2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Tautos dainius, įamžintas tėviškėje

Romas BACEVIČIUS

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
šventino bareljefą Maironiui
Betygalos bažnyčioje

Rugpjūčio 12-ąją, sekmadienį, Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo prisimintas iš šios parapijos kilęs lietuvių tautos dainius, atgimimo šauklys ir vienas iškiliausių dvasininkų prel. Jonas Mačiulis-Maironis. Minint 150-ąsias jo gimimo ir 80-ąsias mirties metines, šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo kancleris mons. Adolfas Grušas, Ariogalos ir Raseinių klebonai kunigai Gintautas Jankauskas ir Vytautas Paukštis. Homilijoje arkivyskupas priminė prel. J. Mačiulio-Maironio gyvenimo kelią, uolią tarnystę Viešpačiui ir tautai. Maironis augo giliai tikinčioje šeimoje, todėl nuo mažų dienų buvo mokomas praktikuoti tikėjimą. Kai vysk. Motiejus Valančius, jam suteikęs Sutvirtinimo sakramentą, paklausė, ar nenorėtų būti kunigu, atsakė norįs būti ir kunigu, ir vyskupu. Taigi apie kunigystę galvojo nuo vaikystės.Viešpaties raginimui pakluso ir į kunigų seminariją įstojo ne iškart, o po ieškojimų svetimame krašte, kuriame jautėsi prastai. Baigęs seminariją, išvyko dėstyti į Petrapilio dvasinę akademiją.


Kronika

Juokavo humoristai

Rūta Averkienė

Humoro grupių artistai iš Surviliškio,
Vilkaviškio, Matuizų ir Marcinkonių

Marcinkonių kultūros namų salė vos talpino žiūrovus, susirinkusius į septintąją respublikinę humoro grupių šventę „Ėglis 2012“. Tądien buvo paminėta ir vienos iš šmaikščiausių Lietuvoje humoro grupių – Marcinkonių „Spanguolės“ – gyvavimo 15 metų sukaktis. Marcinkoniškiai ir svečiai turėjo puikią progą pasijuokti drauge su humoro grupių artistais iš Surviliškio, Vilkaviškio, Matuizų.


Etnografija

Orų spėjimai padeda pažinti gamtą

Daiva Červokienė

Rudenį dažnai spėliojama, lis ar nelis, kiek truks lietus. Ir nors orų prognozes kasdien pasako meteorologai, padėti nuspėti orus puikiai galima ir liaudiškais metodais. Juk mūsų seneliai ir proseneliai, stebėdami gamtą, gyvūnus ir dangaus kūnus, spėdavo ne tik artimiausių dienų, bet ir kelių mėnesių, visų metų orus. Žemdirbiams tai buvo labai svarbu – nuo teisingai nuspėtų orų daug priklausė ūkio darbų sėkmė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija