„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugsėjo 9 d., Nr.9 (202)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kartu mes esame jėga

Katalikiškos vaikų stovyklos dalyviai
su Šiaulių vyskupu Eugenijumi
Bartuliu Pašvitinio bažnyčioje

„Kartu mes – jėga: esame palaiminti, kai esame gailestingi“, – toks šūkis lydėjo stovyklautojus Pašvitinyje. Katalikiškoje stovykloje, kurią organizavo Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Pašvitinio klebonas kun. Vaidas Mikalčius, ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių Vienuolijos seserys, ir Pašvitinio parapijos namuose visą savaitę vyko intensyvus gyvenimas.

Į jau tradicine tampančią katalikišką stovyklą susirinko vaikai iš įvairių Joniškio rajono kaimų – Rudiškių, Jankūnų, Gataučių, Lydekių, Beržininkų, Linkaičių – ir iš kitų Lietuvos vietovių.

Maloniai sutikti klebono Vaido, seserų vienuolių stovyklautojai savaitę mokėsi gailestingumo, gauti Dievo dovanas, kad gebėtų perduoti kitiems. Ryte išklausę liudijimą apie vieną iš gailestingumo darbų, aptardavo, o po pietų darbą atlikdavo praktiškai. Jei ryte aptarė, kad reikia ligonius lankyti, o popiet sesių lydimi vyko į Joniškio senelių namus aplankyti ten gyvenančių garbaus amžiaus žmonių. Ryte įsigilinę į temą „Mirusius palaidok“, vakarop tvarkė apleistus mirusiųjų kapus.

Įpusėjus stovyklos laikui Pašvitinyje, apsilankė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Vyskupas aukojo šv. Mišias, po jų svečiai kartu su stovyklautojais nuotaikingai vakarieniavo.

Kiekvieną savaitės dieną vaikai aptardavo įvairias gyvenimo situacijas, suabejoję ar nežinodami, kokį sprendimą geriau priimti, buvo mokomi pagalvoti, kaip elgtųsi Jėzus.

Kiekvieną vakarą po šv. Mišių vyko rekreacinės valandos. Stovyklautojai šoko, žaidė įvairius žaidimus. Naktį prieš stovyklos uždarymą įvyko visa vainikuojantis žygis, kuriuo metu vaikai atliko daug gailestingumo darbų. Pirmiausia žygeiviai sutiko pakeleivį, kuris prašėsi priimamas į stovyklautojų namus, rado sužeistąjį, kuriam reikėjo medicininės pagalbos, pamatė alkaną, kuris prašėsi pavalgydinamas, ištroškusį...

Pasidaliję gailestingumo lobiais su visais prašančiaisiais, vaikai grįžo į stovyklą.

Sekmadienio šv. Mišiose, kurios kartu buvo ir kun. Vaido Mikalčiaus atsisveikinimas su parapijiečiais, išvykstant į Kriukų Šv. Lauryno parapiją, dalyvavo ir visi stovyklautojai. Pasipuošę tautiniais rūbais, vieni, vadovaujami sesers Ingridos, giedojo stovyklaujant išmoktas giesmes, kiti patarnavo kunigui Vaidui.

Gražiai, įspūdingai praleidę savaitę vaikai su dideliu dėkingumu organizatoriams kunigams, seserims vienuolėms, savanoriams išsiskirstė į namus. Nuoširdus bendravimas, bendra malda, meilė sušildė vaikų širdis.

Elena Veikalienė

Kun. Evaldo Alūzos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija