2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Malda už Lietuvą Vilniuje, Kaune ir Romoje

Lenkijos ir Lietuvos prezidentai
Bronislawas Komorowskis bei Dalia
Grybauskaitė šv. Mišiose Vilniaus
Arkikatedroje Vasario 16-ąją
Jono Česnavičiaus nuotrauka

Vasario 16-osios proga Vilniaus
Arkikatedroje šv. Mišias aukojo
arkivyskupo augziliaras vyskupas
Arūnas Poniškais

Vasario 16-osios proga Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišias aukojo arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kartu su Lietuvos valstybės vadovais, dalyvavo ir Lenkijos prezidentas Bronislawas Komorowskis. Homilijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis be kita ko sakė: „Galime būti tikri, kad pasitikėdami Dievu ir eidami nelengvu meilės ir vilties keliu, darydami viską, ką galime pirmiausia dėl labiausiai apleistų mūsų brolių ir seserų, mes turėsime daugiau meilės ir vilties – tų esminių dalykų, kurių žmogui reikia ne mažiau nei duonos (...). Šiame tikėjimo kelyje telpa ir meilė tėvynei, ir meilė labai konkretiems jos žmonėms, visiems žmonėms. Padėkime vieni kitiems būti ištikimais prisiimtiems teisingiems įsipareigojimams šeimose, bendruomenėse, valstybės institucijose. Mūsų ištikimybė, mūsų pasitikėjimas Dievu ir vienų kitais testiprina mus, o Dievas telaimina mus ir teaugina Lietuvą.“

Kaune iškilmingos šv. Mišios už tėvynę buvo aukojamos Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. „Esame laimingi, kad gyvename laisvoje Lietuvoje. Padėkokime Viešpačiui už šią dovaną ir drauge atsiprašykime, jog ne viską padarėme, kad Tėvynės laisvės žingsniai būtų šviesesni ir tvirtesni“, – kvietė ganytojas, pradėdamas liturgiją. Homilijoje ganytojas ragino neprarasti vilties, kvietė ne materialinę gerovę laikyti savo gyvenimo siekiamybe, bet kelti jam didelius, kilnius tikslus. Arkivyskupas priminė labai sunkiomis istorinėmis aplinkybėmis Lietuvai ir jos Bažnyčiai dirbusius šviesius dvasininkus – vysk. Motiejų Valančių, palaimintąjį Jurgį Matulaitį, prel. Joną Mačiulį-Maironį, kurių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, bet jie turėjo aiškius ištikimos tarnystės siekius. Homilijoje buvo primintas ir pal. Jono Pauliaus II raginimas Kaune priimti Kristų į savo gyvenimą, branginti šeimas, jausti atsakomybę už savo tėvynės likimą. „Lietuvą gali atnaujinti žmonės, kurie leidžiasi nešami Dievo Dvasios ir kurie nekelia sau tikslo susikurti kokios nors skandinaviškosios gerovės, bet nori gyventi darydami gera ne tik sau, bet ir kitiems, darydami gera Lietuvai. Jei daugiau turėsime tokių žmonių, Lietuva bus laimingesnė ir visi jausimės saugesni. Tai vienintelis kelias iš esmės keisti Lietuvos veidą. Sudžiūvusius kaulus (plg. pranašą Ezekielį) gali prikelti tik Dievo Dvasia“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Vasario 15-ąją arkivyskupijos kurijoje vykusioje kunigų konferencijoje buvo prisimintas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras prelatas Kazimieras Šaulys, kurio gimimo 140-osios metinės sukako sausio 28-ąją. Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, nemažai kunigų XX amžiaus pradžioje, kai Lietuvoje labai trūko inteligentijos, buvo aktyviai įsitraukę į politinį gyvenimą. Tokį pavyzdį parodė prel. K. Šaulys, steigiamojo Seimo narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras. Atlikęs savo uždavinį politiniame gyvenime, prelatas iš jo pasitraukė ir toliau uoliai darbavosi Bažnyčioje.

Prel. K. Šaulys mirė 1964 metais Šveicarijoje. Vėliau jo palaikai buvo perkelti į Romos Campo Verano kapinių Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos koplyčią. Vasario 16-osios proga Lietuvos diplomatai ir Romos lietuviai padėjo gėlių ant prel. K. Šaulio kapo.

Vasario 16-osios pavakare Romos lietuviai rinkosi į šv. Mišias, kurias Popiežiškojoje lietuvių kolegijoje aukojo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija