„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. kovo 14 d., Nr.3 (172)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kazimierinėse – apie relikvijas, Užgavėnėse – su dainomis ir šokiais

Ukrinų ateitininkai ir jų dvasios vadas
kun. Egidijus Jurgelevičius po šv. Mišių

Igno Vydeikos įžodį
priima dvasios vadas
kun. Egidijus Jurgelevičius

Ateitininkai eina į šv. Mišias
Godos Urbonaitės nuotrauka

Kun. Egidijaus Jurgelevičiaus
rankose – relikvinė šv. Mišių
knyga, iš kurios lankydamasis
Lietuvoje skaitė popiežius
Jonas Paulius II

Viktorinoje – gudručiai

Šokio siautuly

Groja Ukrinų pagrindinės
mokyklos folkloro grupė „Kvėstė“

Goda ir Gabrielė pristato
svarbiausius šv. Kazimiero
gyvenimo faktus

Užgavėnių blynų gardumėlis!..
Autorės nuotraukos

Kovo 4 dieną Ukrinų pagrindinėje mokykloje ateitininkai ir bendraminčiai iš Mažeikių „Pavasario“ pagrindinės mokyklos šventė Kazimierines. Dvasios vadas kun. Egidijus Jurgelevičius aiškiai ir suprantamai susirinkusiems paaiškino, kokia yra relikvijų reikšmė. Štai per Lietuvą keliauja šv. Jono Bosko relikvijos. Kovo 14 dieną šias relikvijas turėsime galimybę pagerbti Telšiuose, tad turime deramai jas pasitikti. Kovo 16 dieną iš Žemaičių Kalvarijos relikvijos keliaus į Latviją.

Dievas renkasi žmogų, jautrų jo įkvėpimams, ir veda šventumo keliu. Šventieji dažnai būdavo keisti, savoje aplinkoje nesuprasti, nes darydavo tai, ko kiti ne tik nemėgo, bet ir nematė reikalo to imtis. Ilga malda ir pasninkas dažnam šiuolaikiniam moderniam žmogui atrodo atgyvena, nes neįsigilina į jų reikšmę. Gerai žinomi šventieji, kaip Motina Teresė, palaimintasis popiežius Jonas Paulius II (bus paskelbtas šventuoju per Atvelykį), šventieji Jonas Boskas ir karalaitis Kazimieras pasaulį stebino ne žygdarbiais, o nuolankumu, patarnavimu mažutėliams, visuomenės labiausiai diskriminuojamiems. Kunigas Egidijus parodė knygą, iš kurios 1993 metais, lankydamasis Lietuvoje, šv. Mišių metu skaitė popiežius Jonas Paulius II. Mūsų dvasios vadas tada, būdamas klieriku, patarnavo liturgijoje. Ši knyga jam liko brangi popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija. Relikvija tampa nepaprasta, kai žmonės, turėdami tvirtą tikėjimą, šaukiasi Dievo pagalbos per šventojo užtarimą. Tada ir stebuklai yra galimi. Per šventųjų užtarimą patiriame Dievo artumą. Trumputė viktorina įrodė, kad svarbiausi dalykai pasiekė mokinukų galveles ir širdeles.

Šv. Mišiose meldėmės Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, kur jaunojo ateitininko įžodį davė Ignas Vydeika, pasiryždamas dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei. Dvasios vadas atkreipė dėmesį į ateitininkų šūkį: „Visa atnaujinti Kristuje!“ Jo vedami turime patys atsinaujinti, dažnai priimdami Šv. Komuniją, krikščioniškai švęsdami sekmadienį, kad aplinkiniai mumyse pamatytų Dievo veidą.

Užgavėnes šventėme linksminami folkloro grupės „Kvėstė“, kuriai vadovauja mokytojai Jūratė ir Kęstutis Šiauliai. Sukome ratelius, vijome porą už poros, traukėme dainas. O kur dar gardūs mieliniai blynai?!

Išleidę svečius, išskubėjome kieminėti. Juk būtina praminti taką pavasariui!

Jurgita Paulauskaitė,
Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Mažeikių rajonas
Godos Urbonaitės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija