2013 m. balandžio 19 d.    
Nr. 16
(2040)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis

Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija

Mieli Broliai, Seserys, žengdami Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo keliu balandžio 15 d. 20 val. Akmenės bažnyčioje pradedame jubiliejinį Telšių vyskupijos kongresą. Jis keliaus iš parapijos į parapiją, iš dekanato į dekanatą iki rugpjūčio 4 d. iškilmių Telšiuose.

Prieš 600 metų mūsų protėviai žemaičiai ne tik buvo pakrikštyti, bet kartu į žemaičių žemę atėjo Jėzus Kristus ir apsigyveno tuomet įrengtų koplytėlių, o vėliau pastatytų bažnyčių tabernakuliuose ir 600 metų yra su mumis, mylėdamas ir maitindamas mūsų protėvius ir mus dvasinės stiprybės Duona. Jis sako ir mums: „Kas valgys tos duonos, nematys mirties per amžius, o jei ir būtų miręs, Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną!“

Švęsdami Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų turime ne tik įdėmiau pažvelgti į žemaičių krikšto istorinį kontekstą, bet ir prisiminti mūsų tautos protėvius, kurie, į savo gyvenimą priimdami krikštą, priėmė naują gyvenimą su Kristumi ir Kristuje.

Šiandien esame krikščionys, panardinti Kristaus mirtyje ir Jo Prisikėlime, patepti Šventąja Dvasia ir esantys gyvi Kristaus Kūno, Bažnyčios, nariai.

Dėkodami už šią malonę ir švęsdami Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, kviečiame Jus, mieli tikintieji, susirinkti savo parapijų bažnyčiose aplink Viešpaties altorių ir prisiliesti prie Eucharistinio Jėzaus. Turime neįkainojamą dovaną dalyvauti paros adoracijoje. Paraginkime vieni kitus ir raskime laiko patys pabūti su Jėzumi, nors kelias valandas pagarbinti Jį Švč. Sakramente.

Dalyvaudami adoracijoje turėsime galimybę prisiliesti ir prie Žemaičių krikšto istorijos šaknų. Tuo pačiu metu iš parapijos į parapiją keliaus altorėlis su Trakų Švč. M. Marijos paveikslo ir Varnių Katedros stebuklingo Marijos paveikslo kopijomis. Tai – priminimas, kad pirmasis žemaičių vyskupas buvo Motiejus iš Trakų (Trakiškis), jis pasirinko savo, kaip vyskupo, šventimų iškilmei Trakų bažnyčią, kurioje kabėjo Vytauto Didžiojo brangintas Mergelės Marijos paveikslas, o jam skirtoji katedra buvo pastatyta Varniuose.

Asmeniškai atnaujinę tikėjimą paros adoracijos metu ir pasakę Dievo Motinai Marijai, kad neužmiršome jos Sūnaus, kad Jį mylime ir norime Jį garbinti, visų dekanato parapijų tikintieji kviečiami dalyvauti Eucharistiniame kongrese dekanato centrinėje bažnyčioje, jungtis bendrai maldai, džiaugsmingam Eucharistijos šventimui ir dalyvauti iškilmingoje Eucharistinėje procesijoje.

Šv. Mišių metu kviečiame giedoti Eucharistiniam kongresui skirtas giesmes. Tai – puiki galimybė jas išmokti ir giedoti kartu su visais pamaldų dalyviais tiek parapijose, tiek dekanatų kongresuose, tiek pagrindinėje jubiliejaus iškilmėje Telšiuose.

Po šv. Mišių visus kviečiame dalyvauti iškilmingoje Eucharistinėje procesijoje miestų ar miestelių gatvėmis, išreikšti savo pasiryžimą per gyvenimą keliauti drauge su Jėzumi.

Gegužės 17 d. 16.00 val. visus kunigus ir tikinčiuosius kviečiame į Gegužines pamaldas ant Šatrijos kalno. Susirinkime į tą vietą, kur pirmiausiai buvo paskelbtas Kristaus žodis ir kur mūsų protėviai, atsisakę netikrųjų dievų, priėmė krikštą ir pradėjo garbinti vieną gyvąjį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Melsimės, kad krikščionys būtų drąsūs tikėjime, nebijotų atsakomybės viešam tikėjimo liudijimui ir įsipareigojimui.

Visiems Eucharistinio kongreso dalyviams meldžiame ir linkime gausių Dievo malonių!

Telšių vyskupai –

ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM,
mons. Rimantas Gudlinkis bei Eucharistinio kongreso komiteto nariai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija