"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą Nr.2 (29)

PRIEDAI







Kristaus statulą restauravo parapijiečiai

Anykščių seniūnijos Burbiškio kaimo kapinėse nuo pokario laikų stovi įspūdingo dydžio laiminančio Kristaus Karaliaus statula su užrašu: "Kristau, grąžink pasauliui taiką. Tavo globai pavedame save ir Tėvynę Lietuvą".
Kitas užrašas skelbia: "Kun. Prano Zabielos rūpesčiu ir lėšomis įkurtos Burbiškio parapijos dešimtmečiui prisiminti. 1933-1943. Dėkingi burbiškiečiai".
Anksčiau ši skulptūra stovėjo Burbiškio centre, šalia dvaro rūmų. 1932 metais dvaro rūmus nusipirko iš JAV grįžęs vienuolis jėzuitas kunigas Pranas Zabiela, pasiryžęs įkurti parapiją. Rūmų antrajame aukšte įrengtoje koplyčioje 1932 m. lapkričio 15-ąją aukotos pirmosios šv. Mišios, o po kelių dienų koplyčia perkelta į pirmąjį aukštą, nes taip patogiau gyventojams. Dvaro savininkas kun. P.Zabiela didelę patalpą paskyrė bažnyčiai - buvo iškeltos lubos, atliktas remontas, padarytas altorius. Šventovę 1933 m. sausio 8 d. pašventino Leliūnų parapijos klebonas kun. Antanas Masaitis. Parapija įkurta 1933 m. spalio 23-iąją, bažnyčia pavadinta Švč. Jėzaus Širdies vardu. Minint parapijos dešimtmetį, 1943 metais skulptorius Jaškevičius šventoriuje nulipdė laiminančio Kristaus Karaliaus skulptūrą, tapusią Burbiškio simboliu. Prie šios skulptūros mėgdavo fotografuotis burbiškiečiai.
Sovietų valdžia 1947-aisiais Burbiškio bažnyčią uždarė, nors parapijiečiai (o jų būta beveik 1600) labai prieštaravo. Išrinkti bendruomenės atstovai važiavo teisybės ieškoti į Maskvą, bet bažnyčia vis tiek buvo panaikinta, motyvuojant tuo, kad ji trukdo kaimynystėje veikiančiai mokyklai, buvusiai tuose pačiuose rūmuose.
Burbiškiečiams buvo leista nupirkti šalia kelio stovintį klojimą, kurį suremontavus įsteigta jauki medinė bažnytėlė. 1955 metais naujoji bažnyčia buvo pašventinta - ji veikia iki šiol.
Tikintieji, bijodami, kad Kristaus skulptūra gali būti išniekinta ir sunaikinta, ją nuo buvusios bažnyčios perkėlė į kapines ir pastatė centre. Ši skulptūra puošia kapines, prie jos žmonės meldžiasi, prašydami Dievo malonės ir paramos. Deja, per ilgus metus skulptūra apiro, pajuodo, prarado savo grožį ir spindesį. Pro aptrupėjusį betoną pradėjo matytis surūdijusi armatūra, kaskart vis labiau ištisais lopais žemėn krito tinko gabalai. Burbiškiečiai jaudinosi, kad laiminančio Kristaus Karaliaus skulptūra gali virsti griuvėsiais, ir pradėjo varstyti įvairių Anykščių rajono įstaigų, organizacijų duris. Pagalbos iš niekur nesulaukė, nes rajono biudžete - vien tik skolos, o Burbiškyje esanti skulptūra neįrašyta į istorinių paminklų sąrašą. Paminklais besirūpinančios organizacijos nieko negalėjo padėti.
Labai sveikintiną iniciatyvą parodė Burbiškio agroserviso kooperatyvo vadovai. Susirinkę valdybos nariai nusprendė skirti lėšų statybinėms medžiagoms pirkti, pasitelkti meistrus ir skulptūrą restauruoti. Taip ir buvo padaryta. Burbiškiečiai auksarankiai meistrai Rimvydas Baltakys, Jonas Kalasauskas ir kiti pasidarbavo nuoširdžiai - Kristaus statula tiesiog atgimė, vėl tapo ir kapinių, ir tos vietovės puošmena.
"XXI amžiaus" korespondentui Burbiškio agroserviso kooperatyvo vadovas, Anykščių rajono tarybos narys Alvydas Diečkus sakė, jog kitaip pasielgti jie negalėjo. "Juk čia visų mūsų gimtinė, čia atsigulsime ir amžinajam poilsiui. Kas pasirūpins mirusiųjų karalyste, jeigu ne mes - gyvieji?" - sakė kooperatyvo vadovas.
Jis prisipažino, kad yra nusifotografavęs prie tos skulptūros. Kai Alvydas dar mokėsi Burbiškio mokykloje, tuose pačiuose rūmuose veikė ir bažnyčia. Mokiniai ir kai kurie mokytojai (buvo ir bedievių komunistų) mėgdavo šalia tos statulos fotografuotis. Paskui, kai bažnyčia buvo uždaryta, Alvydas kartu su kitais talkino prie naujųjų maldos namų įkūrimo - valė trąšas iš klojimo, vežė šiukšles, kasė pamatus, padėjo statybininkams. A.Diečkus, pats būdamas katalikas, gimęs ir augęs Burbiškio krašte, irgi jaudinosi dėl irstančios, nykstančios išraiškingos Kristaus Karaliaus skulptūros. Supratęs, kad niekas nepasirūpins brangaus simbolio remontu, pats ėmėsi iniciatyvos.
Pavasarį ketinama skulptūrą naujai nudažyti, paryškinti užrašus. Dar bus restauruojamas ir kunigo, parapijos įkūrėjo Prano Zabielos (1931-1977), besiilsinčio Burbiškio kapinėse, antkapinis paminklas. Jis irgi šiek tiek aptrupėjęs.
Belieka priminti, kad Burbiškio agroserviso kooperatyvas teikia žemės ūkio paslaugas ūkininkams, augina javus, galvijus ir kiaules. Kelios dešimtys vietinių žmonių čia turi nuolatinį darbą ir gauna užmokestį. Be jokių problemų burbiškiečiai gali išsinuomoti kooperatyve ne tik žemės ūkio techniką, bet ir autobusą, mikroautobusą, pasinaudoti kooperatyvo parduotuvės paslaugomis, savikaina nusipirkti bekoną ir paršelių. Pasak A.Diečkaus, burbiškiečiai kreipiasi į kooperatyvą ir džiaugsmo, ir skausmo valandą, visuomet susilaukia paramos.

Vytautas BAGDONAS

Burbiškis, Anykščių rajonas

© 2002 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija