2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kunigų ugdytojas

A†A kan. doc. dr. Algimantas Vincentas Kajackas
(1932 12 21– 1961 03 29–2015 01 16)

Kan. doc. dr. Algimantas
Vincentas Kajackas

Sausio 16 dieną po ilgos ligos Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas, jubiliatas, docentas, teologijos daktaras Algimantas Vincentas Kajackas.

Kan. A. V. Kajackas gimė 1932 m. gruodžio 21 d. Trakėnų kaime, Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Brazavo pradinėje mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ir Kapsuko jaunimo vidurinėje mokykloje. 1956 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1961 m. kovo 29 d. vyskupo Petro Maželio Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo įšventintas kunigu.

Kun. A. V. Kajackas darbavosi šiose pareigose: nuo 1961 m. birželio 29 d. – Prienų vikaras; nuo 1966 m. gegužės 15 d. – Šakių vikaras; nuo 1971 m. rugsėjo 16 d. – Prienų vikaras; nuo 1976 m. birželio 12 d. – Sasnavos parapijos administratorius; nuo 1976 m. liepos 12 d. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas ir prefektas; nuo 1989 metų – Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytojas; nuo 1996 m. lapkričio 18 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos statybos, architektūros ir meno komisijos pirmininkas; nuo 1999 m. lapkričio 23 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos narys ir konsultorius; nuo 2003 m. rugsėjo 24 d. – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos rezidentas. 1987 m. vasario 14 d. jam suteiktas Kauno teologijos fakulteto docento laipsnis; 1994 m. kovo 19 d. paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kapitulos kanauninku; 1994 lapkričio 23 d. suteikiamas Vytauto Didžiojo Universiteto docento laipsnis; 2009 m. balandžio 7 d. suteikiamas kanauninko emerito titulas; 2010 m. vasario. 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Kan. A. V. Kajackas ypač prisidėjo prie daugumos šiuo metu Lietuvoje dirbančių kunigų formavimo ir mokymo, gilinosi į filosofijos, Bažnyčios istorijos, liturgijos ir Bažnytinio meno studijas. Žiniomis šiose srityse daug metų dalijosi ne tik su kunigų seminarijos auklėtiniais, bet ir su Vytauto Didžiojo Universiteto studentais.

Jį visi atsiminsime kaip jautrų, Dievui ir Bažnyčiai visą savo gyvenimą pašventusį kunigą.

Sausio 16-osios  popietę kan. doc. dr. A. V. Kajacko  žemiškieji palaikai buvo pašarvoti Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Vakare 18 val. už velionį buvo aukojamos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. prof. habil.. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Artūras Jagelavičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Vilkaviškio vyskupijos kanauninkų kapitulos pirmininkas, Šv. Kazimiero (Aleksoto) parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius OP, kun. doc. dr. Kazimieras Ambrasas SJ, Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas, Kauno  Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Nerijus Pipiras. Homiliją sakęs mons. A. Jagelavičius išryškino velionio atsidavimą kunigiškajam pašaukimui, inteligenciją, išreiškė viltį, kad gerieji darbai, kanauninko atlikti žemėje, dar ilgai bus prisimenami ir duos vaisių.

Sausio 17-ąją,  10 valandą,  Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje už velionį kan. A. V. Kajacką buvo aukojamos šv. Mišios, kurių šventimui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo prel. V. S. Vaičiūnas, mons. A. Jagelavičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, vikaras kun. N. Pipiras, altaristas kun. Virginijus Lenktaitis, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Homiliją sakęs prel. V. S. Vaičiūnas priminė visiems susirinkusiems velionio biografijos bruožus, išryškindamas kunigiškąjį uolumą, maldos gyvenimą, meilę Bažnyčiai, Jos istorijai, bažnytiniam menui, liturgijai. Baigdamas homiliją, prelatas išreiškė viltį, jog garbingam tarnui kanauninkui Algimantui amžinybė bus netuščia. Pasibaigus šv. Mišioms apeigas prie velionio karsto atliko prel. V. S. Vaičiūnas. Karstas su velionio palaikais buvo iškilmingai išlydėtas į Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią.

Marijampolėje kan. A. V. Kajackas šeštadienį buvo pašarvotas jos koplyčioje. Sekmadienį palaikai perkelti į Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią, kurioje jis nuo 2003 metų aukodavo šv. Mišias. Šalia kan. A. V. Kajacko buvo pašarvotas ir sausio 17 dieną miręs ir iš Specialiųjų socialinės globos namų koplyčios atlydėtas kun. Viktoras Brusokas. Sekmadienio vakarą šeši kunigai aukojo šv. Mišias už abu kunigus, koncelebracijai vadovavo ir pamokslą sakė kun. Remigijus Maceina.

Laidotuvių šv. Mišios už abu kunigus Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje aukotos sausio 19 dieną, pirmadienį, 12 val. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dalyvavo Vilkaviškio vyskupai ordinaras Rimantas Norvila ir emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupai ordinaras Lionginas Virbalas SJ ir emeritas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupai ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Vilniaus arkivyskupijos augziliaras Arūnas Poniškaitis bei apie 80 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų. Pamokslą apie abu velionius sakė kan. A. V. Kajacko bendrakursis Kupiškio altaristas g. kan. Vladas Rabašauskas. Jis kalbėjo apie gražią bendrakursių bendrystę, ypač pabrėžė kanauninko Algimanto pomėgį menui, sakė, kad prieš savaitę aplankė jį ligos patale ir suteikė palaiminimą.

Po šv. Mišių atsisveikinimo žodį tarė Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis, o laidotuvių apeigas prie kapo bažnyčios šventoriuje atliko vysk.

J. Ivanauskas.  Kanauninkas amžinojo poilsio atgulė Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios šventoriuje.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos pareiškimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija