Atnaujintas 2002 m. gruodžio 6 d.
Nr.92
(1099)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Visuomenė
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

Šiame numeryje:

Konferencija apie tautinį ir religinį ugdymą

Tikroji šviesa

Seniūnija ir Bažnyčia bėdas spręs kartu

Atsistatydino Rytų Timoro vyskupas K.Belo

Padeda tikėjimas ir malda

Liūdni praeities prisiminimai

Lietuvių „nusikaltimas“ Sibire

Ar MGB agentas „Petras“, gestapo agentas „Anton“, partizanų provokatorius „Genutis“ buvo ir žudynių „Lietūkio“ garaže dalyvis?

Čečėnijos problemos sprendimas

Prieš prekybą moterimis

Kandidatų į Prezidento postą karštligė

Ar „gintarinė ledi“ nenupirko Vyriausiosios rinkimų komisijos?

Jis mylėjo ne tik artimą, bet ir priešus

Kviečiame prenumeruoti "XXI amžių!"

Prenumeratos "Lietuvos pašto" skyriuose kaina vienam mėnesiui:

24 puslapių trečiadienio numerio - 7,40 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,90 Lt,
16 puslapių penktadienio numerio - 7,40 Lt,
pensininkams ir invalidams - 6,90 Lt,
abiejų savaitės numerių - 14,80 Lt,
pensininkams ir invalidams - 13,80 Lt.

"XXI amžius" "Lietuvos spaudos" kioskuose nepardavinėjamas. Vilniuje jį rasite tik “Sąjūdžio” kioske (Gedimino g.1), “Katalikų pasaulio” leidyklos knygyne (Dominikonų g.6) bei kioske Tilto ir T.Vrublevskio gatvių sankryžoje; Kaune - LPKTS kioske (Laisvės al. 39);
Kitur “XXI amžius” pardavinėjamas tik katalikiškos spaudos kioskuose ar parduotuvėse prie bažnyčių.
“XXI amžių” geriausia prenumeruoti pašte.

Norinčius paremti "XXI amžių", pinigus prašome pervesti į tokią sąskaitą:

AB VILNIAUS BANKAS, VB Kauno Santakos filialas
Kęstučio 38, Kaunas, Lietuva
Banko kodas: 260101732

Viešoji įstaiga "Naujasis amžius"
Įmonės kodas: 3519348
Sąskaita litais: 27700314
Valiutinė sąskaita: 120070815


Adventas yra nuolatinis laukimas

Popiežius Jonas Paulius II stebi šokančias filipinietes

Gruodžio 1 dieną įprastinei sekmadienio vidudienio maldai "Viešpaties angelas" į Šv.Petro aikštę susirinkusiems tikintiesiems, kurių buvo apie 40 tūkstančių, popiežius Jonas Paulius II kalbėjo apie Adventą, primindamas, kad pirmuoju Advento sekmadieniu pradėjome ir naujus liturginius metus. Sandoros Dievas apsireiškė istorijoje, o Bažnyčia istorijoje švenčia jo išganymo slėpinį: Įsikūnijimą, Kančią, Mirtį ir Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Vis atnaujinamas tikinčiojo nueitas kelias telpa tarp to, ką jau įvykdė Kristus, ir to, kas dar turi įvykti jam iki galo apsireiškus. Dievas yra pasaulio ir žmogaus ateitis. Praradusi Dievą, žmonija atsitve-ria nuo ateities ir neišvengiamai pasimeta savo laikinose klajonėse. Kodėl gimstame ir mirštame? Kodėl turime aukotis ir kentėti? Į šiuos klausimus krikščionybė duoda aiškų atsakymą. Todėl Kristus ir yra vadinamas žmonijos viltimi. Jis yra mūsų dabarties prasmė, nes yra mūsų užtikrinta ateitis.


Giesmės laukiant Kalėdų
Lietuvos sakralinės muzikos chorų festivalis „Cantate Domino“ skelbė Advento pradžią

Festivalio koordinatorius, choro „Cantate Domino“ vadovas Rolandas Daugėla diriguoja jaunimo chorams

Jubiliejinis, dešimtasis, Lietuvos jaunimo chorų sakralinės muzikos festivalis, vykęs Kaune, paskelbė Advento pradžią. Komercinės firmos, televizija jau skelbia šv. Kalėdų prekybinį maratoną, užmiršdamos, kad Kalėdos yra laukiama šventė. Adventas – laukimo, susikaupimo laikas. Tai laikas, kai laukiame viso pasaulio Atpirkėjo – Jėzaus Kristaus gimimo, o tik tada švenčiame Kalėdas.
Lapkričio 29 dienos vakarą Kaune, Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, vaikų bažnytinių chorų koncertu ir šv. Mišiomis prasidėjo minimas festivalis. Giedojo Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ choras (vad. V.Masienė) ir vyresniųjų klasių solistai (vad. R.Daugėlienė), Vilniaus jėzuitų gimnazijos mišrus choras (vad. L.Abaris), Vilniaus „Minties“ gimnazijos vaikų choras (vad. I.Stanevičienė), Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų mergaičių choras „Lyra“ (vad. R.Meilutienė).


Vargonų muzikos vakaras

Vilniuje gyvenantis Bernardas Vasiliauskas maloniai bendravo su Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčios rektoriumi kanauninku Broniumi Antanaičiu (dešinėje)

Lapkričio priešpaskutinį šeštadienį Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčioje vyko vargonų muzikos vakaras. Jame dalyvavo Vilniaus Arkikatedros vargonininkas Bernardas Vasiliauskas. Skambėjo J.Naujalio, E.Elgaro ir J.S.Bacho kūriniai. Renginio organizatorė - Viešoji įstaiga „J.Grubliausko studija“, rėmėja - Juro vaistinė.

Koncertavo žmonos vaikystės mieste

Garsus vargonininkas B.Vasiliauskas jaučia simpatiją Panevėžiui. Jo žmona Vida Prekerytė yra kilusi iš šio miesto. Jiedu susipažino, kai Bernardas jau buvo baigęs anuometę Vilniaus konservatoriją, o Vida dar buvo jo studentė. Į vargonų muzikos vakarą Pane-vėžyje, kuriame koncertavo B.Vasiliauskas, buvo atvykusi ir jo žmona V.Prekerytė.


Džiaugėsi giesmių vakarais

Giesmių vakare gieda ukmergės vaikų muzikos mokyklos choras

Lapkričio 15-17 dienomis Ukmergėje, Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje, vyko giesmių vakarai, skirti šv.Cecilijos - muzikos globėjos dienai paminėti. Beje, lapkričio 16 dieną Pašilės Šv.Barboros bažnyčioje giedojo žymi solistė Judita Leitaitė. Giesmių festivalis Ukmergėje buvo surengtas penktą kartą.
Lapkričio 15 dieną Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje skambėjo visų miesto mokyklų mažųjų giesmininkų balsai. Vakarinių Mišių metu giedojo Ukmergės vaikų muzikos mokyklos choras (vadovė Daiva Petrikienė).
Lapkričio 16 dieną Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje giedojo mūsų kraštietė, tarptautinių konkursų laureatė Natalija Katilienė. Natalija baigė Ukmergės vaikų muzikos mokyklos fortepijono klasę. Nuo aštuntos klasės, savo mamos Joanos Komlevos vedina, vis skubėdavo giedoti į bažnyčią, kurioje ir dabar solistė visuomet laukiama. Pasak Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkės Dalios Sližytės, N.Katilienė niekada neatsisako pagiedoti ukmergiškiams. Drauge su soliste į Ukmergę atvyko Vilniaus muzikos akademijos vargonų katedros vedėjas vargonininkas Gediminas Kviklys. Ukmergiškiai klausėsi J.S.Bacho arijų iš kantatų, P.Perselio, J.Naujalio kūrinių.


Atšventęs 75-metį, kardinolas A.Sodanas
lieka Vatikano valstybės sekretoriaus poste

Kardinolas Andželas Sodanas

Pagrindiniam Popiežiaus bendradarbiui Šventojo Sosto politiniams ir diplomatiniams reikalams, Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Andželui Sodanui, lapkričio 23 dieną pažymėjusiam 75-erių metų sukaktį, popiežius Jonas Paulius II laišku padėkojo už vertingą bei uolią tarnybą ir kartu pranešė, kad jį palieka ankstesniame poste. Pagal Bažnyčios kanonų teisę vyskupai ir kardinolai, sukakus 75-eriems metams, privalo įteikti Popiežiui atsistatydinimo prašymus. Popiežius pats sprendžia, ar juos patvirtinti, ar atmesti, atidedant atsistatydinimą vėlesniam laikui. Kaip žinoma, Jonas Paulius II praėjusį pavasarį nepriėmė atsistatydinimo prašymo, kurį dėl amžiaus jam įteikė įtakingasis vokiečių kardinolas Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas Jozefas Ratcingeris. Panašiai atsitiko ir su kardinolu A.Sodanu.
Vatikano spaudos centro paskelbtame laiške Popiežius išreiškė kardinolui A.Sodanui savo „asmeninį pripažinimą už didžią pagalbą“, kurią jis per pastaruosius dvylika metų suteikė Šventajam Tėvui „kaip artimas bendradarbis ir reiklus valstybės sekretorius“. Kardinolas prašomas toliau eiti šias pareigas, kartu paliekant „Popiežiaus dispozicijoje jo turimas nepaprastas kvalifikacijas“. Pažymėjęs, kad „brangaus brolio“ kardinolo A.Sodano veikla visuomet buvo įkvėpta „meilės Bažnyčiai ir klusnumo dvasios“, Jonas Paulius II jį užtikrino, maldose prašąs Viešpaties suteikti jam visokeriopą pagalbą.


Tradicijos išlaikymas

Banalu dabar būtų sakyti, kad išsirenkame valdžią tokią, kokios esame verti. Tikriausiai taip ir yra. Tačiau jeigu pažvelgsime į praėjusius Seimo rinkimus, jau nekalbant apie savivaldybių, pamatysime, jog esame, švelniai tariant, nedaug ko verti „joneliai kvaileliai“. Jeigu pasakose Jonelis visada pasirodo gudresnis už kitus brolius ir veda kokią nors karalaitę bei laimingai gyvena, tai tikrovėje, bent jau Lietuvoje, kol kas taip nėra. Ir nieko nuostabaus. Mat atsirado daugybė įvairiausių gudragalvių, arba paprasčiausių šarlatanų, kurie, padedami dešimčių „popsininkų“, tuos jonelius taip apmulkina, kad jiems nebėra kur dėtis. Kai kas paaimanuoja, jog vėl išsirinkome ne tuos, kokius reikia. Tuos, gerbiamieji, tuos - pačius geriausius, pragmatiškiausius, išmintingiausius. O čia dar visi, kas netingi, šneka apie protų nutekėjimą į užsienį. Netiesa! Juk patys geriausieji ir protingiausieji nuteka ne į užsienį, o į Seimą, Vyriausybę, savivaldybes. Pakanka tik pažvelgti į televizorių ekranus. Profesoriai, socialinių mokslų (marksizmo-leninizmo) habilituoti daktarai, sovietinį niekalą gaminusių gamyklų direktoriai, kolūkinio kaimo „specialistai“, komjaunimo aktyvas, komunizmo mokyklos - vadinamųjų profsąjungų - aktyvistai ir panaši publika. O ką jau kalbėti apie neregėtai praturtėjusius verslininkus ar besidedančius tokiais. Jie jau įsitvirtino Seime ir dabar rengiasi perimti savivaldybių kontrolę. Ypač didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pats Premjeras ėmė važinėti po Lietuvą, aiškindamas „partiniam ūkiniam aktyvui“ vadinamųjų socialdemokratų stulbinančius laimėjimus. Pasirodo, jam pačiam ir partijai išmintingai vadovaujant, Lietuva ekonomikos augimo tempais jau aplenkė didžiąsias Europos Sąjungos valstybes, kuriose ekonomikos augimo tempai kur kas mažesni. Lankydamasis Kaune praeitą savaitgalį, Premjeras pareiškė, kad, jo asmenine nuomone, Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas šių metų ketvirtajame ketvirtyje turėtų pasiekti net 7 proc. Ekonominis stebuklas, daugiau nieko! Ar ne saliamonų lopšys ta mūsų Vyriausybė ir Seimas?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija