2013 m. gegužės 24 d.    
Nr. 21
(2045)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gegužinės pamaldos ant Šatrijos kalno

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Į tikinčiuosius kreipėsi Telšių
Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos rektorius
kan. Viktoras Ačas (dešinėje),
kairėje – Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ
Klier. Edvino Bružo nuotraukos

Maldininkai ant Šatrijos kalno

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
džiaugėsi šiomis pamaldomis

Kunigai ir klierikai Gegužinėse
pamaldose ant Šatrijos kalno

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
sveikina ant Šatrijos kalno
susirinkusius maldininkus

Maldininkai ant Šatrijos kalno

Gegužės 17 dieną 16 val. istorinėje Žemaitijos vietovėje – ant Šatrijos kalno kalvos, esančios netoli Luokės miestelio, Telšių rajone, – Telšių vyskupo Jono Borutos SJ iniciatyva ir kvietimu iš visos Lietuvos rinkosi maldininkai giedoti Gegužinių pamaldų. Šis maldingas susibūrimas buvo skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Ant Šatrijos kalno susirinko didžiulis būrys tikinčiųjų iš Telšių bei kitų vyskupijų parapijų. Atvyko parapijų kunigai, Marijos legiono nariai, ateitininkai. Gegužinėms pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kartu meldėsi jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei klierikai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, parapijų klebonai, vikarai, kai kurių Telšių vyskupijos miestų ir rajonų bei savivaldybių merai ir administracijų atstovai, ir, žinoma, tikinčiųjų minia.

Pamaldų pradžioje, ant kalno procesijai užlipus su giesme, visus susirinkusius pasveikino Telšių ganytojas J. Boruta SJ. Jis susirinkusiesiems kalbėjo apie Šatrijos kalną kaip vieną iš svarbiausių vietovių, kur buvo vykdoma LDK kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos iniciatyva ir pastangomis žemaičių kristianizacija.

Vyskupas priminė Žemaičių krikšto aplinkybes, jų laisvą apsisprendimą tapti krikščionimis ir troškimą, kad būtų įsteigta Žemaičių vyskupija.

Po Telšių vyskupo sveikinimo žodžio buvo giedamos Gegužinės pamaldos ir nuo Šatrijos kalno nuvilnijo darni, galinga maldininkų giesmė. Pagiedojus Švč. Mergelės Marijos litaniją į tikinčiųjų minią kreipėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas ir kalbėjo apie Dievo Motinos vaidmenį tikinčio žmogaus gyvenime, jos pavyzdį ir ištikimybę Dievui bei pasitikėjimą juo. To rektorius linkėjo ir visiems Gegužinių pamaldų dalyviams, primindamas žemaičių ištikimybę Dievui ir tikėjimui per visus 600 metų nuo Krikšto pradžios.

Po giesmės „Sveika Marija, Motina Dievo...“ į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir pasidžiaugė šiomis pamaldomis ir gražiu oru bei tikėjimo dovana, kuri jungia visus į Kristaus vaikų šeimą.

Po pamaldų ir vyskupų palaiminimo Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kun. Vilius Viktoravičius pakvietė visus Šatrijos kalno papėdėje vaišintis Luokės parapijos klebono kun. Virginijaus Palionio ir parapijiečių rūpestingumo dėka surengtomis vaišėmis – puikiu tradiciniu luokiškių verdamu šiupiniu ir iš Šatrijos kalno apylinkių surinktų žolelių arbata.

Šios Gegužinės pamaldos ir Luokės parapijos suorganizuota nuotaikinga agapė – dar vienas svarbus Žemaičių krikšto jubiliejui ir Tikėjimo metams paminėti skirtas renginys.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija