2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jonas Basanavičius – lietuvių tautos patriarchas

Vilmantas Krikštaponis

(Tęsinys. Pradžia nr. 7, 8)

Tada, kai J. Basanavičius grįžo į Lietuvą, mūsų kraštas buvo pačiame 1905–1907 metų revoliucijos įkarštyje. Jis pamatė, kaip kyla tauta, kaip kuriasi naujos partijos. Taigi grįžusį į tėvynę J. Basanavičių tauta pasitiko kaip moralinį vėliavnešį, kuris stengėsi apeiti politines rietenas ir visus kitus tarpusavio nesutarimus, kilusius tarp laisvės ištroškusių lietuvių. J. Basanavičius išliko bekompromisine asmenybe, kuri tarp konkuruojančių pusių buvo laikoma pavyzdžiu.


Rozalimiečių tėvelis

A†A kun. jubil. Anicetas KISIELIUS
(1920–1945–2012)

Kun. jubil. Anicetas Kisielius
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Vasario 19 dieną, sekmadienį, mirė Šiaulių vyskupijos Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos altaristas, Pakruojo rajono garbės pilietis kunigas jubiliatas Anicetas Kisielius.

Jis gimė 1920 m. liepos 23 d. Leliūnų parapijoje (Utenos r.). Nuo 1938 iki 1945 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1945 m. sausio 14 d. pašventintas kunigu. Velionis dirbo vikaru šiose parapijose: 1945 05 17 – Salake, 1945 11 22 – Skapiškyje, 1947 01 08 – Pasvalyje,  1948 07 13 – Saločiuose, 1949 05 06 – Dusetose. Nuo 1949 07 28 buvo Dabužių parapijos administratorius, 1949 08 24 paskirtas Anykščių vikaru, 1949 09 30 – Aleksandravėlės parapijos administratoriumi. Nuo 1951 03 20 administravo Spirakių parapiją, nuo 1952 06 11 – Suosto parapiją. 1960 06 10 buvo paskirtas Antazavės parapijos klebonu, 1963 05 06 – Biržų parapijos klebonu, o1965 04 24 – Pasvalio parapijos klebonu. Dažnai kilnotas iš vienos parapijos į kitą 1966 metais buvo paskirtas Rozalimo parapijos klebonu ir čia dirbo  41-erius metus – iki 2007-ųjų. Nuo 1980 iki 1984 metų ėjo Šeduvos dekanato dekano pareigas, kurį laiką aptaravo be kunigo likusią Klovainių parapiją. 2007 m. gegužės 22 d., dėl silpnos sveikatos, paskirtas Rozalimo parapijos altaristu.


Atsisveikiname su bičiuliu ir bendradarbiu

A†A Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25)

Saulius Kelpšas

Su liūdesiu, bet ir pasitikėdami Kristaus teikiama viltimi, pranešame, kad vasario 25 dienos rytą po sunkios ligos šį pasaulį paliko „Lietuvos Caritas“ ilgametis bendradarbis Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25).

S. Kelpšas gimė susituokusių Sibiro tremtyje politinės kalinės, partizanės Liudos Kaminskaitės-Kelpšienės ir tremtinio Romando Kelpšo šeimoje, kuri kilniais žmonėmis užaugino keturis vaikus: sūnus Saulių, Valdą, Jaunių (šiuo metu kaip katalikų kunigas jis tarnauja lietuvių bendruomenei Čikagoje, JAV) ir dukterį Viktoriją.


Prisiminė Bernardą Brazdžionį

Ansambliai gieda šv. Mišių metu

...Kur žadėjo niekad nenusvysti,
Kur, tikėjau, grįš, dar kartą grįš
Nuostabioji evangelijos jaunystė,
Man atvėrus Viešpaties duris...

(Bernardas Brazdžionis)

Žvarbų ir speiguotą vasario rytą, Šv. Antano Paduviečio parapijos tikintieji rinkosi į savo šventovę paminėti poeto Bernardo Brazdžionio 105-ąsias gimimo metines. Grabnyčios – poeto gimimo diena. Šv. Mišių aukoje dalyvavo Dainavos bendruomenės atstovai, Dainavos seniūnijos seniūnas Alvydas Malinauskas. Bažnyčioje giedojo moterų ansamblis „Vakarė“ (vadovė Laima Užkurnienė) ir ansamblis „Brydė“ (vadovė Teofilija Vozbutienė). Šv. Mišias aukojo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Skaitinius šv. Mišių metu skaitė ir psalmes giedojo L. Užkurnienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija