kartą sugrįžo į Siksto koplyčią ir aukojo konklavos uždarymo Mišias. Šia proga Šventasis Tėvas pasakė trumpą pirmąją savo pontifikato homiliją.

Penktadienio, kovo 15 dienos, ryte Popiežius Klemenso salėje priėmė visus kardinolus. Dar kartą pasveikintas Kardinolų kolegijos dekano kard. A. Sodano, popiežius Pranciškus sakė, kad šios kelios pastarosios dienos buvo ypatingos ne tik konklavoje dalyvavusiems kardinolams, bet visiems tikintiesiems. „Šiomis dienomis, – sakė Popiežius, – jautėme visuotinės Bažnyčios meilę ir solidarumą, nepaprastą dėmesį tų žmonių, kurie nors ir neišpažindami mūsų tikėjimo, su pagarba žiūrėjo į Bažnyčią ir Šventąjį Sostą“. Baigdamas savo padėką, popiežius Pranciškus sakė: „Pusė mūsų čia esančių jau esame seni žmonės. Senatvė – gyvenimo išminties sostas. Seni žmonės išmintį sukaupia savo gyvenimo kelionėje kaip senelis Simeonas šventykloje ar Ona. Šios išminties dėka jie atpažino Jėzų. Šią išmintį dovanokime jaunimui. Duokime jaunimui šitą gyvenimo išmintį kaip gerą vyną, kuris sendamas vis geresnis (...). Grįžkite į savo vyskupijas ir tęskite tarnystę praturtėję šių dienų, kupinų tikėjimo ir bažnytinės bendrystės, patirtimi. Ši vienintelė ir su niekuo nepalyginama patirtis leido mums pajusti Bažnyčios gyvenimo grožį, kuriame atsispindi Prisikėlusio Kristaus spindesys. Ateis diena, kai visi matysime tą gražųjį Prisikėlusio Kristaus veidą“.

Kovo 16 dieną, šeštadienio rytą, keletą tūkstančių žmonių talpinančioje Pauliaus VI salėje Vatikane popiežius Pranciškus susitiko su socialinių komunikacijų priemonių darbuotojais ir žurnalistais.

Kovo 17 dienos vidudienį Šventasis Tėvas vadovavo savo pirmajai tradicinei sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldai Šv. Petro aikštėje. Tai buvo pirmasis viešas popiežiaus Pranciškaus susitikimas su tikinčiaisiais, žinoma, neskaičiuojant trečiadienio vakaro. Milžiniška žmonių minia, užplūdusi Šv. Petro aikštę, į ją vedančią ir iš dalies gretimas gatves – daugiau nei 150 tūkst. maldininkų – dalyvavo pirmą kartą popiežiaus Pranciškaus vadovautame maldos susitikime. Po maldos popiežius Pranciškus, sveikindamas maldininkus, tarė: „Dėkoju jums už priėmimą ir maldas. Prašau, melskitės už mane“. Pirmieji, kurie iki oficialiosios inauguracijos antradienį galėjo iš arti ne tik pamatyti naująjį apaštalo Petro įpėdinį, bet ir apkabinti, pabučiuoti jį ir asmeniškai prisistatyti, buvo negausios Vatikano Šv. Onos parapijos parapijiečiai, praėjusį sekmadienį, pasibaigus šv. Mišioms. Po šv. Mišių popiežius Pranciškus išėjo į gatvę prie Šv. Onos bažnyčios durų ir pasveikino atskirai kiekvieną iš bažnyčios išėjusį pamaldų dalyvį, iš viso daugiau kaip šimtą žmonių. Mažylių ir paauglių popiežius Pranciškus prašė, kad jie už jį melstųsi, Popiežius rodė ypatingą dėmesį vaikams, glostė visų jų galvas, daugelį pabučiavo, ypač mažesniuosius, kai kurių vaikų motinos ir tėvai tiesiog puolė Popiežiui į glėbį, apkalbindami, bučiuodami jam į skuostus, seneliai ir kiti vyresnieji sveikino Šventąjį Tėvą trumpu žodžiu, spaudė jam ranką arba bučiavo jo vyskupišką žiedą, kurį nuo Petro tarnystės pradžios šv. Mišių antradienį pakeitė Žvejo žiedas, kurį mūvi vien tik Petro Sosto įpėdinis.

Į Romą Pranciškaus tarnystės inauguracijos šv. Mišioms atvyko broliškos delegacijos iš viso pasaulio, per 130 valstybinių delegacijų, bene gausiausia – argentiniečių. Tądien Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Šv. Juozapo – Marijos sutuoktinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo – šventė. Trečiadienį, kovo 20 dieną, bendrosios audiencijos nebuvo, tačiau popiežius Pranciškus susitiko su kitų Bažnyčių broliškais delegatais.

Išsamiau apie popiežiaus Pranciškaus gyvenimą dar rašysime artimiausiuose numeriuose.

Pagal „Vatikano radiją“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija