„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (286)

2016 m. gegužės 13 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


 

Už gyvybės apsaugą kovojančio kunigo pavyzdys

Kun. Robertas Skrinskas
Ričardo Šaknio nuotrauka

Skundžiamės, kad lietuvių tauta nyksta ne tik dėl emigracijos (nuo 1990 metų dėl jos praradome apie vieną milijoną gyventojų), bet ir dėl pernelyg mažo gimstamumo. Šį mūsų tautos rodiklį mažina ir nepagrįstai iki šiol veikiantis abortų leidimas. Domeikavos ir Lapių parapijose dirbantis klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas nuolat siunčia pavojaus signalus apie Lietuvai iškilusią grėsmę dėl niekaip nesuvaldomo abortų įteisinimo. Jo paskaičiavimais, nuo 1955 m. lapkričio 23 d., kai įsigaliojo abortus leidžiantis įstatymas, Lietuvoje sunaikinta daugiau žmonių nei žuvo kartu paėmus per maro, bado, karo metus, trėmimus, nelaimingus atsitikimus ir avarijas. Kasmet sunaikinama apie 50 000 negimusių vaikų. Apie 100 tūkstančių moterų Lietuvoje nešioja spirales, kurios yra abortuojanti, t.y. pradėtą vaiką žudanti priemonė. Viena spiralė per metus mažiausiai gali sunaikinti 3–6 pradėtus žmogeliukus. Todėl vien nuo spiralės žūsta 400 000 (100000 x 4) negimusių vaikų. Pridėjus cheminius, mechaninius ir kitokius abortus, susidaro pusė milijono. Kun. R. Skrinskas nerimauja: kai Palestinoje arabas nušauna vieną žydą, praneša viso pasaulio žinių agentūros, o kai Lietuvoje per metus sunaikinama pusė milijono pradėtų vaikų, lietuviai nieko nedaro ir „ramiai miega ant krauju įmirkusios žemės“.

Dar 1988 metais R. Skrinskas pradėjo domėtis, ar negalima būtų pastatyti paminklą aborto aukoms Rasų kapinėse. Tačiau 1989 metais priimtas į Kauno kunigų seminariją, šį klausimą jis turėjo atidėti. Vis dėlto savižudiškas tautos naikinimo planas jaudino kun. R. Skrinsko sielą. Jis sekė, kaip pasaulyje kūrėsi sąjūdžiai „Už gyvybę“, vienydami geros valios žmones. Didelį įspūdį kėlė kitose šalyse organizuojamos konferencijos gyvybės apsaugos klausimais, įvairios akcijos. Įvairiuose kraštuose kilo paminklai ir antkapiai aborto aukų atminimui, skatindami nustoti žudyti negimusią gyvybę. JAV šis sąjūdis prasidėjo, kai Niujorko kardinolas Jonas O’Konneris pamatė paminklą katalikiškame pranciškonų universitete Steubenvilės mieste, Ohajo valstijoje. Tada jis pasiūlė ir Amerikos vyčiams (Knight of Columbus) katalikiškose kapinėse pastatyti antkapius negimusiems kūdikiams. 1992 metų rugpjūtį kasmetiniame savo suvažiavime Amerikos vyčiai balsavo pastatyti negimusiems kūdikiams antkapius kiekvienos Amerikos katalikiškos vyskupijos kapinėse. Šiame suvažiavime prezidentas Bušas (Bush) sukėlė ovacijas pasakęs, kad jis ir toliau neleis įsigalėti JAV abortą leidžiantiems įstatymams. Negimusius vaikus ginančią kalbą šiame suvažiavime pasakė ir Motina Teresė. Tokie už gyvybės gynimą pasisakantys sąjūdžiai buvo atsakas į beprotišką jos naikinimą pramonės gaminamomis „apsisaugojimo nuo nėštumo“ priemonėmis.

1992 m. lapkričio 22 d. Jurbarke, pirmą kartą Lietuvoje, o gal ir Europoje, buvo deramai krikščioniškai pagerbti ir palaidoti tie, kurie iki tol buvo nužmoginami. Šv. Mišias aukojo kun. R. Skrinskas, kun. Robertas Grigas ir kun. Deimantas Brogys. Iš bažnyčios karstelis su trimis negimusiais abortuotais kūdikiais buvo nešamas į kapines ir palaidotas. Ąžuolinį paminklą padarė meistrė J. Baranauskienė. 1994 m . lapkričio 26 d. Kaune Vilijampolės vikaro kun. R. Skrinsko iniciatyva įvyko didelė akcija „Už gyvybę“. Kauno katedroje šv. Mišias aukojo dekanas kun. Vincentas Jalinskas, kun. Gintaras Vitkus SJ ir kun. R. Skrinskas. Po šv. Mišių prel. V. Jalinskas pašventino 6 metrų ąžuolinį kryžių, kurį žmonės ir kareivių kuopa ant pečių nešė per miestą iki VI forto ir pastatė Taikos Kryžių kalnelyje. Ant kryžiaus buvo užrašas: „Negimusių nužudytų kūdikių atminimui“.

Kun. R. Skrinsko iniciatyva ar jo paraginti bei jo pavyzdžio įkvėpti kai kurie kiti kunigai pradėjo vykdyti akcijas, pagerbiančias teisę į gyvenimą praradusiuosius ir raginančias neatimti gyvybės pradėtiems kūdikiams. 1995 m. birželio 1 d. iš Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios į Kryžių kalną buvo nešamas kryžius nužudytiems negimusiems kūdikiams paminėti. Čia pastatytą kryžių pašventino ir šv. Mišias šia intencija aukojo Šv. Ignaco bažnyčios rektorius t. Anicetas Tamošaitis ir Meškuičių klebonas kun. Saulius Paliūnas. 1995 m. lapkričio 25 d. paminklas negimusiems kūdikiams iškilo Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. Tuomet Alytaus šeimos centras minėjo liūdną sukaktį – 40-metį, kai buvusioje Sovietų Sąjungoje įteisinti abortai. Kryžiaus autoriai – dailininkas Redas Diržys ir architektas Aidas Urmanavičius. Paminklas pastatytas Alytaus šeimos centro (vadovė – Rita Kaupinienė) iniciatyva. Aukas rinko šio centro darbuotojai. Sumanymui pritarė tuometinis Šv. Angelų Sargų bažnyčios klebonas Petras Dumbliauskas. Tą dieną vyko konferencija ,,Demokratija ir gyvybės kultūra“.

1998 m. balandžio 26 d. pirmą kartą Lietuvoje buvo minima Gyvybės diena. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko 40 val. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišias gyvybės intencija aukojo vysk. Vladas Michelevičius, mons. Vincentas Jalinskas ir klebonas kun. R. Skrinskas. Po šv. Mišių vyskupas pašventino Adolfo Teresiaus darbo ąžuolinį paminklą nužudytiems negimusiems vaikams. Renginį organizavo kun. R. Skrinskas. 1998 m. spalio 24 d. Vilniuje Lietuvos gydytojų federacija Pro life Rasų kapų Angelų kalnelyje pastatė paminklą aborto aukoms. Jį pašventino vyskupas Jonas Boruta. Vėliau Vilniaus savivaldybės salėje vyko konferencija „Negimusių kūdikių ilgesys“. 1999 m. balandžio 25 d. antrą kartą Lietuvoje buvo minima Gyvybės diena. Lapių mokykloje vyko konferencija, o Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje prasidėjo 40 val. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišias gyvybės intencija aukojo prel. V. Jalinskas, koncelebravo klebonas kun. R. Skrinskas. Po šv. Mišių mons. V. Jalinskas pašventino Vinco Kankalio darbo ąžuolinį paminklą nukankintiems negimusiems vaikams atminti. Renginį organizavo kun. R. Skrinskas. 2000 m. lapkričio 18 d. Lietuvos gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ ir Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras organizavo jubiliejinę konferenciją Seimo rūmų konferencijų salėje. Po jos Vilniaus universitetinės ligoninės Moterų klinikos sodelyje (Antakalnio 57) buvo atidengta dekoratyvinė skulptūra „Motinystė“. Ją pašventino kun. Vaclovas Aliulis. Fundatorius – Rimvydas Sidrys, autoriai – skulptoriai prof. Leonas Žuklys ir doc. Gediminas Žuklys, architektė Lada Markejevaitė.

Taigi Lietuvoje kun. R. Skrinsko iniciatyva ir nepailstamu rūpesčiu sąjūdis už gyvybę įgavo vis didesnę jėgą. Šis nepavargstantis kunigas šiuo ir kitais opiais dvasiniais ir moralės klausimais veiklą vykdo ir kitomis naujomis formomis. Kun. R. Skrinskas kas savaitę surenka visą Lietuvoje ir pasaulyje skelbiamą informaciją savo leidinyje „Pro vita“, pateikia trumpą informacijos esmę ir duoda jos nuorodą ir visa tai išsiunčia besidomintiems žmonėms, organizacijoms, institucijoms. Tai – neįkainojamas darbas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio, bemiegių naktų, neišsenkančios kantrybės. Čia išvardyti galime tik menką dalį kun. R. Skrinsko surinktos informacijos šaltinių (taupant vietą, šaltiniai nenurodomi). Bet ir iš tų pavyzdžių matyti kun. R. Skrinsko pažiūrų ir rūpesčio platumas ir gilumas.

„Pro vita“, 2014 m. nr. 12:

«» Kovo 22 d. Kiolne 14–16 val. vyks mitingas prieš homoseksualų vaikų švietimą.

«» Kovo 26 d. Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ kviečia į konferenciją LRS.

«» Ginekologė dr. V. Eringytė per LRT radiją 2014 03 19 įspėjo nedaryti klaidos ir nedėti minihormoninių spiralių, kurių veikimas iki 3 metų. Jos ilgam laikui atima vaisingumą.

MILANAS (Italija), 2014 03 19 (LifeSiteNews.com). Žymus Italijos dainininkas Giuseppe Povia sako, kad homoseksualų ir jų sąjungininkų iš pramogų biznio vykdomas jo persekiojimas sugriovė jo karjerą. Tai prasidėjo po 2009 metais sudainuotos dainos „Luca era gay“ („Luka buvo gėjus“). Tačiau jis savo požiūrio neatsižada.

Niujorkas, 2014 03 19 (LSN). Didžiausia Amerikos katalikų civilinių teisių organizacija Catholic League’s Bill Donohue kviečia boikotuoti „Guinness“ alaus produkciją, nes ši pagrasino nutraukti Šv. Patriko dienos parado rėmimą Niujorke, jei parado organizatoriai neleis homoseksualų aktyvistams žygiuoti tame parade.

«» Užbaikalėje alkoholiu apsinuodijo 44 žmonės, mirė 14. Kai kuriose šeimose vaikai neteko iš karto abiejų tėvų. Vyriausiasis Rusijos narkologas pritaria, kad alkoholis nebūtų pardavinėjamas jaunuoliams iki 21 metų.

«» Rusijoje alkoholio išgeriama mažiau. Dabar – 13,5 litro vienam žmogui.

LONDONAS, 2014 03 19 (LSN) – Walsall Manor ligoninėje, West Midlands, rasta 86 negimusių vaikų likučiai.

KEIPTAUNAS (Pietų Afrika), 2014 03 18 (LSN). Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno parlamentas (ACP) pasmerkė Europos parlamentą už rekomenduojamas sankcijas Afrikos tautoms dėl homoseksualumo ir paragino boikotuoti ES ir Afrikos vadovų susitikimą, numatytą gegužę.

«» 92% Britanijos moterų nepritaria valdžios planams panaikinti konsultacijas prieš abortus.

«» Nigerijos Anglikonų Bažnyčia įvedė priesaiką prieš homoseksualizmą. Ją turės duoti dvasininkai ir pasauliečiai, turintys tarnysčių bažnyčioje.

«» Pakistano islamo taryba pripažino „neislamišku“ draudimą tuoktis su vaikais. Islame nėra minimalaus amžiaus sudaryti santuoką. Bet santuokos procedūros užbaigimas galimas tik po jaunikio ar nuotakos lytinio subrendimo.

«» Irako moterys Bagdade demonstravo prieš santuokų legalizavimą su vaikais.

«» Baltarusijos deklaracija dėl Gyvybės gynimo. Minske vyko ekumeninė tarpreliginė konferencija „Už gyvybę“.

«» Maskvos Taikos marše dalyvavo 50 000 žmonių.

«» Sankt Peterburge vyko piketas prie „Nestle“ biuro. Ši kompanija drauge su „PepsiCo“, „Ajinomoto“, „Cadbury Schweppes“, „Campbell Soup“, „Coca-Cola i Solae“ skonio pagerinimui savo maisto produktuose ėmė naudoti abortuotų žmonių embrionų ląsteles.

«» Trumpa nepavykusių bandymų istorija įvesti aborto teisę per JTO.

«» Norvegijoje mokykloje planingai tvirkinami vaikai. Klasėje žiūrima pornografija. Mokytojas yra pagrindinis orgijų veikėjas.

«» 88 000 mirčių JAV yra susijusios su alkoholio vartojimu.

«» 84,9% turkų yra blaivininkai.

«» Dėl alkoholio vartojimo daugėja moterų kepenų cirozės atvejų.

«» Už tai, kad su plakatu stovėjo protestuodama prieš abortus, 79 metų moteris Dona Holman iš Jovos buvo uždaryta į kalėjimą.

«» Jautrus tėvo laiškas mirusiam kūdikiui: „Mielas sūnau, didžiuojuosi galėjęs tave bent akimirką palaikyti delnuose“.

ABUDŽA (Nigerija), 2014 03 14 (LSN). Europos parlamentas balsavo rekomenduoti griežtas ekonomines sankcijas (neduoti kelionės vizų, nutraukti pagalbą, prievarta izoliuoti nuo tarptautinės Afrikos bendrijos tas Afrikos šalis, kurios atsisako puoselėti homoseksualizmą, ir netaiko beveik jokių sankcijų Rusijai už Krymo okupaciją.

«» JAV vyriausybės tyrimas atskleidė ekonominę pogrindinės sekso prekybos pusę.

«» Belizo katalikų vyskupas Dorikas Raitas (Dorick Wright) pasmerkė homoseksualinio sekso brukimą ir įsakė mokykloms nutraukti ryšius su abortistais iš „Planned Parenthood“ („Planuota tėvystė“).

PRESTONAS. 18 metų homoseksualas, teigęs, kad jį sumušė iš homofobinių paskatų ir siuntęs savo nuotrauką į feisbuką, dabar teigia, kad melavo.

«» Telforde, Anglijoje, vyko tarptautinė jaunimo konferencija už gyvybę.

«» Žmonės iš Operation Rescue ir kiti vis dažniau ėmė fiksuoti greitasios pagalbos mašinas, kurios išveža pacientus iš abortariumų.

„Pro vita“, 2016 m. nr. 3.

VISI Į TALKĄ UŽ KATASTRO-FIŠKAI PRAGIRDYTOS LIETUVOS BLAIVINIMĄ!

balsas.tv3.lt 2016 01 21. Kaip politikai ketina mažinti alkoholio vartojimą – „muilinomis“ kalbomis ar mokslu pagrįstais sprendimais? Praėjusių metų pavasarį, ne iš prevencinės, o ekonominės pozicijos finansų ministras Rimantas Šadžius pasiūlė 50 proc. pakelti akcizus alui, ženkliai ir kitiems silpniesiems alkoholiniams gėrimams, bet A. Butkevičius pasitarė su S. Galadausku ir šio Vyriausybės projekto buvo atsisakyta. Dar reikia prisiminti, kad A. Butkevičius buvo vienas iš iniciatorių atšaukti alkoholio reklamos draudimą dar 2011 metais.

Tad akivaizdu, kad jo „susirūpinimas“ dėl alkoholizmo problemų yra tik akių dūmimas.

Visą straipsnį galite rasti http://balsas.tv3.lt/naujiena/858551/kaip-politikai-ketina-mazinti-alkoholio-vartojima-muilinom-kalbom-ar-mokslu-pagristais-sprendimais/

ALKOHOLIO VARTOJIMO PA-SEKMĖS (lrytas.lt 2016 01 20). Pasvalio valdžios misija – įtikinti moteris negimdyti. Čia yra daugiau nei du šimtai probleminių šeimų, kuriose auga per pusšešto šimto vaikų. Maždaug pusė tėvų – girtuokliai, kita dalis – protiškai neįgalūs. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė sunerimusi, jog kasmet didėja ne tik socialinės išmokos probleminėms šeimoms, bet ir gimsta vis daugiau negalią turinčių vaikų. „Anksčiau neįgalūs kūdikiai kaip nelaimė gimdavo išsilavinusiose, gerai gyvenančiose šeimose, o dabar tokių vaikų dažniausiai susilaukia asocialios, socialinių įgūdžių stokojančios motinos“, – kalbėjo R. Ožalinskienė. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų rajone nuolat daugėja. Antai Pasvalio specialiojoje mokykloje mokosi per 80 mokinių, kenčiančių nuo protinės negalios. Jiems nustatyti dideli ar labai dideli specialieji poreikiai. Į specialiąją mokyklą tokie vaikai suvežami iš keturių apskrities rajonų. Nemažai negalią turinčių mokinių mokosi ir Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklose.

Respublika.lt 2016 01 19. Kaip prievarta išgydyti nuo alkoholizmo? Neseniai konstatuota, kad alkoholizmas mūsų šalyje yra paplitęs labiau nei manyta – pagalbos reikėtų 150 tūkst. žmonių, o ne 50 tūkst., kaip tvirtinta iki šiol. Suskaičiuota, kad nuo nepriklausomybės atkūrimo vien dėl girtavimo praradome 78 tūkst. žmonių. Kaip „Vakaro žinioms“ teigė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, pagalba jau pasinaudojo apie 200 įvairaus amžiaus rajono gyventojų, jauniausiam iš jų buvo 18, vyriausiam – 68 metai. Apie 60 turinčiųjų priklausomybę nuo alkoholio „atkrito“ – vėl grįžo prie savo pomėgių, apie 30 jau nevartoja daugiau nei metus.

«» Neblaivių asmenų padarytų nusikaltimų statistika: 2015 metais neblaivūs asmenys Lietuvoje padarė 10 364 nusikaltimus, 10 iš jų traktuojami kaip labai sunkūs, 125 – kaip sunkūs, 1533 – kaip apysunkiai. Įtariama, kad neblaivūs asmenys pernai nužudė 77 žmones, dar 72 sunkiai sutrikdė sveikatą. Daugiausiai nusikaltimų įtariami pernai padarę 18–29 metų neblaivūs asmenys – net 2991.

lsveikata.lt 2016 01 19. Visuomenė pribrendo spręsti girtavimo problemą? Statistika tokia: maždaug 150 tūkst. šalies gyventojų reikia gydyti nuo alkoholizmo. Daugiau nei 700 tūkst. šalies gyventojų girtuokliauja ir juos anksčiau ar vėliau teks gydyti nuo priklausomybės alkoholiui. Teismo medicinos gydytojo Alvydo Benošiaus duomenimis, vienam gyventojui tenka 16,8 litro gryno alkoholio, įskaičiuojant ir namudinį vyną ar kur kas stipresnius gėrimus.

«» 2016 01 18. Kauno klinikose gimė naujagimis, kuriam dar įsčiose penkis kartus perpiltas kraujas. Nors šios sudėtingos procedūros Kauno perinatologijos centre atliekamos nuo 2002 metų, būtent ši vos prieš keletą dienų pasaulį išvydusi naujagimė tapo rekordininke.

«» Dvidešimt devynerių metų Raseinių rajono gyventoja Kauno klinikų Vaisiaus medicinos centre pirmą kartą apsilankė, kai jos nėštumas siekė vos 16 savaičių. Kadangi ankstesnių nėštumų metu dėl rezus faktoriaus neatitikimo jau buvo pasireiškusios komplikacijos, moteris buvo stebima itin įdėmiai. Įpusėjus nėštumui, vaisiui diagnozuota bendroji vandenė ir sunkaus laipsnio mažakraujystė. Tai privertė medikus imtis drastiškų priemonių, kad išgelbėtų vaisiaus gyvybę, – perpilti kraują dar mamos įsčiose augančiam vaikui. Iki 36-osios nėštumo savaitės atliktos net penkios tokios procedūros. Vaisiaus ir naujagimio hemolizinė liga pasireiškia dėl motinos ir jos vaisiaus rezus antigeno netapatumo. Motinos organizmas, į vaisiaus rezus antigeną reaguodamas kaip į svetimkūnį, pradeda gaminti antikūnus, kurie ardo vaisiaus eritrocitus. Raudonųjų kraujo kūnelių netektis kompensuojama perpilant donoro kraują.

15min.lt 2016 01 16. 10 priežasčių, kodėl delniniai įrenginiai neskirti vaikams iki 12 metų. JAV pediatrų akademija ir Kanados pediatrų draugija tvirtina, kad vaikams iki dvejų metų itin svarbu neturėti jokio sąlyčio su išmaniosiomis technologijomis, nuo 3 iki 5 metų vaikams laikas turėtų būti apribotas iki vienos valandos, o 6–18 metų vaikai turėtų praleisti ne daugiau nei dvi valandas per dieną. Vaikai ir jaunimas išmaniosioms technologijoms skiria 4–5 kartus daugiau laiko, o tai sukelia itin rimtas, dažnai net ir gyvybei pavojingas pasekmes.

GIRDOMA LIETUVA, „Lietuvos žinios“, 2016 01 15. Kariškiai be alkoholio neišsiverčia. Juozo Oleko vadovaujama Krašto apsaugos ministerija (KAM) atkakliai Seime bando prastumti dokumentą, kurio nuostatos leistų svaigiuosius gėrimus vartoti Lietuvos kariuomenėje.

«» 2016 01 14, „Lietuvos žinios“. Pasvalio rajono valdžia užsimojo riboti vaikų gimstamumą probleminėse šeimose – protiškai atsilikusioms, girtaujančioms, socialinių įgūdžių neturinčioms, mušamoms ir jau ne po vieną vaiką pagimdžiusioms moterims bus siūlomos kontraceptinės spiralės. Skaičiuojama, kad Pasvalio rajone kontraceptinės spiralės nuo pavasario galėtų būti siūlomos moterims iš maždaug 200 probleminių šeimų, kuriuose auga beveik 600 vaikų. Pasvalio rajono savivaldybės atstovai sako, kad iš pradžių planuojama įtikinti nuo nepageidaujamų nėštumų taip saugotis bent 10 moterų ir iš biudžeto tam reikėtų apie 500 eurų.

«» 2016 01 19 Tbilisyje, Švč. Trejybės katedroje, per stačiatikių Kristaus krikšto Viešpaties apreiškimo šventę Gruzijos katalikosas patriarchas Elijas II pakrikštijo 659 vaikus. Dėl demografinės krizės katalikosas 2008 metais pažadėjo asmeniškai krikštyti trečius gimusius ir tolesnius vaikus. Per tuos metus patriarchas pakrikštijo 27 300 vaikų. Daugelis prisimena istoriją, kurią papasakojo Gabrielius Urgebadzė: „Aš meldžiausi dėl Gruzijos tautos padidėjimo. Naktį turėjau regėjimą. Pas mane atėjo keletas vyrų ir kažkur išsivedė. Užėjome į baltą pastatą. Kambarys buvo tamsus, nesimatė net sienų. Kai akys priprato prie tamsos, tai pamačiau begalę mažų vaikų, suteptų krauju! Jie mėtėsi ant grindų. Atsistojau ant pirštų galiukų. Greitai pasigirdo garsus balsas: „Artinasi, artinasi“. Pamaniau, kad artinasi mane atvedusių vyrų vadas. Atsidarė durys ir aš išvydau Švč. Mergelę Mariją su angelais! Ji prisiartino prie manęs ir pasakė: „Tai tu prašai, kad gruzinų tauta daugintųsi?“ Po to ji parodė į grindis ir griežtu balsu pasakė: „Gabrieliau! Tu manai, kad taip galėsi padauginti Gruzijos tautą?“ Po to ji išėjo. Žinoma, kad po to regėjimo senolis Gabrielius vaikščiodavo centrinėmis Tbilisio gatvėmis ir pamokslavo: „Nedarykite abortų, nedarykite abortų!“ Anot katalikoso Elijaus, daugelis jo pakrikštytų kūdikių – vaikai, kurie turėjo žūti nuo abortų.

15min.lt 2016 01 18. Paskelbtas pavojingiausių krikščionims šalių sąrašas. Nevyriausybinė organizacija „Open Door“ savo 2015 metų ataskaitoje praneša, kad, jos duomenimis, praėjusiais metais dėl tikėjimo žuvo daugiau nei 7 tūkst. krikščionių įvairiose pasaulio šalyse. „Tai – beveik 3 tūkst. žmonių daugiau nei 2014 metais“, – skelbia svetainė „Christianity Today“. Didžiausias krikščionių persekiojimas vyksta Šiaurės Korėjoje, kur lageriuose internuota apie 50–70 tūkst. krikščionių, skelbia organizacija. Pavojingiausių krikščionims šalių sąraše yra Irakas, Libija, Sirija, Iranas, Afganistanas, Pakistanas, Somalis, Sudanas, Eritrėja, Nigerija.

„Pro vita“, 2016 m., nr. 4.

ABORTŲ PASEKMĖS. 2015-ųjų metų Joniškio rajono demografinė statistika liūdna: gimė beveik dvigubai mažiau žmonių nei mirė, be to, gimimų būta mažiausiai per pastaruosius 20 metų. Praėjusiais metais Joniškio rajone gimė 227, o mirė 399 gyventojai. Mirusiųjų statistika rodo, kad Anapilin iškeliavo net 45 žmonėmis daugiau negu 2014-aisiais. http://skrastas.lt/?data=2016-01-26&rub=1144745056&id=1453742522

Alfa.lt 2016 01 26. Užsimojo mokykloje panaikinti žodžius „mama“ ir „tėtis“. Tokius pakeitimus siūlo Albertos miesto Kanadoje Naujosios demokratinės partijos vadovaujama vyriausybė. Jie mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus moko naujų terminų, kuriais reikėtų vadinti vaikų tėčius ir mamas. Vietoje šių įprastų žodžių siūloma rinktis „globėjas“, „partneris“, neskirstant jų pagal lytį. http://www.alfa.lt/straipsnis/49972504/uzsimojo-mokykloje-panaikinti-zodzius-mama-ir-tetis.

2016 01 25 lsveikata.lt. Ar kovai su alkoholio vartojimu užteks ryžto? Alkoholio suvartojimas vienam gyventojui per metus (litrais absoliučiu alkoholiu):

2000 – 9,9; 2006 – 12,7; 2008 – 13,3; 2010 – 12,9; 2012 – 13,1; 2014 – 15,4. 2014 metais parduota 3,7 mln. dekalitrų spiritinių alkoholinių gėrimų, tai – 7 tūkst. dekalitrų (0,7 proc.) daugiau nei 2013 metais. Vyno ir fermentuotų gėrimų parduota 6,7 mln. dekalitrų, arba 397 tūkst. dekalitrų (5,6 proc.) mažiau. Kaip ir kasmet, daugiausia parduota alaus – 27,8 mln. dekalitrų, arba 0,9 mln. dekalitrų (3,5 proc.) daugiau nei 2013 metais.

«» Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2014 metais 531 asmuo pirmą kartą kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl alkoholinės psichozės (184 asmenimis mažiau nei 2013 metais) ir 1,4 tūkst. asmenų dėl lėtinio alkoholizmo (60 asmenų daugiau nei 2013 metais). 2014 metų pabaigoje dėl alkoholinės psichozės gydymo įstaigose gydėsi 3,2 tūkst. (2013 metais –3,4 tūkst.) asmenų ir dėl lėtinio alkoholizmo – 46,6tūkst. (2013 metais – 47,9 tūkst.) asmenų.

«» Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 metais dėl alkoholio vartojimo mirė 758 žmonės, tai – 147 mažiau negu 2013 metais. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (44,7proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (31,9 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,9 proc.). 2014 metais vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo buvo beveik 4 kartus didesnis negu moterų.

«» Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014 metų pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 4,6 tūkst. girtaujančių šeimų – 0,3 tūkst. (6,1 proc.) mažiau nei 2013 metais. Per metus vaikų, augančių tokiose šeimose, sumažėjo 0,8 tūkst. (8,3 proc.).

Delfi.lt 2016 02 03. Daugiau nei pusėje (55,4 proc.) iš pernai nustatytų ŽIV atvejų užsikrėsta lytinių santykių metu: 37,6 proc. (59 asmenys) – heteroseksualių ir 17,8 proc. (28 asmenys) – homoseksualių. Homoseksualių santykių metu užsikrėtusiųjų pernai nustatyta dvigubai daugiau nei užpernai. Beveik kas trečias (44 asmenys, 28 proc.) ŽIV užsikrėtė vartodamas švirkščiamuosius narkotikus. 16,6 proc. (26 asmenų) užsikrėtimo būdas nenustatytas. Šių metų pradžioje ŽIV ligos gydymas skirtas 583 užsikrėtusiems asmenims. Jis tęsiamas visą likusį gyvenimą. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2014 metais vieno ŽIV užsikrėtusio paciento vienerių metų gydymo kaina kompensuojamais vaistais siekė 5217 eurų. Kasmet gydomų pacientų skaičius didėja.

Delfi.lt 2016 01 29. Per metus Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo daugiau kaip procentu, o tai daugiausia lėmė išaugusi emigracija, penktadienį paskelbė Statistikos departamentas. Šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 889 tūkst. nuolatinių gyventojų – 32,7 tūkst. mažiau negu prieš metus. Gyventojų skaičius mažėjo dėl dviejų priežasčių: 70 proc. bendro nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjimo sudarė neigiama tarptautinė migracija, o 30 proc. – neigiama natūrali gyventojų kaita.

* * *

Galima džiaugtis, kad kun. Roberto Skrinsko darbai įvertinami ir Lietuvos, ir tarptautiniu lygiu. Pasaulio gydytojų federacijos ,,Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos federacijos pirmininkė doc. Alina Šaulauskienė suteikė jam garbės vardą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija