2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Bendražmogiškų vertybių integracija į mokymo procesą

Regina Stumbrienė,

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja

Sveikina Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas SJ
ir gimnazijos choras

Konferencijos dalyviai
klauso pranešimo grupelėje

Spalio 25 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių integracija į ugdymo procesą“.

Dalyvius, svečius sveikino gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė, kapelionas Mindaugas Kučinskas. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ kalbėjo: „Noriu pasveikinti visus, džiaugtis, giedoti, dalintis, stengtis gyventi kartu. Kristaus atnešta žinia veikia visą gyvenimą. Mes visi Dievui esame brangūs, mylimi. Mūsų žvilgsnis į pasaulį, požiūris į mokslą ir tikėjimą – vieningas žvilgsnis“.

Gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis (vadovė – Jecinta Garbaliauskienė) atliko gražias Gospelų repertuaro dainas.

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos kapelionas kun. Vytautas Sadauskas SJ skaitė pranešimą „Mokslo ir tikėjimo santykis“ ir pateikė gilių minčių: „Mūsų tikėjimo šaknys yra nuostaba. Ji įkvėpė sukurti meno kūrinius, atvėrė vartus į gamtos mokslų, visatos pažinimą. Tai – kelias į suvokimą, ką reiškia būti žmogumi. Tai – džiaugsmas ir skausmas“. Prelegentas citavo ištraukas iš R. Darvino ir kitų autorių knygų, priminė veikalą „Dievo iliuzija“, F. Collins „Žmogaus genomo projekto vadovas“.

„Mokslas ir tikėjimas vienas kitą papildo. Gamta – galingas pasakojimas, jį reikia skaityti ir tvirtai tikėti Dievu. Turime suvokti evoliuciją ir prasmę, ieškoti sąsajų. Vienintelis reikšmingas gyvenime yra žmonių tarpusavio ryšys. Būti laimingu – mylėti“, – rašė prof. Dž. Veilentas.

Lektorius parodė ištrauką iš filmo „Gyvenimo medis“, kuriame išsakomos šviesios mintys: „Dievas yra meilė, egzistuojanti tarp žmonių. Dievo buvimas atsiskleidžia meilėje, kuri vienija bendruomenę. Tai – intensyviausia  ir tikriausia Dievo buvimo patirtis. Žmogiškasis ilgesys – žinojimas ir Tiesos, Meilės, Gėrio, Grožio ir Buvimo siekimas. Mokslo atradimai svarbūs tikėjimui, jei gali padėti aiškiau suvokti gyvenimo prasmę“.

Direktoriaus pavaduotoja doriniam ugdymui Kristina Rankelytė konferencijos dalyviams parodė filmą „Sąvartyno harmonija“ apie Paragvajaus vaikų, jaunimo šviesių kelių ieškojimą, esant labai skurdžiai buičiai.

Vėliau vyko darbas grupėse. Pirmoje grupėje apie karjeros planavimą pašaukimo paieškos kontekste – vertybinio ugdymo programą ,,Mano gyvenimo kompasas“ II gimnazijos klasėse – kalbėjo Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos tikybos mokytoja Gabrielė Balandaitė ir direktoriaus pavaduotoja doriniam ugdymui s. Danguolė Gervytė. Apie dailės ir tikybos integraciją plenere pasakojo Kazimiero Paltaroko gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jurgita Šadauskienė ir dailės mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė. Kaip Šventąjį Raštą sieja su informacinėmis technologijomis ir fotografija aiškino Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojai: tikybos vyr. mokytoja Alma Oksienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Irma Lažauskienė ir fotografijos mokytojas Stasys Skrebys. Antroje grupėje K. Paltaroko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė ir pradinių klasių bei tikybos mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė kalbėjo apie glaudų šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą ugdant pradinių klasių mokinių vertybines nuostatas. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Virginija Žičkaitė kėlė mintis, ar malda ugdymo procese – vertybė.

K. Paltaroko gimnazijos biologijos mokytojos Daina Misevičienė ir Neringa Garuckienė svarstė A. Einšteino mintį – „Mokslas be religijos – luošas, o religija be mokslo – akla“. Apie krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių ugdymą anglų kalbos pamokose mintimis dalinosi anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Gibienė. Trečioje grupėje istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas kalbėjo apie gimtinės pažinimą: „Šeimoje turi būti skiepijamas pilietiškumas, kultūrinės treadicijos, amžinosios krikščioniškos vertybės, patriotizmas. Ryšį su pasauliu reikia pradėti nuo tautos savimonės“. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Karazijienė savo mintis apie krikščioniškų vertybių integraciją lietuvių kalbos pamokose dėstė rodydama skaidres. Krikščioniškos vertybės pradedamos puoselėti jau penktoje ir šeštoje klasėse. Mokytoja aptarė įvairias darbo formas, mokymo metodus, naudojamus pamokose, atitinkančius moksleivių amžių ir suvokimą. Lina Karazijienė apibendrindama savo pranešimą, džiaugėsi: „Skaidrėse pateikta medžiaga pailiustravo, patvirtino, kaip vykdoma ši veikla. Bet patys skaidriausi momentai beveik niekada neužfiksuojami. Būna tokių minučių, patyrimų: prie tavo peties prigludo angelo sparnas, Dievo buvimas patiriamas beveik fiziškai“. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorė Loreta Masiliūnienė su psichologe-psichoterapeute Rasa Kupryte skaitė pranešimą ,,Krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių integracija į neformaliojo ugdymo veiklą“. Mokykloje būrelių veikla puikiai integruojama į projektus ir debatus. Mokinių taryba inicijuoja gerumo, švaros ir kitas akcijas ne tik mokykloje, bet ir mieste, organizuoja renginius, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Po darbo grupėse visi konferencijos dalyviai susirinko aktų salėje, kur grupių vadovai trumpai apžvelgė pranešimuose išsakytas mintis. Koferencijos dalyviams buvo įteikti kvalifikaciniai pažymėjimai ir diskai su įrašyta konferencijos medžiaga.

Panevėžys
Stasio Skrebio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija