Atnaujintas 2002 m. gruodžio 6 d.
Nr.92
(1099)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Visuomenė
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Ar MGB agentas „Petras“, gestapo agentas „Anton“, partizanų provokatorius „Genutis“ buvo ir žudynių „Lietūkio“ garaže dalyvis?

A.Pavalkis 1951 metais
„Lietūkio“ garažas 1941-ųjų birželio 27 d. Šitokie žudė bet ką…
MGB dokumento faksimilė

Birutės Adomėnienės knygoje „Likviduoti Skirmantą“ (leidykla „Atmintis“, Kaunas, 2002) yra aprašytas labai spalvingas personažas – gydytojas chirurgas Algirdas Antanas Pavalkis. Autorės teigimu, iš Suvalkijos į Kauną atvykęs A.Pavalkis 1940 metais užverbuojamas NKVD. Įdomu, kad Kaune jis apsigyveno K.Petrausko g. 30 (dabar Tulpių g. 3), kur buvo internuoti lenkų pabėgėliai ir tarp jų veikė Lenkijos, Prancūzijos bei Anglijos žvalgybininkų grupė (namo šeimininkas T.G. buvo šios grupės vadovas). Prasidėjus karui, A.Pavalkis dirbo darbo biržoje „arbeitsamt“. Vėliau jį užverbuoja gestapas, ir jis tampa agentu „Anton“. 1944 metais paskirtas apygardos komendanto žinion, turėjo ginklą, vilkėjo vokiečių kariuomenės uniformą. Po karo atsiduria Vakarų Vokietijoje, amerikiečių zonoje. Matyt, pabūgęs būti demaskuotas, grįžta į Lietuvą ir atsiranda pas „Tauro“ apygardos partizanus. Netrukus pseudopartizanas „Genutis“ išduoda bendražygius ir už pinigus, pavogtus iš partizanų, nusipirkęs sovietinį pasą, pabėga į Leningradą, kur studijuoja Pavlovo medicinos institute. Netrukus demaskuotas ir sugautas sutinka vėl bendradarbiauti su MGB:
(Ištrauka iš 1950 metų lapkričio 7 d. A.Pavalkio tardymo protokolo /apklausė LSSR MGB valdybos 2-N skyriaus I poskyrio viršininkas ka-pitonas Dušanskij/: „Dar pridursiu, kad noriu išpirkti savo kaltę prieš sovietų valdžią, galiu net išeiti į veikiančią gaują ir ten savo rankomis naikinti banditus“. /LYA, f. K-1, ap. 45, b. 314, l. 213. (išversta iš rusų k.)/
Jis grąžinamas į Lietuvą ir nusiunčiamas pas partizanus kaip MGB agentas „Petras“. A.Pavalkis prisidėjo sunaikinant žymųjį Lietuvos partizanų vadą Juozą Lukšą-Skirmantą.
Knygos autorė aprašo, kaip, J.Lukšai nusileidus kitoje, negu planuota, vietovėje, A.Pavalkis praneša Kauno saugumui, kad „Skirmantas“ jau atvykęs į „Tauro“ apygardą. (J.Lukšos grupė dėl piloto klaidos nusileido kitoje vietoje, nei garsusis sovietų šnipas Didžiojoje Britanijoje Kim Philby buvo pranešęs Maskvai.) Kad provokatorius A.Pavalkis, agentas „Petras“, buvo MGB labai vertinamas, rodo faktas, jog jam buvo mokama beprecedentinio dydžio alga – 2000 rublių per mėnesį (žr. MGB dokumento faksimilę).
1957 metais A.Pavalkis baigia Kauno medicinos institutą, ilgą laiką dirba Kauno III ligoninės chirurgu. A.Pavalkio žmona, akušerė Bronė Pavalkienė, MGB užverbuota agentė „Rūta“, irgi MGB buvo vertinama kaip sumani provokatorė. Ši pora išdavė ne vieną partizaną, ryšininką ar rėmėją - jų pavardes ga-lima rasti B.Adomėnienės knygoje.
Abu sutuoktiniai juos pažinojusiųjų yra charakterizuojami neigiamai – A.Pavalkis mėgęs išgerti. (Ištrauka iš MGB dokumento: „... 3. Įspėkite jį /t.y. agentą „Petrą“ - aut./, kad negirtautų, gyventų blaiviai ir nepamirštų, jog vykdo labai svarbią užduotį, kurios sėkmę nulems jo aktyvus darbas...“ - Kauno srities MGB valdybos viršininko pavaduotojas pulkininkas A.Lapin. /LYA, f. K-1, ap. 45,b. 324, l. 8. (išversta iš rusų k.)/).
su bendradarbiais A.Pavalkis elgėsi arogantiškai, o jo, kaip chirurgo, klaidas net ligoninės administracija bijojo kritikuoti. B.Pavalkienė taip pat nebaudžiama užsiiminėjo nelegaliais abortais.
Tokie yra B.Adomėnienės knygoje „Likviduoti Skirmantą“ atskleisti faktai apie A.Pavalkį, dar 1940 metais užverbuotą NKVD, netrukus gestapo perverbuotą į savo agentą „Anton“, pseudopartizaną - provokatorių „Genutį“, kartu ir MGB agentą „Petrą“, Juozo Lukšos išdaviką viename asmenyje.
Tačiau, kaip atrodo, esama ir nežinomų šio „herojaus“ veiklos sričių, dar neatskleistų ir labai svarbių ne tik minėto veikėjo biografijai, bet ir Lietuvos XX amžiaus istorijai. Prokuratūra yra iškėlusi baudžiamąją bylą dėl gerai žinomų žudynių „Lietūkio“ garaže 1941 metų birželį. Gali būti, kad NKVD agentas, „išsipirkdamas“ kaltę užsiverbavęs gestapui, dalyvavo žydų žudynėse „Lietūkio“ garaže. Manoma, kad archyvinėje nuotraukoje gerai matomas blondinas su metaliniu strypu rankoje galėjo būti kaip tik šis tautos atplaiša, tarnavęs abiem okupantams. Lietuvos prokuratūra turėtų atlikti ekspertizę ir patikrinti šios ir kitos nuotraukos (kurioje A.Pavalkis nufotografuotas 1951 metais) tapatumą. Neprošal būtų KGB archyvuose paieškoti ir kitų slaptų šio tarptautinio avantiūristo „žygdarbių“. Gal tokiu būdu pavyktų atskleisti „Lietūkio“ garažo aukų budelius ir išsiaiškinti, kas ir kodėl ilgus metus dangstė nusikaltėlį žmoniškumui.

Dr. Vincas ŽILĖNAS

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija