2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė Dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas

A†A t. Jonas Dominykas Grigaitis, OP
(1914–1939–2012)

Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP

Vasario 14 dieną mirė dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas tėvas Jonas Dominykas Grigaitis, OP.

Jonas Dominykas Grigaitis, OP, gimė 1914 m. gegužės 27 d. 1933 metais įstojo į dominikonų vienuolyną, tuo metu veikusį Raseiniuose. Amiens’e (Prancūzija) baigęs naujokyną ir 1934 m. rugsėjo 23 d. davęs laikinuosius įžadus, filosofiją studijavo Walberbergo (Vokietija) dominikonų studijų namuose. 1937 m. rugsėjo 23 d. davė amžinuosius vienuolio įžadus; teologiją studijavo garsiame dominikonų filosofijos ir teologijos institute Le Saulchoir (Belgija). 1939 m. liepos 16 d. Le Soulchoir vienuolyno bažnyčioje įšventintas kunigu. Primicijas šventė liepos 23 d. Raseiniuose. Karo metais t. Jonas Dominykas Grigaitis, OP, dėstė tikybą Raseiniuose. Sovietų valdžiai uždarius Raseinių vienuolyną, kunigišką tarnystę jis atliko iš pradžių dirbdamas Vilniaus amatų mokyklos ir Vilniaus geležinkelininkų mokyklos kapelionu, o vėliau administratoriumi, vikaru ir klebonu daugiau kaip dešimtyje parapijų. Jo kunigystės vietos buvo: Adutiškis, Vidiškiai, Reškutėnai, Paringys, Kalesninkai, Tryškiai, Gargždai, Palūšė, Naujoji Vilnia,  Rūdiškės, Šumskas, Paberžė, Smalvos, Turgeliai, Varėna, vėl Šumskas.

1993 metais t. J. D. Grigaitis, OP, paskirtas Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios rektoriumi. Vienuolyne prie šios bažnyčios jis atkūrė dominikonų ordiną Lietuvoje. Šiame vienuolyne tėvas J. D. Grigaitis gyveno ir tarnavo iki pat mirties.

Velionio palaikai buvo pašarvoti Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčios koplyčioje. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos, vasario 17 dieną, penktadienį, 12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčioje. Jas aukojo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, kartu koncelebravo kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, vyskupas emeritas Juozas Tunaitis, Pabaltijo dominikonų generalinis vikaras t. Saulius Rumšas, OP, Vilniaus dominikonų vienuolyno prioras t. Mindaugas Slapšinskas, OP, mons. Alfonsas Svarinskas ir gausus būrys kunigų. Pamokslą sakė t. S. Rumšas, OP, šv. Mišių pabaigoje apie velionį savo prisiminimais pasidalijo vyskupas J. Tunaitis. Po šv. Mišių t. J. D. Grigaičio OP palaikai buvo išlydėti į Šumską, kur jis praleido klebonaudamas penkiolika metų prieš atvykdamas į Vilnių 1993 metais. Ten palaikus pasitiko klebonas kun. Miroslav Grabovski, dekanato kunigai ir gausus būrys Šumsko parapijiečių, mokinių, skautų. Palaikai įnešti į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kur buvo giedamos gedulingos egzekvijos. Po jų trumpą žodį tarė t. Witold Slabig, OP, iš Varšuvos vienuolyno, ilgus metus gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje kartu su tėveliu Grigaičiu. Laidotuvių apeigoms vadovavo vyskupas A. Poniškaitis. Broliams dominikonams giedant Salve Regina ir O lumen, tradicines dominikoniškas giesmes Mergelei Marijai ir šv. Dominykui, taip pat skambant gausioms giesmėms, t. J. D. Grigaičio, OP, palaikai atgulė Šumsko šv. arkangelo Mykolo buvusios dominikonų bažnyčios šventoriuje.

T. Saulius Rumšas, OP
Pabaltijo dominkonų
vienuolyno generalinis vikaras

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija