2017 m. rugsėjo 22 d.
Nr. 36 (2253)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių vyskupijos ordinaras

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Popiežius Pranciškus patenkino vyskupo Jono Borutos SJ įteiktą prašymą jį atleisti iš pastoracinio vadovavimo Telšių vyskupijai. Telšių vyskupo ordinaro pareigas perima vysk. Kęstutis Kėvalas, iki šiol buvęs vyskupijos koadjutorius. Šventojo Tėvo sprendimas paskelbtas pirmadienio, rugsėjo 18 dienos, vidudienį, Vatikane ir Telšių vyskupijoje, Lietuvoje.

Naujasis vyskupijos ordinaras, 45-erių K.Kėvalas kunigu konsekruotas 2000 m. birželio 29 d. Jis yra tarnavęs Kauno Arkikatedroje, ėjęs konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje, dirbęs „Marijos radijo“ programų direktoriumi. Vysk. K. Kėvalas 2012 metų rugsėjį paskirtas Kauno vyskupu augziliaru, o konsekruotas tų pačių metų lapkritį. Šiemet, balandžio 20 dieną, popiežius Pranciškus jį paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi.


Atlaidai Šiluvoje

Valdžios atstovai Šiluvos atlaiduose
Olgos Posaškovos (LRS) nuotrauka

Rugsėjo 15 dieną, kartu su visa Bažnyčia švęsdami Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, piligrimai Šiluvoje dėkojimo malda už visas atlaidų ir savo gyvenimo malones, už gyvybės ir gyvenimo dovaną, už malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai, už tikėjimo kelionės palydėtojus ir už visus, nuoširdžiai tarnavusius Šiluvoje, kartu su palaimintuoju Teofiliumi užbaigė Šilinių atlaidus, kurie prasidėjo rugsėjo 6 dienos vakare procesija per Šiluvos aikštę su Švč. Sakramentu iš Apsireiškimo koplyčios į Švč. Mergelės Marijos Gimimo Baziliką. Šiemet jų dalyvių maldas su motiniškuoju rūpestingumu užtarė Šiluvos Dievo Motina, užtarimo danguje melsime ir Šiluvą lankiusį šv. Joną Paulių II, ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurio relikvijos keliaujančiame didžiajame relikvijoriuje buvo gerbiamos Šiluvos Bazilikoje. Šv. Mišioms Apsireiškimo koplyčioje vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, drauge aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir beveik 10 kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos choras. Arkivyskupas kvietė visus su meile priimti į Šiluvą atvykstančius žmones, padėti jiems per Mariją atrasti kelią pas Jėzų.


Kai vienija sriuba

Viduklės „Carito“ savanoriai
ir klebonas kun. Albertas Stanulis

Šiais metais Šiluvos atlaiduose Viduklės „Carito“ savanoriai kartu su maltiečiais, vadovaujami Gerdos Visockienės ir Šv. Kryžiaus bažnyčios klebono kun. Alberto Stanulio, atliko ypatingą tarnystės misiją ir kvietė pabūti drauge. „Carito“ savanoriai noriai pasitiko kiekvieną atėjusį paragauti dalinamos skanios ir karštos sriubos. Susirinkę žmonės galėjo jos ragaudami šnekučiuotis, dalintis savo mintimis su kitais. Po vaišių Viduklės klebonas kun. A. Stanulis buvo pagerbtas ir įvertintas – Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius jam įteikė padėką už aktyvią savanorišką labdaringą veiklą. Už skanią, gardžią sriubą dėkojame „Senosios Viduklės“ koldūninės savininkei Rimutei Pukinienei.

Dievas mus sukūrė, nes norėjo, kad mes atsiskleistume puoselėdami savo talentus. „Caritas“ nori, kad visi, net ir silpniausieji, galėtų būti naudingi visuomenei.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija