2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Rozalimiečių tėvelis

A†A kun. jubil. Anicetas KISIELIUS
(1920–1945–2012)

Kun. jubil. Anicetas Kisielius
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Vasario 19 dieną, sekmadienį, mirė Šiaulių vyskupijos Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos altaristas, Pakruojo rajono garbės pilietis kunigas jubiliatas Anicetas Kisielius.

Jis gimė 1920 m. liepos 23 d. Leliūnų parapijoje (Utenos r.). Nuo 1938 iki 1945 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1945 m. sausio 14 d. pašventintas kunigu. Velionis dirbo vikaru šiose parapijose: 1945 05 17 – Salake, 1945 11 22 – Skapiškyje, 1947 01 08 – Pasvalyje,  1948 07 13 – Saločiuose, 1949 05 06 – Dusetose. Nuo 1949 07 28 buvo Dabužių parapijos administratorius, 1949 08 24 paskirtas Anykščių vikaru, 1949 09 30 – Aleksandravėlės parapijos administratoriumi. Nuo 1951 03 20 administravo Spirakių parapiją, nuo 1952 06 11 – Suosto parapiją. 1960 06 10 buvo paskirtas Antazavės parapijos klebonu, 1963 05 06 – Biržų parapijos klebonu, o1965 04 24 – Pasvalio parapijos klebonu. Dažnai kilnotas iš vienos parapijos į kitą 1966 metais buvo paskirtas Rozalimo parapijos klebonu ir čia dirbo  41-erius metus – iki 2007-ųjų. Nuo 1980 iki 1984 metų ėjo Šeduvos dekanato dekano pareigas, kurį laiką aptaravo be kunigo likusią Klovainių parapiją. 2007 m. gegužės 22 d., dėl silpnos sveikatos, paskirtas Rozalimo parapijos altaristu.

Kiekvienas rozalimietis pažino kun. jubil. A. Kisielių, malonų, niekada nestokojusį geros nuotaikos, dosniai dovanodavusį savo širdies šilumą ir save kitiems, propaguodavusį toleranciją, humanitarines ir egzistencines žmogaus vertybes. Jis rasdavo kalbą su ateistu ir su tikinčiu, su turtuoliu ir su vargšu, su vaiku ir su seneliu.

Velionis buvo pašarvotas Rozalimo bažnyčioje. Čia vasario 20 dieną, pirmadienį, 12 val. šv. Mišias aukojo iš šios parapijos kilęs Subačiaus klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir Linkuvos klebonas kun. Edvardas Zeidotas, o 18 val. į dar vienerias šv. Mišias rinkosi Pakruojo dekanato kunigai ir Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas, vadovavęs šv. Mišių koncelebracijai. Įžangos žodį prieš šv. Mišias tarė Pakruojo dekanas kun. Ričardas Rutkauskas, o po šv. Mišių – Rozalimo klebonas kun. Algimantas Žibėnas.

Laidotuvių šv. Mišios vyko vasario 21 dieną, antradienį. Jas aukojo Šiaulių ir Panevėžio vyskupai Eugenijus Bartulis ir Jonas Kauneckas, koncelebravo apie 40 kunigų. Homiliją šv. Mišių metu pasakė vysk. J. Kauneckas.

Po pamaldų bažnyčioje buvo sakomos kalbos. Velionis pageidavo, kad jo laidotuvėse atsisveikinimo žodį tartų kun. A. Kasperavičius. Jis priminė artimą santykį su buvusiu savo gimtosios parapijos klebonu, kuris jį vadino savo dangui pagimdytu vaiku. „Jis ne tik man, bet ir visiems sutiktiesiems buvo tėvas, brolis, draugas, – apie velionį kalbėjo buvęs rozalimietis kun. A. Kasperavičius. – Stebino jo mokėjimas visus priimti su didele širdies šiluma, kiekviename žmoguje matyti Dievo paveikslą. Klebonas mylėjo kiekvieną sutiktą žmogų, savo širdies gerumu visus užkrėsdavo. Buvo optimistas, todėl jo širdies neaptemdydavo blogis, turėjo subtilų humoro jausmą. Velionis neieškojo garbės, titulų ar turtų ir stengėsi žemiškoje kelionėje visiems atiduoti savo širdį.“ Kun. A. Kasperavičius taip pat dėkojo tėvelį slaugiusiai Danutei Svetikienei, atidavusiai savo meilę ir globą mylimam kunigui ir sakė, kad kol bus tokių pasiaukojančių žmonių, tol Bažnyčia gyvuos.

Pakruojo rajono vicemeras Romas Medzveckas sakė, kad Pakruojo kraštas neteko neeilinės asmenybės. Pasak jo, tėvelis kun. A. Kisielius buvo labai šviesus, atviraširdis ir malonus klebonas, mielai bendraudavęs su visais sutiktais įvairių pažiūrų žmonėmis. Visi, kas turėjo laimės su juo bendrauti, džiaugėsi savo gyvenime šį kunigą sutikę. Pasak vicemero, velionis Rozalime praleido beveik 50 žemiško gyvenimo metų, todėl kraštiečiai jo labai pasiges.

Paskui po procesijos aplink bažnyčią ilgametis Rozalimo klebonas palydėtas į amžinojo poilsio vietą. Kun. A. Kisielius palaidotas Rozalimo bažnyčios šventoriuje prie varpinės.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija